موازیکاری به ضرر

Jahan e-Sanat - - NEWS -

گروه فناوری- با گسترش روزبهروز کسبوکارهای اینترنتی، متولیان این ح//وزه نیز در حال افزایش هس//تند. از طرفی سازمان نظام صنفی رایانهای خود را متولی کسبوکارهای مبتنی برICT میدان//د و از طرف دیگ//ر اتاق اصناف ایران در تالش برای راهاندازی اتحادیهای مستقلاست.البتهوزیرارتباطاتتصمیم را فعال بر عهده صاحبان کس//بوکارها گذاشته است.

در حالی ک//ه دبیرخانه هیات عالی نظارت بر سازمانهای صنفی کشور در ماههای اخیر از تشکیل اتحادیه کشوری صنف کسبوکارهای مجازی خبر داد، سازمان نظام صنفی رایانهای که خود را مس//وول کسبوکارهایی که مربوط به اینترنت هستند، میداند، به این موضوع واکنش نشان داد.

باقر بح//ری، نای//ب رییس هیات مدیره و مس//وول کمیسیون تجارت الکترونیک//ی س//ازمان در واکنش به »تشکیلاتحادیهصنفیکسبوکارهای مجازی در کشور« از سوی اتاق اصناف ای//ران اظهار کرده ب//ود: این اقدام در حقیقت موازیکاری با فرآیند قانونی فعالیت سازمان نظام صنفی رایانهای به عنوان بزرگترین تشکل مردمنهاد ح//وزه فناوری اطالع//ات و ارتباطات اس//ت و در ص//ورت اجرا، ب//ه دلیل موازیکاری، صدمات جبرانناپذیری را به این فعاالن وارد خواهد کرد.

او که معتقد است فعاالن حوزه فاوا جزو صنوف خاص هس//تند و مشمول قانون نظام صنفی کش//ور و تش//کیل اتحادیه نمیشوند، میگوید: تبصره ماده «87» قانون نظام صنفی رایانهای ناظر بر فعالیتکسبوکارهاییاستکهمشمول قانون نظام صنفی کشور هستند؛ اگر از فضای مجازی برای توسعه کسبوکار استفاده میکنند، مشمول این آییننامه نیستندواینکسبوکارهابایدازسازمان نظام صنف//ی رایانهای مج//وز بگیرند. عالوه بر مصوبات قانونی مجلس شورای اسالمی و هیات وزیران، مطابق مصوبه شورای عالی انفورماتیک در تاریخ سوم مرداد6831، عضویت تمام فعاالن حوزه فاوا در کلیه بخشها در س//ازمان نظام صنفی رایانهای نیز الزامی است.

وی ب//ا بیان اینکه س//ازمان حامی تمام فعاالن کس//بوکارهای اینترنتی است، گفته بود: سازمان به عنوان خانه ب//زرگ صنف، مانند تمام ش//اخههای فاوا، حامی کس//بوکار تم//ام فعاالن حوزه فضای مجازی است و زیرساخت قانونی و سازوکارهای الزم برای پیگیری مطالبات این صنف را دارد. تشکیل یک اتحادی//ه موازی برای کس//بوکارهای اینترنتی نهتنها مشکالت این صنف را حل نمیکند بلکه باعث میش//ود این فعاالن به دلیل تفرق، قدرت واحد خود را ب//رای رویارویی و حل مش//کالت از دست بدهند.

فعاالن رایان/های از قانون نظام صنفیکشورمستثنیهستند

همچنین ناصرعلی سعادت، رییس س//ازمان نظام صنفی رایانهای معتقد اس//ت تمام فعاالنی که کسبوکارشان تنها مبتنی بر رایانه است، طبق قانون مجل//س باید مجوز خود را از س//ازمان نظام صنفی رایانهای دریافت کنند. به گفته او، بر اساس ماده «2» قانون نظام صنفی کش//ور، صنوف//ی مانند فعاالن رایانهای که قانون خاص مجلس شورای اسالمی دارند از ش//مول »قانون نظام صنفیکشور«مستثنیهستند.

س//عادت میگوید: اگر فعالیت هر کسبوکاریباقطعوبسایتش)بهدلیل قطعاینترنتیافیلترینگ(تعطیلشود، مطابق قانون تحت پوشش سازمان نظام صنفی رایانهای اس//ت و باید از سازمان مجوز فعالی//ت بگیرد چراکه اس//اس درآم//د کاری آن از فن//اوری اطالعات است اما کسبوکارهایی که رایانه، مبنای درآمدشان نیست و با قطع وبسایت، کسبوکارش//ان تعطیل نمیشود، به اتحادیه حوزه خودشان مرتبط هستند.

