سرمایهگذاریهزارو05 میلیاردریالیتامیناجتماعیمازندران در دولت یازدهم

Jahan e-Sanat - - NEWS -

نشست خبری رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان همزمان با روز ملی صنعت و معدن برگزار شد. علی منتظری از برگزاری همایش گرامیداشت صنعت، معدن و تجارت استان در روز 26 تیرماه خبر داد و خاطرنشان کرد: این همایش با هدف تجلیل از واحدهای فعال استان با حضور مقامات کشوری و استانی برگزار خواهد شد. منتظری با قدردانی از همراهی اصحاب رسانه با حوزه صنعت و معدن و تجارت و با گرامیداشت روز صنعت و معدن اظهار داشت: امسال برخالف سالهای گذشته که همواره اصحاب رسانه را برای بازدید از واحدهای تولیدی موفق همراهی میکردیم سعی بر آن شد تا ضمن معرفی واحدهای مشکلدار ثابت کنیم که هنوز این واحدها با نیروهای معدود مشغول به کار هستند.او افزود: متاسفانه به دلیل بدهی برخی از واحدهای تولیدی از دست دستگاههای دولتی بهجز حفظ وضعیت موجود کاری برنمیآید. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با تاکید بر ضرورت ورود سرمایهگذار در راستای احیای واحدهای نیمهتعطیل خاطرنشان کرد: با توجه به موقعیت واحدهایی چون ایران برک سعی در تبلیغ تولیدات و راهاندازی مجدد این واحد داریم. او گیالن را جزو 10 استان برتر در صنایع جدید دانست و افزود: در سال گذشته 10 میلیارد تومان سرمایهگذاری ثبتشده در صنایع جدید داریم. منتظری با اشاره به وضعیت کنترل بازار گفت: در حوزه بازار بهترین و باالترین نظارت در استان گیالن انجام میشود. رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت گیالن از ثبات نسبی بازار خبر داد و اظهار داشت: اکنون به فکر هوشمند کردن نظارت هستیم و معتقدیم کاالیی که به بازار میآید باید شناسنامه داشته باشد.

مدیر درمان تامین اجتماعی مازندران گفت که در دولت یازدهم یکهزار و 50 میلیارد ریال برای توسعه زیرساختی و خرید تجهیزات پیش//رفته پزش//کی بخش درمان استان سرمایهگذاری ش//ده است . محمد خورشیدی افزود: 710 میلیارد ریال از این مبلغ برای راهاندازی جراحی قلب باز، خرید دستگاه پیشرفته امآرآی، دستگاه سنگشکن و توسعه برق بیمارستان ولیعصر )عج( قائمشهر هزینه شده است.

ویازهتلینگبیمارستانهایزیرپوششتامیناجتماعی استان با 90 میلیارد ریال هزینه به عنوان بخش دیگری از سرمایهگذاری دولت تدبیر و امید یاد کرد و گفت که در این دولت01 دستگاه آمبوالنس به ناوگان مدیریت درمان استان اضافه شده است. خورشیدی از تهیه زمین و تغییر کاربری آن برای ساخت درمانگاه تخصصی در ساری )مرکز استان مازندران( خبر داد و افزود: توسعه بیمارستان »حکمت« ساری هم از دیگر طرحهای در دست اجرای تامین اجتماعی مازندران است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.