‪ºAEf» Z”uY ÊAE³M‬ ‪ÄÌuZ¿ ÕY€‡{Y{ և€aZ] ºŒ‹ Ä^ ‹ [ ćԯ Ã|¿Á€a {‬ ‪Ä] Š‹ Ä] ¾ˆu |¿€§ Õ|^Ÿ |Ìn» ºAEf» ¾ËÁY ½Y€AEe‬ ‪©Â§ ºAEf» Ä°ÀËY Ä] €œ¿ |‹Z^Ì» \̬ e dve ֐y€» Y d^Ì£ ¹ZAEeY‬ ‪ʇ{Y{ ¾ÌËM Ã{Z» ÕY€mY { ĸ̇ÂÀË|] |‹Z^Ì» ½Z°¼·Y µÂAEn»‬ ‪dAEm ÖAE³M Z

Jahan e-Sanat - - NEWS -

که بخشخصوصی به خوبی میتواند به آن وارد ش//ود و فعالیت کند. حوزه اینترنت اش//یا عرصهای بسیار جذاب در حوزه فناوریهای جدید اطالعاتی و ارتباطاتی و فناوری است که از طریق آن امکان کنترل وسایل منزل از راه دور فراهم میشود؛ تصور کنید وقتی در یک روز گرم تابستانی در راه منزل هستید و برای خنک شدن خانهتان در هنگام ورودتان گوش//ی همراه خود را روشن و کولرت//ان را روی درجه خیلی خنک تنظیمکنید!؟

اصطالح »اینترنت اشیا« اولین بار توسط کوین اش//تون در سال 1999 به کار برده ش//د و برای نخس//تین بار توس//ط انتشارات موسس//ه MIT به دنیا معرفی شد. اینترنت اشیا به معنی یک شبکه جهانی از اشیای مرتبط که ه//ر یک دارای آدرس مختص به خود بوده اس//ت که بر اس//اس قراردادهای استانداردشدهای با یکدیگر در ارتباط هستند.اینسیستمجدیدکنترلازراه دور و کنترل هوشمند اشیا و دستگاهها امروزه در کش//ورهای توسعهیافته در سیستمهای اداری و همچنین وسایل منزل بسیار مورد استفاده قرار میگیرد اما هنوز در ایران مقدمات استفاده از آن به صورت تجاری فراهم نشده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.