تمام می شود

Jahan e-Sanat - - NEWS -

صنف آنها نیز خود را نش//ان میدهند. ما در این خصوص جلس//های طوالنی با وزرای دادگس//تری، فرهنگ و ارشاد اس//المی، معاون وزی//ر صنعت، معدن و تج//ارت، همچنین مع//اون فناوری اطالعاترییسجمهوروباحضورمدیران عامل شرکتهای بزرگ کسبوکارهای الکترونیکی داش//تهایم که درخصوص مسایل این شرکتها بررسیهای الزم صورت گرفت.

به گزارش ایسنا او خاطرنشان کرد: در خصوص تکلیف صنفی صاحبان این کسبوکارها قرار شد تا آنها بین خود یک کمیتهراتشکیلدهندوبررسیکنندکه آیا مایلند بخشی از سیستم نظام صنفی رایانهای باش//ند یا نه؟ که هنوز در این خصوص تصمیمگیری نکردهاند.

همچنینسولمازصادقنیا،نایبرییس انجمن کسبوکارهای اینترنتی تهراناز ثبت 50 واحد کس//بوکار اینترنتی در اتحادیه خب//ر داد و گفت: منابع به صورتغیررسمیاز05 واحدکسبوکار اینترنتی در این اتحادیه خبر دادند. این واحدها همگی جواز کس//ب خود را از انجمن کسبوکارهای اینترنتی یا قبل از آن ش//رکت ف//نآوران دریافت کرده بودند، چرا که قبل از طرح این اتحادیه، متصدی بررس//ی واحدهای کسبوکار اینترنت//ی جهت اخذ جواز کس//ب به نهادهای مربوطه بودند.

او با انتقاد از مواضع س//ازمان نظام صنفیرایانهاینسبتبهتاسیساتحادیه کس//بوکارهای اینترنتی مبنی بر در اولویت ندانستن تشکیل این اتحادیه، تصری//ح کرد: در حالی ک//ه در اقتصاد مقاومتی توس//عه کسبوکارهای نوین و دانشبنیان تاکید شده و وزیر صنعت نی//ز وجود آنها را برای فضای اقتصادی کش//ور الزم میداند، ش//نیدن مواضع سازمان نصر که تشکیل یک اتحادیه را برای کسبوکارهای اینترنتی در اولویت نمیداند، دلسردکننده است.

به نظر میرسد کش//مکش درباره تولیگری این حوزه از کسبوکار ادامه دارد. کس//بوکارهای اینترنت//ی برای قانونگذارانایرانهمچناننوینمحسوب میشوند. این مس//اله، از خال قانونی یا شفاف نبودن قانون در این حوزه حکایت میکند که س//ازمانهای مربوط را به واکنش واداشته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.