تعطيلي01هزار واحد توليدي

Jahan e-Sanat - - NEWS -

طب//ق گ//زارش مركز آم//ار ايران، بخش عمده اش//تغال (59/2) صنعتي كش//ور طي سال 1390 در بنگاههايي ب//ا كاركنان كمتر از 400 نفر متمركز بوده است. با اينحال متاسفانه در چند سال اخير به علل مختلفي، بنگاههاي كوچك و متوس//ط به سمت تعطيلي و نيمهتعطيلي پيش رفتهاند. براساس اطالعات برآم//ده از گ//زارش مذكور خيل//ي از بنگاههاي توليدي كه اغلب بنگاههاي كوچك و متوس//ط هستند، تعطيل شدهاند.

تا اواخر فروردين س//ال ‪50 ،1395‬ درصد واحدهاي مستقر در شهركهاي صنعتي ب//ا 25 درص//د ظرفيت خود فعاليت ميكردند اين در حالي اس//ت كه در خوشبينانهترين حالت 10 هزار واحد توليدي تعطيل شدهاند.

احس//ان جنتيف//رد، كارش//ناس اقتص//ادي در خص//وص وضعي//ت شركتهاي كوچك و متوسط صنعتي گفت: ب//ا توجه به جاي//گاه و اهميت ويژه شركتهاي كوچك و متوسط در اقتصاد و نظر به آمار نگرانكنندهاي كه در زمين//ه ميزان تعطيلي اين واحدها ي//ا فعاليت در ش//رايط رو به افول آنها وجود دارد، ضرورت بررسي داليلي كه ميتوانند زمينههاي حذف شركتهاي كوچك و متوسط را فراهم آورند، بيش از پيش احساس ميشود.

وي گف//ت: ب//ا توج//ه ب//ه آم//ار نگرانكنن//دهاي ك//ه در زمينه ميزان تعطيلي شركتهاي كوچك و متوسط وجود دارد، بررس//ي داليلي كه باعث حذف شركتهاي كوچك و متوسط از بازار ميشود، ضروري است.

جنتيف//رد ادام//ه داد: ورود بنگاههاي اقتص//ادي به عرصه اقتصاد همواره بهعنوان معي//اري اصلي براي س//نجش عملكرد هر بخش يا منطقه محسوب ميشود.

اين كارش//ناس اقتص//ادي گفت: در حاليكه برخي فعاليت ش//ركتها در مقي//اس كوچكت//ر را پيش//نهاد ميكنند، گروه//ي ديگر بر اين باورند كه شركتهاي بزرگ به دليل استفاده از صرفههاي ناشي از مقياس بر بنگاههاي كوچك ارجحيت دارند.

وي اف//زود: در اقتصاد، س//اختار بازار يكي از ابتداييترين مباني است كه بر مبن//اي آن هر بازار در طيفي بين رقاب//ت كامل ت//ا انحصار كامل ق//رار ميگيرد و ان//دازه بهينه توليد مفهومي است كه با توجه به ساختار بازاري كه در آن قرار گرفته اس//ت، تعيين ميشود. اهميت اندازه بهينه از آن جهت است كه با مقايسه اندازه موج//ود در هر بنگاه ب//ا اندازه بهينه ميت//وان به ظرفيته//اي ممكن از حيث اش//تغال، توليد و ارزشافزوده دست يافت.

جنتيفرد اعتق//اد دارد: در ادبيات اقتصادي سطحي از توليد كه در آن از صرفهاي مقياس بهطور كامل استفاده ميشود و هزينه متوسط در حداقل خود باشد را س//طح توليد بهينه يا حداقل اندازه كارا مينامند.

وي با اشاره به روشهاي تحقيق و آمارس//نجي در صنعت لبني گفت: به منظور بررسي ميزان آسيب يا تهديدي كه براي شركتهاي كوچك و متوسط در اين صنعت وجود دارد، ميزان سهم بازار اين شركتها طي سالهاي -94 90 مورد بررسي قرار گرفته است.

جنتيفرد گفت: صنعت محصوالت لبني به دليل شرايط آب و هوايي ايران به عن//وان يكي از مزيتهاي نس//بي ورود ب//ه عرصههاي تجارت بينالملل قلمداد ميشود. اما اين صنعت نتوانسته متناسب با اين مزيت جايگاه شايسته خود را در بين كش//ورها كس//ب كند. تولي//د در اندازههايي كمت//ر از اندازه بهينه از اصليترين دليل اين موضوع محسوب ميش//ود. به اين منظور 21 ش//ركت در گ//روه محص//والت لبني جهت مطالعه طي س//الهاي 90-94 انتخاب شدهاند.

