خطر کاهش مسافر برای قطار

Jahan e-Sanat - - NEWS - یادداشت

مدیرعاملشرکتراهآهننسبتبهایجادنشدن مزیتهای رقابت//ی در صنعت حملونقل ریلی هشدار داده و گفته است که اگر بخشخصوصی وارد این حوزه نش//ود با »کاهش تقاضا« مواجه میش//ویم. سعید محمدزاده با اشاره به اینکه تا پنج سال آینده کمبود ناوگان ریلی باید جبران ش//ود، گفت: روزانه یک میلیون و 100 هزار نفر مسافر و 700 هزار خودرو شخصی از حومه وارد کالنشهرها میشوند. به گزارش »جهانصنعت« به نقل از شرکت راهآهن جمهوری اسالمی ایران، سعید محمدزاده در دیدار با اعضای کمیسیون عمران مجلس و کمیسیون شوراها گفت: ناوگان مس//افری باالی 45 سال را از مدار شبکه ریلی خ//ارج کردهایم و چنانچه مزیت رقابتی ایجاد و بخشخصوصی حمایت نکند، راهآهن در بخش مس//افری با چالش بزرگ عدم تقاضای مسافر مواجه خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه ظرف پنج سال آینده باید زمینه توسعه بخشخصوصی در حوزه بار و مسافر افزایش یابد، عنوان کرد: تعرفه راهآهن در س//ال ‪58 29،‬ درصد بوده که این رقم در س//ال 95 به 23 درصد رسید و با وجود کاهش تعرفه، درآمد راهآهن از سال 92 تا 95 به 1480 میلیارد تومان کاهش یافت و این موضوع حملونقل ریلی را با شرایط سخت مالی مواجه کرد.

معاون وزیر راهوشهرسازی گفت: تحقق هدف 30 درصدیحملباردربخشریلیبابرنامهریزی برایحمل26میلیونتندنبالمیشودواینامر نیازمند حمایت دولت، مجلس و بخشخصوصی است. محمدزاده در بخش دیگر از سخنان خود گفت: در راهآهن در بخش IT ش//اهد تحوالت زیادی هس//تیم به طوری که هر صاحب واگن میداند واگن مختص به خود در کجا قرار دارد. وی تاکی//د کرد: امروز ما در راهآهن به جایگاهی رس//یدهایم که معتقدیم راهآهن محور توس//عه اقتصادی است.

وی یکی از اقدامات راهآهن را طی س//ه سال گذشته استفاده از ظرفیت راهآهن برای توسعه خط//وط حومهای اعالم کرد و افزود: در مس//یر تهران- گرمسار خط سوم و چهارم به پایان رسیده و ریلگذاری خط 3 تمامشده و ریلگذاری خط 4 نیز مراحل پایانی را طی میکند.

محمدزاده بیان داشت: در مسیر تهران- زنجان نیزتهرانتاکرجخط3 و4 بهزودیتماممیشود و همچنی//ن کرج تا قزوین خط دوم ریلگذاری شده و قزوین تا زنجان نیز خط دوم ریلگذاری میش//ود. مدیرعامل راهآهن س//هم حملونقل حومهای در کشور را تنها دو درصد اعالم کرد و گفت: این رقم در کشور آلمان 58 درصد است و ما درصدد هستیم در برنامه ششم رقم موجود 2 درصد را به 25 درصد برسانیم.

ورود روزانه007 هزار خودروی شخصی از حومه شهرها

معاون وزیر راهوشهرسازی اعالم کرد: روزانه ی//ک میلی//ون و 100 هزار نفر مس//افر و 700 هزار خودروی شخصی از حومه وارد کالنشهرها میشوند که میتوانیم با توسعه خطوط حومهای از ته//ران تا کرج، تهران- پرند و نسیمش//هر و س//لطانآباد و رباطکریم و غیره مانع ترافیک و ورود خودروهای شخصی و ایجاد ترافیک شویم که این امر نیازمند حمایت همهجانبه مجلس از راهآهن و توسعه خطوط حومهای است.

ویبابیاناینکهدرسال6102 فقطبینهند و اروپا بیش از 53 میلیارد دالر کاال جابهجا شده است، گفت: طبق آمار غیررسمی سازمان تجارت جهانی ،(WTO) از کریدوری که از جنوب آسیا بهسمتاروپاحرکتمیکند،حدود005 میلیارد دالر کاال جابهجا شده که سهم حملونقل ریلی از این جابهجایی حدود 10 تا 15 درصد است که رقمی حدود 5.5 میلیارد دالر میشود.

وی افزود: چنانچ//ه این حجم بار بخواهد از مس//یر ریلی عبور کند قطع//ا از خلیجفارس یا دریای عمان به بندر ش//هید رجایی و از آنجا به آستارا و از آنجا به کشور آذربایجان، گرجستان، اوکراین، لهستان اروپا و یا از طریق تبریز به مرز رازی و سپس ترکیه و در نهایت به اروپا میرسد که زمان سیر را بین یک دوم تا یک سوم کاهش میدهد. محمدزاده با اش//اره به بازار بزرگ 5/5 میلی//ارد دالری ترانزی//ت کاال در حوزه هند و کشورهای آسیایی و آسیای جنوبشرقی، عنوان کرد: در سال 2016 بین کشور هند و روسیه، 20 میلیون تن بار جابهجا شده و این درحالی است که در شش ماه گذشته راهآهن کشور در یک پروسه آزمایشی، از مقصد بمبئی تا اروپا حجم باری را از بندر شهید رجایی تا قزوین و از آنجا به آستارا و سپس تا مسکو جابهجا کرد که حدود 21 روز زمان برد.معاون وزیر راهوشهرسازی اظهار داشت: اگر قرار بود این کاالها از مسیر دریایی انجام شود، 53 روز طول میکشید و تمام این موارد مزایای رقابتی حوزه ریلی را در مقایس//ه با دیگر شقوق حملونقلی نشان میدهد.

