مالیات 18 درصدی روسیه برای خریدهای اینترنتی

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایس/نا- دولت روسیه در نظر دارد برای کاالهای خریداری شده به صورت آنالین از خارج از کشور، 18 درصد مالیات اخذ کند.

براس//اس اعالم اداره گمرک این کش//ور، اخذ این مالیات برای دولت روسیه بیش از صد میلیارد روبل در سال درآمدزایی دارد.

با این حال کارشناسان اقتصادی با انتقاد از این اقدام، آن را زمینهساز حذف ورود کاالهای باکیفیت خارجی میدانند و عاملی مهم برای از بین رفتن انگیزه تولیدکننده داخلی برای افزایش کیفیت ارزیابی میکنند.

مردم روسیه سالهاست که به خریدهای اینترنتی عادت کردهاند و بیشتر کاالهای مورد نیاز خود را اینگونه سفارش میدهد.

سرعت باالی اینترنت و دسترسی باالی 90 درصدی مردم روسیه به تلفنهای هوشمند از عواملی است که باعث شده بازار541 میلیون نفری این کشور، برای بسیاری از فروشگاههای آنالین خردهفروشی جهان جذاب و رقابتی باشد.از جمله شرکت خردهفروشی علی بابای چین، بزرگترین بازار مصرفی خود در اروپا را در میان مردم روسیه دارد که بیشترین سفارش محصوالت آنالین را در این سایت درج میکنند، با این حال با توجه به تصمیم اخیر دولت برای اخذ مالیات، علی بابا در نظر دارد با راهاندازی دفاتر خود در روسیه، عرضه اینترنتی کاال را مستقیم برعهده گیرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.