رییس سازمان نظام صنفی رایانهای درخصوص ماده 2 قانون نظام صنفی کشور و اصالحات آن در سال 1392 بیان میکند: صنوفی که مانند فعاالن رایانهای قانون خاص مجلس شورای اس//المی را دارند از ش//مول »قانون نظام صنفی کشور« مستثنا هستند. این صنف ش//امل تمام فعاالن حوزه فناوری اطالعات و ارتباطات و فضای مجازی است.

او همچنی//ن درباره م//اده «87» قان//ون نظ//ام صنفی کش//ور توضیح میده//د: فعالی//ت اف//راد صنفی در فضای مجازی )سایبری( مستلزم اخذ پروانه کسب از اتحادیه مربوطه است. در حقیق//ت م//اده «87» قانون نظام صنفی کش//ور ش//امل حال صاحبان کسبوکاری میشود که در حوزههای مختلف تج//ارت، بازرگانی و صنعت، فعالیت مش//خص دارند و پروانههای کسب خود را از اتحادیههای مربوطه دریاف//ت کرده اما ح//ال عالقهمندند عالوه برکس//بوکار خود در اماکن، از اب//زار تکنولوژیهای فضای مجازی مانند ش//بکه اینترن//ت هم به منظور توسعه فعالیت خود بهره گیرند. قانونگذاربایدشفافسازیکند سعادتباابرازتاسفازاینکهقانونگذار مشخص نکرده منظور از اتحادیه مربوطه چیس//ت؛ بیان میکن//د: در این مورد شبههبرانگیز، مجلس شورای اسالمی ب//ه عنوان قانونگ//ذار باید به این قضیه ورود و شفافسازی کند که آیا منظور، تش//کیل اتحادیه جدید است یا همان اتحادیه صادرکننده مجوز اصلی فعالیت هر کسبوکار یا اتحادیه کسبوکارهای مجازی.

البته به گفته رییس س//ازمان نظام صنفی رایانهای، مجلس شورای اسالمی به عنوان قانونگذار صراحتا سازمان را به عنوان مسوول نظمبخشی و ساماندهی فعالیتهای تجاری رایانهای مجاز تعیین کرده و از این رو تمام کس//بوکارهای مبتنی بر شاخههای فناوری اطالعات و ارتباط//ات باید ابت//دا مجوز فعالیت خود را از سازمان نظام صنفی رایانهای کسبکنند.

سعادتمیگوید:سازماننظامصنفی رایان//های براس//اس قانون مش//خص و روشن مجلس شورای اسالمی تشکیل ش//ده و قانون نظ//ام صنفی نیز صنف فناوری اطالعات را مس//تثنا برشمرده اس//ت بنابراین به هیچ عنوان به هیچ تش//کل یا اتحادیهای اجازه دخالت در کسبوکار اعضای خود به عنوان فعاالن رایانهای مجاز را نخواهیم داد. اختالف سلیقهها قطعا از نقطهای شروع خواهد شد که اتحادیههای جدید مانند اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی بخواهند در کار اعضایتشکلیمانندسازماننظامصنفی رایانهای دخالت کنند.

او معتق//د اس//ت لف//ظ »اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی« اشتباه است زی//را حوزه دربرگیری آن در مش//اغل مختلف مشخص نش//ده است و اظهار میکند: اتحادیهای با این لفظ نمیتواند تشکیل شود زیرا تمام کسبوکارهایی که به واس//طه فعالیت جانبی خود در فضای مجازی به عضویت این اتحادیه درمیآیند، هیچوجه اشتراکی با یکدیگر ندارند. صرفا موضوع استفاده از اینترنت نمیتواند موضوع تشکیل یک اتحادیه باشد زیرا تمام کسبوکارها میتوانند از اینترنت بهره گیرند. اگر اتحادیههای سنتیهمزمانباارتقایهرکسبوکاری ب//ه کمک ابزاره//ای فاوا، بهروز ش//ود، همان اتحادیههای مربوطه میتوانستند مجوزهای الزم را برای شکل اینترنتی کسبوکارهای مختلف صادر کنند.