هدفگذاریسهم03درصدیحملونقل ریلی از جابهجایی بار

محمدزاده بیان کرد: نکته حائز اهمیت توجه وی//ژه به حوزه بار در بند 25 این سیاس//تها و ایجاد مزیت رقابتی برای بخش بار آن است و در همین راستا دولت یازدهم توسعه این مهم را در اولویت کاری خود قرار داده است. وی با اشاره به مزایای سرمایهگذاری در حوزه ریلی گفت: در ماده «52» برنامه ششم توسعه امتیازی که برای ریل و توسعه آن در نظر گرفته شده، سرمایهگذاری در حوزه ریلی همانند سرمایهگذاری در مناطق کمتر توسعهیافته است بنابراین حملونقل کاال با نرخ صفر حساب میشود.

وی در بخش دیگری از س//خنان خود اظهار داش//ت: توس//عه قطارهای حومهای در بخش مس//افری از دیگ//ر تاکیدات دولت بوده اس//ت. محمدزاده خاطرنشان کرد: در ماده «57» برنامه ششم توسعه بر سهم بار 30 درصد و 20 درصد مسافر حملونقل ریلی تاکید شده است و در سال 92 این سهم 10/8 درصد بوده است.

وی با تش//ریح بند ق تبصره 2 قانون برنامه اف//زود: در بند »ق« که بع//دا قانون دائمی ماده 12 شد، مصوب شده که 7/5 میلیارد دالر برای پروژههای//ی که منجر به صرفهجویی س//وخت میشود اختصاص یابد. مدیر عامل راهآهن افزود: در جاده عوارض سه درصد است که بعد از چهار سال به چهار درصد رسیده و مهمتر آنکه نگهداری جاده توسط دولت انجامشده و قیمت گازوییل در جاده 350 تومان است.

محمدزادهبیانکرد:حملبارومسافرازطریق خطوط ریلی نسبت به حملونقل جادهای دارای مزیتهایی اس//ت به عنوان مثال در حملونقل ریلی مصرف س//وخت حمل ب//ار به یکهفتم کاهش مییابد. وی یادآور ش//د: با توجه به نظر مقام معظم رهبری، برنامه ششم توسعه باید یک برنامه جهتدار در حوزه حملونقل ریلی باشد که در دو بند به آن توجه ش//ده است که بر این اساس و با توجه به نقش آن در توسعه اقتصادی کشور، این نوع حملونقل باید به شکل اساسی توسعه پیدا کند.

وی ادام//ه داد: در این راس//تا بای//د اصول و سیاستهای برنامه ششم توسعه به طور جدی رعایت ش//ود و بارها به جای حمل توسط جاده به سمت و سوی ریل هدایت شوند. معاون وزیر راهوشهرس//ازی با بیان اینک//ه راهآهن در رقابت ب//ا جاده وضعیت نابراب//ری دارد، گفت: چنانچه همانند اروپا که از بخش ریلی کامال توسعهیافتهای برخوردارند، قیمت گازوییل آزاد ش//ود طی پنج س//ال آینده باید تمامی مراکز بار به شبکه ریل وصل ش//ده و سیاستهایی که منجر به توسعه بخش حملونقل ریلی میشود پیگیری و اجرا ش//وند تا ظرفیت موجود و س//هم بار و مس//افر افزایش یابد.

مدیر عامل راهآهن با بیان اینکه کمبود ناوگان طی س//الهای آینده باید جبران و حملونقل ترکیبی افزایش یابد، گفت: ما باید زمینه اتصال کارخانجات را به ریل فراهم کنیم؛ در سال گذشته حملبارفوالدیدرکشور06 میلیونتنبوده)بار معدنی( که سهم ریل از این مقدار یکسوم یعنی 20 میلیون تن و مابقی سهم جاده بوده است.

محم//دزاده اضافه کرد: در ح//ال حاضر 35 میلیارد دالر طرح توسعه فوالد در کشور در حال انجاماستکهسال3041 سهمبارمعدنیکشور به 210 میلیون تن میرسد و اگر فرض بر یک سوم حمل بار توسط راهآهن باشد، این رقم یعنی 70 میلیون تن و سهم جاده 140 میلیون تن و این یعنی یک افزایش تلفات جادهای در کشور. مدیرعامل راهآهن گفت: برای رسیدن به توسعه ریل کارهای بزرگی انجام ش//ده که میتوان به سرمایهگذاری بخشخصوصی در حوزه ناوگان اشاره کرد. وی بیان داشت: طی سه سال گذشته اقدامات خوبی در بخش تامین لکوموتیو صورت گرفته اما در بخش ناوگان نیازمند 28 هزار واگن هستیم.ویافزود:باکمکتولیدکنندههایکشور روسیه و تعامل دو کشور اقدامات خوبی در بخش تامین ناوگان در حال اجراست و این پروسه توسط یک بانک روسی فاینانس شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.