رشوه گوگل به دانشگاههای جهان

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر- گزارشی نشان میدهد گوگل با پرداخت هزینههای تحقیقات اس//تادان دانشگاهی، از آنها برای تغییر دیدگاه مردم نسبت به عملکرد تجاری خود استفاده کرده است.

براساس این گزارش، حدود 12 استاد دانشگاه از این شرکت مبالغی دریافت کردهاند و حتی برخی تحقیقات خود را پیش از انتشار در اختیار گوگل قرار دادند تا درباره آن اظهار نظر شود. از این تحقیقات برای پشتیبانی از گوگل در کارزار مداوم این شرکت با قانونگذاران استفاده شده؛ مانند این اتهام که گوگل به طور غیرمنصفانه کاربران را به استفاده از سایتهای تجاری خود هدایت میکند.

البت//ه به نظر میرس//د قانونگ//ذاران از دخالت گوگل در تحقیقات دانشگاهی اطالعی نداشتهاند.

طی 10 سال گذشته گوگل برای دفاع از منافع خود بودجه بیش از صدهاتحقیقراتامینکردهاست بهطوریکهگاهیحتی004 هزاردالر برای یک پروژه پرداخت شده است.همچنین گوگل هزینه سفر استادان دانشگاه های برتر مانندهاروارد و برکلی را برای دیدار با مقامات و البیگران فراهمکردهاست.بهگفتهیکیازکارمندانسابقاینشرکت،مقاماتگوگل فهرستیازتحقیقاتدراختیارداشتهکهتمایلداشتندمحققاندانشگاهی آن را تهیه کنند. این فهرست شامل عناوین تحقیقها، خالصه و هزینه تخمینی هر پروژه بوده است.همچنین گوگل به استادان دانشگاه مبالغی پرداخت کرده تا اعالم کنند جمعآوری اطالعات مشتریان آنالین توسط این شرکت اقدام قانونی بوده است زیرا خدمات شرکت رایگان هستند. در موردی دیگر، محققان دانشگاهی در سال2102 تحقیقی برای مقابله با اتهام زیرپا گذاشتن قوانین آنتی تراست توسط گوگل، تهیه کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.