خرد زنانه درکابینه شهرتهران

Jahan e-Sanat - - NEWS -

محمدخرسندی-تهران،شهریاستکهبراساسخردمردانه ساخته و اداره میشود؛ شهری بدقواره که در سالهای اخیر بدقوارهتر هم شد. فرهنگ مردساالرانه حاکم بر شهر تهران باعث شده این شهر فاقد احساس و همدلی باشد. به همین دلیل تهران نیازمند یک دگردیسی کالبری- روانی است. حضور تعدادی زن فرهیخته در پنجمین شورای شهر تهران این فرصت را مهیا کرده است که خرد زنانه سرنوشت جدیدی برای پایتخت به وجود آورد. چراکه نیازمند خرد زنانه در ش//هر تهران برای دگرگونی هستیم. در اسطورههای یونانی آمده است، زمانی که کرونوس حاکم مطلق بر جهان باستان بود از ترس از دست دادن قدرت، فرزندان خود را میبلعید. متیس )بانویخرد(باراهنماییومشورتمادرکرونوس،هنگامبهدنیاآمدن زئوس، سنگی را در میان پارچهای پیچید و آن را به کرونوس داد تا ببلعد، با بزرگ شدن زئوس و همفکری متیس )بانوی خرد(، مایعی تلخ به کرونوس داد، کرونوس تمام فرزندان خود را که بلعیده بود باال آورد، زئوس با همکاری،هادس و پوزیدون به جنگ پدر خود کرونوس رفت و او را شکست داد.

زئوسپادشاهآسمانوزمینشد،قلمروزیرزمینبههاوسودریاها به پوزیدون رسید. خوابگزارها به زئوس خبر داده بودند که متیس فرزندانیبهدنیاخواهدآوردکهازاوقدرتمندتروباهوشترخواهدبود. زئوس،متیسرابلعیدتاایناتفاقنیفتد.بابلعیدهشدنمتیس،بانوی خرد و عقالنیت حکومت مردساالرانه شکل گرفت و زنان در پی به دستآوردنهویتخودقدمدرراهمردانگذاشتند.اینمسالهباعث شد شهری چون تهران الگویی براساس خرد زنانه نداشته باشد و با وجود به دست آوردن دستاوردهای مهمی همچون پلسازی، برج، اتوبانوساختمانهایبیقوارهقدونیمقد،هویتتهرانکهبایدناشی از بلوغ و خرد زنانه باشد، از آن دور بیفتد. اگرتهران زبان داشت فریاد میزد چیزهایی که به دست آوردهام به چه دردی میخورد؟ اما او نمیداند که موفقیت مصنوعی برای او به صورت اعتیاد درآمده است و با وجود به دست آوردن خیلی چیزهای دیگر، درتهران، انسانها احساسپوچیوتنهاییمیکنند.

تهرانامروزی،آموختهاستکهچطورکارهارابامنطقمردانهانجام دهد، اما نمیداند بهایی که برای آن پرداخت کرده سالمتی، رویاها و شهود شهروندانی است که برای آن فدا کرده است. به جرات میتوان گفتآنچهکهتهرانازدستدادهاسترابطهعمیقباطبیعتوخرد زنانه خود است و زشتی حداقل این پیامد است.

تهران باید متیس را دوباره برگرداند. چون جامعه الگویی با قواعد زنانه برای او تجویز نکرده است و هیچ دستورالعمل یا رهنمودی در این خصوص وجود ندارد، ش//اید زن س//فری را آغاز کند تا متیس بلعیده شده را دوباره به صحنه روزگار بازگرداند تا قواعد زنانه هم در تهرانامروزحاکمشود.

سفری که زن باید آغاز کند سفری درونی، بدون تایید بیرونی جامعه مردساالر خواهد بود. سفر با جستوجوی زن قهرمان برای کسبهویتزنان)آنیما(خودآغازمیشود.تهرانهمنیازمندسفری برایگذرازقدرتسازهایبهیکشهراجتماعیاست.پسبافرهنگ مرد ساالرانه این موضوع اتفاق نخواهد افتاد.

مورین مورداک روانکاو یونگی آمریکایی معتقد اس//ت: »سفر قهرمانی زن بر اثر جدایی از زنانگی آغاز میشود و با ادغام مردانگی و زنانگی پایان مییابد.« سفر تهران هم با آمدن کابینه جدید شهری که زنان حضور گس//تردهای دارند، آغاز میش//ود که به طور حتم تاریخسازخواهدشد.

اما زمان س//فر چه موقع است؟ زمانی است که تهران احساس خستگی شدید از گذشته خود میکند و در سرزمین هادس است. امروزتهرانازگذشتهخودخیلیخستهودوراست.

خشم و اندوهی بیپایان در جزیره سرگردانی نام تهران است، در این لحظات است که این شهر باید به دعوتنامهای که از کابینه شهری برای سفر ارسال شده است، پاسخ مثبت دهد. زمان سفر آغاز شده است. چون مردم این را خواستهاند، سفری داوطلبانه برای شفای زنانگی و خردتهران که میخواهد این زخم ناشی از پرورش جسم و روح مردساالرانه را التیام دهد و احساسات، شهود، خالقیت و طنز او دوباره احیا شود و در چنین شرایطی بخشی از انرژی درونی او که به سمت بیرون هدایت شده بود آرامآرام به سمت دنیای درون تغییر مسیر میدهد و کالبدی- روانی جدیدی بر تهران دمیده خواهدشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.