»وست ورلد« پيشتاز سريالها

Jahan e-Sanat - - NEWS -

نامزدهاي جوايز تلويزيوني »امي« در س//ال 2017 ب//ا پيش//تازي س//ريال »وس//ت ورلد« اعالم شد.

نامزده//اي ش//صتونهمين دوره جوايز امي موس//وم به اس//كار تلويزيوني با پيش//تازي دو محصول شبكه «HBO» و نامزد شدن سريال » ِوست ُورلد«وبرنامه»شويشنبهشب«در22 شاخه اعالم شد.

امس//ال س//ريال »ب//ازي تاج وتخ//ت« كه پرافتخارترين سريال در تاريخ جوايز امي است، در اين رويداد حضور ندارد زيرا فصل هفتم اين س//ريال محبوب در موعد مقرر براي شركت در جوايز امي منتشر نشده است و قرار است در چند روز آينده منتشر شود.

در شاخه بهترين سريال درام، عالوه بر »وست ورلد«، سريالهاي »بهتره به سول زنگ بزني«، »تاج«، »داس//تان خدمتكار«، »خانه پوشالي«، »چيزهاي عجيب« و »اين ما هس//تيم« نامزد كسب جايزه شناخته شدند.

»آتالنتا«،»ويپ«،»خانوادهمدرن«،»سيليكون ولي«،»كيمياشميتشكستناپذير«،»بلكيش« و »اس//تاد هيچ« نيز نامزدهاي بهترين سريال كمدي امسال جوايز امي هستند.

سريال »ِوست ُورلد« در شاخههاي بازيگري نيز خوش درخشيد و آنتونيهاپكينز و ايوان راشل وود بازيگران اين سريال در شاخه بهترين بازيگر مرد و زن در نقش اصلي سريال درام نامزد شدند و »تاندي نيوتون« و »جفري راييت« نيز از اين س//ريال در بخش بازيگران نقش مكمل شانس دريافت جايزه دارند.

آنتوني هاپكينز )وست ورلد( درشاخه بهترين بازيگر سريال درام رقابت سختي با كوين اسپيسي )خانه پوشالي( دارد و ديگر نامزدهاي اين شاخه شامل استرلينگ كي براوان )اين ما هستيم(، متئو ريس )آمريكاييها(، ليو اسكريبر )ري دوناوان( و ميلوونتيميگلياهستند.

در شاخه بهترين بازيگر زن نقش اصلي سريال درام نيز ويوال ديويس )چگونه از مجازات قتل فرار كرد(، اليزابت ماس )داس//تان خدمتكار(، رابين رايت )خانه پوشالي(، كري راسل )آمريكاييها(، ايوان راش//ل وود )وست ورلد( و كلر فوي )تاج( نامزد دريافت جايزه شصتونهمين دوره جوايز اميهستند.

وستورلد مجموعه تلويزيوني وسترن مهيج در س//بك علمي– تخيلي اس//ت كه توس//ط جاناتان نوالن و ليزا جوي براي شبكه اچبياو ساخته شده است. اين مجموعه براساس فيلمي با همين نام محصول 1973 است كه نوشته و ساخته مايكل كرايتون، رماننويس آمريكايي اس//ت. نوالن عالوه بر همراهي جيجيآبرامز، براي//ان بورك، ج//ري وينت//راب و ليزا جوي بهعنوان مدير توليد، كارگردان قسمت آزمايشي اي//ن كار هم بود. فصل نخس//ت اين مجموعه تلويزيوني داراي 10 قسمت است كه نخستين قسمت آن 2 اكتبر 2016 پخش شد. در نوامبر ،2016 شبكه اچبياو قرارداد ساخت فصل دوم اين مجموعه تلويزيوني را تمديد كرد كه داراي 10 قسمت خواهد بود.

داس//تان اي//ن مجموعه تلويزيون//ي در يك شهر بازي وسترن خيالي در غرب آمريكا اتفاق ميافتد كه ساكنان آن را انسانهاي مصنوعي كه »ميزبان« نام دارند، تش//كيل ميدهند. از سوي ديگر، گروهي از انسانهاي واقعي كه »تازهواردان« يا »مهمانان« نام دارند، با پرداخت مبالغي زياد ميتوانند وارد محوطه پارك وستورلد شوند و ه//ركاري كه مايل باش//ند را انجام دهند و قادر خواهند بود تا با ميزبانان هرطور كه ميخواهند رفتار كنند، بدون آنكه ترس//ي از تالفي توسط ميزبانان داشته باشند.

در آغاز داستان با دنيايي مواجه ميشويم كه درمورد آن هيچ اطالعاتي نداريم و هرچه داستان به جلو ميرود پاسخ برخي سواالت را درمييابيم و سواالت اساسيتري براي ما ايجاد ميشود.

اساس فيلمنامه روباتهايي هستند كه از خود هيچ اختيار و ارادهاي ندارند، س//پس داستان بر خودآگاهسازي اين روباتها پيش ميرود.

همكاري نوالن و جيجي آبرامز باعث ش//ده اس//ت كه امسال س//ريال »گيم آف نرونز« كه سال گذش//ته فرمانرواي مطلق جوايز امي بود به حاش//يه رانده شود. سال گذشته فصل ششم سريال پرطرفدار »بازي تاج و تخت« با نامزدي در 23 شاخه اين جوايز پيشتاز بود و در نهايت نيز بيشترين جوايز را از آن خود كرد.

همچنين در فيلم اوليه )كه اين سريال بر پايه آن ساخته شده است( در پارك، عالوه بر دنياي غرب، دو پارك ديگر در زمان روم باستان و قرون وسطي وجود دارد كه جاناتان نوالن در مصاحبهاي گفت از اين دو پارك در سريال فعلي خبري نيست اما در قسمت آخر فيلم وارد پارك جديد سامورايي ورلد يا شوگان ورلد ميشويم.

اما در شاخه بازيگر مرد سريال كمدي عزير انصاري )استاد هيچ(، آنتوني اندرسون )بلكيش(، دونال//د گلوور )آتالنتا( و جفري تامبر )ش//فاف( شاخصترين نامزدها هستند و در شاخه بازيگر زن كمدي در نقش اصلي نيز جين فوندا )گريس و فرانك//ي(، جول//ي لوئيس درفي//وس )ويپ(، اليس//ون جني )م//ام(، پامال آدل//ون )چيزهاي بهتر(، تريسي اليس راس )بلكيش(، ليلي تاملين )گريس و فرانكي( و الي كمپر )كيمي اش//ميت شكستناپذير( نامزد كسب جايزه هستند.

»دروغه//اي كوچ//ك ب//زرگ«، »فارگ//و«، »دشمني«، »نابغه« و »آن شب« هم نامزد كسب جايزه در شاخه بهترين سريال كوتاه شدند.

مراس//م اعطاي جوايز ش//صتونهمين دوره جوايز امي 17 س//پتامبر ‪26) 2017‬ ش//هريور( برگزار ميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.