پيشفروش ميلياردي »اعتراف« شهاب حسيني

Jahan e-Sanat - - NEWS -

محمدحسين توتونچيان از استقبال كمنظير مردم از پيشفروش بليتهاي نمايش »اعتراف« به كارگرداني ش//هاب حسيني خبر داد. مدير سايت فروش نمايش »اعتراف« در گفتوگويي با ايسنا ضمن اشاره به نمايش »ميسيسيپي نشسته ميميرد« همايون غنيزاده به عنوان يكي از نمايشهاي پرفروش سال گذش//ته بيان كرد: براي نمايش »ميسيسيپي...« آمار فروش خيلي خوبي داشتيم هرچند قيمت بليت آن باالتر بود اما رقمي كه در پيشفروش بليتهاي نمايش »اعتراف« در حوزه تئاتر رد و بدل شده است با نمايش »ميسيسيپي « ميتواند برابري كند.

او با بيان اينكه »فكر ميكنم چنين استقبالي از خريد بليتهاي يك نمايش تا به حال نشده بود«، ادامه داد: پيشفروش بليتهاي »اعتراف« تا 16 مردادماه تكميل شده است و اگر نمايش در سالني اجرا ميشد كه امكان تعيين قيمت بليت در اختيار تهيهكننده بود، رقم فروش بااليي به دست ميآمد.

توتونچيان افزود: در نمايشي مثل »ميسيسيپي...« به دليل اينكه در تاالر وحدت اجرا ميشد و قوانين اداره كل هنرهاي نمايش براي تعيين بليت شامل حالش نبود، تهيهكننده اجازه داشت قيمتي را كه براساس منافع كار وجود دارد روي بليتها بگذارد اما متاسفانه در نمايش »اعتراف« اجازه داده نشد تا بليتها به قيمت واقعي به فروش برس//ند كه اگر اينطور ميشد بين 90 تا 100 هزار تومان بايد بليتها را قيمتگذاري ميكرديم و در آن صورت باز هم اطمينان دارم استقبال زيادي صورت ميگرفت.

مدير سايت ايران كنسرت و ايران نمايش خاطرنشان كرد: اين ميزان استقبال به دليل حضور استاد علي نصيريان و نيز بازيگري است كه در عرصه بينالمللي موفقيت داش//ته و احترام را براي ما كس//ب كرده است به همين دليل غير از حمايت مردم، نميشد انتظار ديگري داشت چون مردم براي هنر ارزش قائل هستند و وقتي يك هنرمند خوب و محبوب، كاري را عرضه ميكند با استقبال مخاطبان روبهرو ميشود.

وي همچنين اظهار كرد: در ميزان استقبال مردم عوامل مختلفي تاثيرگذار است اما از آنجا كه نمايش »اعتراف« تبليغات محيطي و بيلبورد شهري ندارد بيشتر به واسطه تبليغي كه خود تماشاگران انجام ميدهند و سينه به سينه منتقل ميشود كار مورد استقبال قرار گرفته است.

به گفته توتونچيان، پيشفروش بليتهاي »اعتراف« براي شروع اجرا از 31 خردادماه آغاز شده بود و فعال تا 16 مردادماه بليتها تمام شده است. همچنين س//ه روز 17 تا 19 مردادماه هم تمديد ش//ده است كه احتماال تا چند ساعت ديگر پر ميشود.

البته اين بليتها جدا از چيزي اس//ت كه در گيش//ه تئاترشهر و به صورت صندلي اضافه )كوسن( در صورت تقاضا با قيمتي كمتر فروخته ميشود. بر اين اساس با درنظرگيري تعداد صندليهاي سالن اصلي تئاترشهر و قيمت بليتهاي نمايش كه ‪50 04،‬ و 60 هزار تومان است ميتوان به رقم حدودي هر شب 32 ميليون تومان رسيد كه در مجموع حدود 40 شب اجرا به فروش بيش از يك ميليارد تومان ميرسد.

به گزارش ايس//نا، نمايش »اعتراف« دومين تجربه كارگرداني ش//هاب حسيني در تئاتر است و او عالوه بر كارگرداني در كنار علي نصيريان بازي در نقش اصلي را نيز برعهده دارد. صالح ميرزاآقايي، نيما رييس//ي، مهدي بجس//تاني، پرويز بزرگي، ش//هرام ابراهيمي، ميث//اق زارع، غزاله نظر، ايليا نصرالهي، پرند عينبيگي، تني آواكيان، فاطمه عربكرماني، مهران هاشمي و فرنام حقيقتجو، ديگر بازيگران نمايش »اعتراف« براساس متني از »برد ميرمن« هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.