تصمیم اتاق اصناف برای ایجاد اتحادیهایبرایکسبوکارهاینوین

از س//وی دیگر علی فاضلی، رییس اتاق اصناف میگوید: فعالیت کس//ب وکارهای نوین طی دو س//ال گذش//ته م//ورد بحث زی//ادی قرار گرفت//ه و بر همین اس//اس اتاق اصناف، معاونتی را برای مدیریت این گروه ش//کل داده و قرار شد اتحادیه مستقلی در این حوزه تشکیل شود. اکنون باید اتحادیهها در راستای ارائه خدمات نوین حرکت کنند. تشکیل آژانسهای اینترنتی شاهد این ادعاست. اگر اتحادیههای مختلف اهمال کنند سایرین منتظر نمانده و مطابق با دنیا پیش میروند. بنابراین الزم اس//ت اتحادیهها پیشرفت روز را در نظر داشته و بدانن//د اتاق اصناف پش//تیبان همه اصناف است.

فاضلی با اشاره به نگرانی و گالیههای اصن//اف مختلف برای ایج//اد اتحادیه مستقل توضیح میدهد: ممکن است بخش//ی از اتحادیهه//ا در ای//ن زمینه اظهار نگرانی کنند اما نمیتوان جلوی پیش//رفت کار و به ویژه اقداماتی که به نفع مصرفکننده است را گرفت، به هر صورت ما باید در اتحادیههای مختلف برای بهروز شدن شرایط خود اقداماتی انجام شود.

وی در پاس//خ به این سوال که بهتر نبود کس//بوکارهای اینترنتی در هر حوزه در دل اتحادیه مربوطه جا بگیرند، میگوید: دولت به دنبال ایجاد اتحادیه کش//وری بود که بحثه//ای زیادی در این خصوص انجام شد. ما نیز براساس نظام صنفی این مساله را اعالم کردهایم که اگر قرار است اتحادیه تشکیل شود باید تحت نظارت اتاق اصناف باشد زیرا برخی میگویند این اتحادیه مس//تقل از اتحادیههای صنف//ی در نظر گرفته میشود.

مرکزتوسعهتجارتالکترونیکی مانند پنجره واحد عمل میکند

ام//ا رمضانعلی ص//ادقزاده، رییس مرکز توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، مع//دن و تجارت با بیان اینکه کسبوکارهایاینترنتینیازبهساماندهی دارد، معتقد است: اگرچه زمزمه تشکیل اتحادیه کسبوکارهای اینترنتی مطرح شدهاستامامتصدیتشکیلاتحادیهها، معاون//ت اقتص//ادی و بازرگانی داخلی وزارت صنعت، معدن و تجارت اس//ت. در حوزه کسبوکارهای اینترنتی عالوه بر عملکرد معاونت اقتصادی و بازرگانی داخلی الزم است جهت ساماندهی این کسبوکارها، س//ازمان مرکز توسعه و تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت نی//ز در رابطه با تایید واحده//ا و ارائه نم//اد اعتماد الکترونیکی ب//ه آنها وارد عمل شود.

ریی//س مرک//ز توس//عه تج//ارت الکترونیکی با بیان اینکه برای شروع کس//بوکارهای الکترونیک//ی نباید کس//ی به زحمت بیفت//د، اظهار کرد: از آنجاک//ه نمیخواهیم فعاالن حوزه کس//بوکارهای آیت//ی ب//رای ثبت واحدهای خ//ود مجبور به مراجعه به چندین س//ازمان باشند، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی به مثابه یک پنجره واحد عم//ل میکند و مب//دا ورودی اطالع//ات این واحده//ا خواهد بود و تمام اس//تعالمهای الزمی که جهت ارائه نماد الکترونیکی از واحدها انجام میشود را در اختیار دیگر دستگاههایی که برای ثبت واحدهای کس//بوکار الکترونیک//ی در اتحادی//ه به آنها نیاز دارند، قرار میدهد.

وزیرارتباطات:خودشانتشکیل کمیتهبدهند

آخرین اظهارات از طرف مس//ووالن درباره کسبوکارهای اینترنتی مربوط ب//ه وزیر ارتباطات و فن//اوری اطالعات است. واعظی درباره تعیینتکلیف متولی نهایی مساله کسبوکارهای اینترنتی، اظهار کرد: این فعالیتها بس//یار نوین هستند و به همین دلیل در شروع کار با واکنشهایی روبهرو هس//تند که در

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.