آموزش اجباري ايمني به كارگران و معدنكاران

Jahan e-Sanat - - NEWS -

وزير صنعت، معدن و تجارت خواستار آموزش ايمني اجباري براي كارگران و معدنكاران شد و گفت: ميتوان طي مدت يك هفته تمام معادن را حداقل خطرسنجي و آماده آموزش كرد.

محمدرض//ا نعمتزاده در مراس//م تقدير از ياريدهن//دگان حادثه معدن زغالسنگ زمستان يورت درباره اجراي دستورالعملهاي ايمني در معادن كشور گفت:ايرانكمتراز001 سالاستكهازمعادنخودبهرهبرداريصنعتيميكند و به همين دليل اكثر معادن در ايران هنوز روي زمين هستند.

وي با اشاره به حادثه معدن گلستان گفت: از اين حادثه بايد درس عبرتي براي آينده گرفت تا زماني كه معادن كامال زيرزميني شدند، حوادث به حداقل برسد، ادامه داد: متاسفانه بيشتر از اين براي اين معدنكاري نميشد كرد و بايد از قبل براي آن فكري ميكرديم اما اكنون حداقل كار ممكن، رسيدگي به خانوادههاي اين عزيزان است.به گزارش مهر، وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: از وزارت كار، كارفرماها و بيشتر از همه نظام مهندسي خواهش ميكنم بدون گذشت نسبت به اجراي درست دستورالعملهاي ايمني در معادن كشور همت كنند.

نعمتزاده گفت: آموزش ايمني بايد براي كارگران، معدن به معدن و اسم به اسم اجباري شود. غير از حوادث طبيعي، هيچ حادثهاي را غيرقابل پيشبيني نميدانم و با توجه به نيرويي كه در اختيار است، ميتوان ظرف مدت يك هفته تمام معادن را حداقل خطرسنجي و آماده آموزش كرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.