رشد شاخص بورسهاي ژاپن، استراليا و كرهجنوبي

Jahan e-Sanat - - NEWS - آيفكس

در حالي كه سرمايهگذاران در انتظار انتشار نرخ تورم آمريكا و عملكرد بانكها در اين هفته هستند، بازارهاي آسيايي ب//ه بهترين هفت//ه كاري خود خاتمه دادند. به گزارش س//نا، قيمت سهام در بازارهاي ژاپن، استراليا و كرهجنوبي با افزايشچشمگيريهمراهشد،همچنين نظراتسياستمردانآمريكاتوانستدالر آمريكا را با تحرك همراه كند. در حالي كه جانت يلن، رييس فدرال رزرو آمريكا بر اجراي برنامههايي براي مهار تورم و كاهش هزينههاي اقتصادي به صورت تدريجي اصرار دارد، ش//اخص داوجونز با افزايش روبهرو شد. اين در حالي است كهنرختورممصرفكنندهدرپيسخنان جانت يلن با كاهش همراه شد. در بازار ارز جهاني، قيمت ين ژاپن با كاهش2/0 درصديروبهروشدوقيمتدالراستراليا نيز 0/2 درصد رش//د كرد. در بازارهاي سهام نيز ش//اخص آسيا پاسيفيك با رشد 3/0درصدي همراه شد و شاخص تاپيكسژاپن5/0 درصدرشدكرد.نيكي ژاپن با افزايش 0/2 درصدي روبهرو شد و ش//اخص اصلي بورس هنگكنگ با رشد چهار درصدي هفتگي معامالت را به پايان برد. شاخص شانگهاي چين نيز 0/2 درص//د روند صعودي را از آن خود كرد در حالي كه شاخص S&P استراليا 0/5 درصد افزايش يافت اما در بازارهاي كااليي، قيمت نفت WT هر بشكه64 دالر معامله ش//د و قيمت طال نيز 0/1 درصد منفي شد و هر اونس يكهزار و 216 دالر معامله شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.