رشد فناوریهای نوین در گرو مشارکت بخشخصوصی

Jahan e-Sanat - - NEWS -

یککارشناسحوزهفناوریاطالعات باتاکیدبرنقشبخشخصوصیدررشد و توسعه فناوریهای نوین و قدرتمند مخابرات//ی و اطالعاتی گذار از ش//یوه س//نتی تعریف پروژه از ب//اال را الزمه افزایش مش//ارکت بخشخصوصی در پروژههای مخابراتی و اطالعاتی ارزیابی کرد.

مهدی رزمی ب//ا تفکیک در حوزه ضروری و کمتر ضروری در فناوریهای نوین اطالعاتی، اظهار کرد: یک دسته از فناوریهای جدید در حال حاضر جزو فناوریهای لوکس به حساب میآیند. همانند اینترنت اشیاء یا IOT که این حوزهها به لحاظ اقتصادی و هزینهای در اولویت قرار نمیگیرند اما حوزههای زیرساختی مانند ایجاد شبکههای فیبر نوری ی//ا افزایش پهنای باند ش//بکه سراسری اینترنت در کشور جزو الزامات فوری هستند.

وی با بیان این که در حال حاضر فرض اس//تفاده از خدم//ات اینترنت قطعی است، گفت: ایجاد اپراتورهای نس//ل چه//ارم فیبر ن//وری که چند س//الی اس//ت قرار اس//ت به نتیجه برس//د، جزو مس//ایل اصل//ی و مهم حوزه ایتی اس//ت. ما در شبکههای عمومی اینترنتی که از طریق کابلها برقرار میشوند، اوضاع خوبی نداریم؛ هرچند در استفاده از اینترنت موبایلی موفق بودهایم اما به لحاظ زیرساخت اینترن//ت باید کار بیش//تری صورت بگیرد تا بت//وان از فناوریهای نوین ضروری استفاده بیشتری کرد.

این کارشناس، ورود بخشخصوصی را به عرصه فعالیتهای حوزه فناوری اطالعات برای رش//د این حوزه بسیار مهم توصیف ک//رد و ادام//ه داد: باید مدلی تعریف شود که این حوزه برای بخشخصوصی منفعت مالی داش//ته باشد تا جذاب شود. این که دولت بیاید و در این حوزه همانند پروژههای عمرانی پروژهتعریفکند،کاریازپیشنمیبرد مثال شفاف این پروژهها همین اپراتور نسل چهارم یا اینترنت ملی است که به صورت دولتی اجرا میشود و بسیار روند آن کند است.

رزم//ی در پای//ان به ایس//نا گفت: پروژههای مربوط به فناوری اطالعات به لحاظ ماهیتی بس//یار با پروژههای عرص//ه عمرانی تفاوت دارن//د. به این دلیل که نیازهای روز این حوزه بسیار متفاوت است و همچنین به لحاظ مالی اجرای آن به شکل دولتی بسیار هزینهبر و کم سود است. ما باید بخشخصوصی را ب//ا مدله//ای اقتص//ادی جدید در پروژهها س//هیم کنیم. همانطور که مثال ش//هرداریها اخیرا ساخت یک پل هوایی مجهز در یک منطقه خاص را به یک شرکت خصوصی میسپارند و در عوض به آن شرکت به مدت چند سال حق استفاده از تابلوهای تبلیغاتی پل را میدهند.

تاکی//د ب//ر ورود بخشخصوصی در اج//رای پروژهه//ای بخش فناوری اطالعات مس//الهای اس//ت که بسیار مورد تاکید کارشناسان این حوزه بوده اس//ت. ضرورت ورود بخشخصوصی ب//ه این ح//وزه از این جهت بیش//تر احس//اس میش//ود که حوزه فناوری اطالعات حوزهای پرشتاب به لحاظ بروز تکنولوژیهای جدید در آن است و از آنجایی که واکنش دستگاههای دولتی به این اتفاقات تازه به دلیل بوروکراسی عظیمی که در آنها حاکم است معموال ب//ا تاخیر ص//ورت میگیرد ل//ذا ورود بخشخصوصی به ح//وزه ایتی برای رشد و شتاب در این حوزه از فوریت و اهمیتباالترینسبتبهبقیهحوزههای اقتصادی برخوردار است.

اینترنت اشیا از آن حوزههایی است

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.