به گزارش مهر، وي ادامه داد: 180 شاخص عملكردي بنگاهها كه هر سال دادههاي خام آنها از صورتهاي مالي حسابرسيش//ده گرفته ش//ده و به دو نرخ جاري و تورمزدايي شده، محاسبه ش//دهاند. بر اين اساس طي سالهاي مورد بررس//ي مقادير ارزشافزوده اين شركتها جهت مقايسه با يكديگر مورد استفاده قرار گرفته است.

اي//ن تحليلگر اقتصادي اظهار كرد: براس//اس مطالعه انجام شده، در سال 90 تنها سه ش//ركت از مقدار حداقل اندازه كارا باالتر بودهاند و در سالهاي بعد نيز ش//ركت س//وم كمتر از مقدار مربوط به حداقل اندازه كارا قرار گرفته است و در سالهاي بعد نيز از اين مقدار فاصله ميگيرد.

وي ادامه داد: بنابراين همانطور كه پيشتر هم عنوان شد، با توجه به اينكه صنعت محصوالت لبني بهعنوان يكي از مزيتهاي رقابتي در اقتصاد كشور مطرح اس//ت و با توجه به ماهيت اين صنعت كه واحدهاي توليدي آن بيشتر بايد به مصرفكننده نزديك باش//ند، ميتواند فرصت مناسبي را براي رقابت در منطقه نيز فراهم كند. بنابراين در ارتباط با موضوع شركتهاي كوچك و متوسط يكي از مهمترين نكاتي كه به آن پرداخته شود، تداوم فعاليتهاي آنها در صنعت مربوطه است.

تكثرگرايي ش/ركتها به چه قيمتي

جنتيفرد با اش//اره به اشتغالزايي در ش//ركتهاي كوچ//ك و متوس//ط گفت: يك//ي از مباحثي كه در ارتباط با شركتهاي كوچك و متوسط بيشتر مطرح ميشود، تاس//يس و راهاندازي و تكثرگرايي بيش از حد شركتهاي كوچك و متوسط در صنايع مختلف به منظور اشتغالزايي و كاهش نرخ بيكاري در شهرهاي مختلف در كشور است.

وي تاكيد كرد: اما نكته مهمي كه بايد به آن توج//ه كرد، تداوم حيات اين ش//ركتها پس از تاسيس است چراك//ه اگر پ//س از مدت//ي فعاليت ب//ه حالت تعطي//ل ي//ا نيمهتعطيل درآيند، بخ//ش عمدهاي از نفرات به كار گرفت//ه ش//ده به جم//ع بيكاران آن منطق//ه افزوده خواهند ش//د و با توجه ب//ه برنامهريزيهاي//ي كه اين اش//خاص تازهبيكارشده براي زندگي شخصي خود براساس فعاليت در آن واحد توليدي ب//راي انجام دادهاند و اكنون با وضعيت ورشكستگي بنگاه مواجه شدهاند، ميتواند تبعات زيانبار بيش//تري نس//بت به بي//كاري اوليه به بار آورد.

جنتيفرد خاطرنشان كرد: بنابراين ضروري اس//ت بنگاههاي اقتصادي و همچنين سياس//تگذاران نس//بت به موضوع بزرگ ش//دن يك شركت كه حتي در اندازه كوچك و متوسط نباشد اما هنوز در اندازه حداقل كارا فعاليت نميكنند توجه بيشتري كنند.

وي با اش//اره ب//ه روشهاي كالن مديريتي در اداره شركتهاي كوچك و متوسط گفت: براي بنگاههاي كوچك و متوس//ط ضروري اس//ت با توجه به اينكه در چه صنعتي در حال فعاليت هستند، با تشخيص اندازه بهينه توليد در زمينه فعاليتي خود در جهت رسيدن ب//ه اين اندازه تالش كنند تا بتوانند از ويژگيهاي صرفه به مقياس توليد در صنعت خود بهرهمند شوند. در غير اين صورت شركتهاي بزرگتري كه در اين حيطه فعاليت ميكنند عرصه را بر آنها تنگ ميكنند و با گذشت زمان بازار به سمت انحصار بيش//تر حركت كرده و بنگاههاي كوچك با تهديدهاي جدي مواجه خواهند شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.