تولید یک میلیارد و 350 میلیون لیتر بنزین یورو 4

Jahan e-Sanat - - NEWS -

جمشید ظهیری، مدیرعامل شرکت گاز استان گیالن از نصب پنج هزار و 500 انشعاب گاز در سه ماه اول سالجاری در استان گیالن خبر داد. مدیرعامل شرکت گاز گیالن با بیان اینکه هماکنون3/79 درصد از خانوارهای استان، از نعمت گاز بهرهمندهستنداظهارداشت:بانصباینتعدادانشعابدربهارامسال،مجموعانشعاباتگازدرگیالنبهرقم755 هزارانشعاب رسیدهاست.ویدرادامهبرمصرفبهینهوایمنگازطبیعیتاکیدکردوگفت:بهینهسازیمصرف،استفادهصحیحازوسایل گازسوز و رعایت نکات و توصیههای ایمنی باید در تمام سال رعایت شود، زیرا این اعمال سبب کمک به اقتصاد خانوادهها و کاهشحوادثواتفاقاتناگوارخواهدشد.مدیرعاملشرکتگازگیالندرانتهاازتعاملوهمکاریشایستهسازمانهایدولتیاستانودرراسآناناستانداریگیالندرجهت توسعه گازرسانی در استان تقدیر و تشکر کرد و اظهار داشت: رضایتمندی مردم مهمترین اولویت مجموعه گاز استان است و در این راستا با همکاری و تعامل با سایر دستگاهها درجهتتوسعهگازرسانیوافزایشرضایتمندیمردمتالشخواهیمکرد.

نیماشفقی،رییسادارهراهداریوحملونقلجادهایشهرستانفومن،باتوجهبهتوریستپذیربودناینشهرستاناظهار داشت:شهرستانفومندارایجاذبههاومنابعطبیعیبسیارزیباییاستکهساالنهپذیرایگردشگرانبسیاریازاقصینقاط کشور و جهان است.وی با بیان اینکه پل بزرگ کردمحله در مسیر توریستی دژ تاریخی قلعه رودخان فومن قرار دارد، گفت: این پل بر اثر وقوع سیالب دچار فرسایش و آبشستگی شده بود. شفقی با تاکید بر اینکه با تالش و پیگیری اداره راهداری و حملونقلجادهایشهرستانفومنمقدماتبهسازیوزیرسازیاینپلتوریستیفراهمشده،اذعانکرد: سازی،دریواسیون، دیوارهسازی باالدست پل و همچنین تهیه و حمل و خشکهچینی سنگهای وزنی در زیر پایهها و فونداسیون جهت تثبیت پل ...و از جمله اقدامات مهم برای بهسازی و ترمیم رادیه و برید این پل توریستی بود که با تالش شبانهروزی راهداران فومن انجام شده است.رییس اداره راهداری و حملونقل جادهای فومن به برآورد هزینه بهسازی پل بزرگ کردمحلهاشارهوتصریحکرد:حدود008 میلیونریالجهتترمیموبهسازیاینپلتوریستیهزینهشدهاست.ویدرپایانضمنتشکرازراهداراناینشهرستانخاطرنشان کرد: توسعه و بهسازی و بازسازی راهها نیازمند نگاه ویژه مسووالن در تامین اعتبارات راهداری است.

مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی)ره( شازند گفت: در سه ماه نخست امسال یک میلیارد و 350 میلیون لیتر بنزین یورو چهار در این مجتمع پاالیشگاهی تولید شد. علی جمشیدی افزود: به دلیل تعمیرات اساسی در واحد 14 پاالیشگاه، روزانه حدود 14 میلیون و 200 هزار لیتر بنزین و در شرایط عادی روزانه بیش از 16 میلیون لیتر بنزین یورو چهار در این مجتمع تولید میشود.

وی با بیان اینکه 25 درصد از سوخت بنزین یورو 4 کشور در شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند تولید میشود، ادامه داد: با توجه به اینکه بنزین تولیدی شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند از استاندارد یورو 4 برخوردار است، بخش عمدهای از تولیدات این شرکت در استانهای تهران، البرز و خراسان رضوی به مصرف میرسد. مدیرعامل شرکت پاالیش نفت امام خمینی )ره( شازند اظهار کرد: همچنین در سه ماه نخست امسال 950 میلیون لیتر گازوییل یورو 4 در این مجتمع پاالیشگاهی تولید شد که این میزان تولید 15 درصد از مجموع سوخت گازوییل یورو 4 مورد نیاز کشور را تامین میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.