صنایع معدنی جایگزین مناسب نفت

Jahan e-Sanat - - NEWS -

بهرام سبحانی، مدیرعامل گروه فوالد مبارکه اصفهان ضمن تبری//ک روز صنعت و معدن با تاکید بر اینکه خالقان اقتصاد مقاومتی و پرچمداران تولید و اش//تغال قشر صنعتی هستند که میتوانند اولین جایگزین نفت باشند، گفت: اگر به دنبال اقتصاد جایگزین نفت هس//تیم باید توجه ویژهای به معدن و صنایع معدنی داشته باشیم.

وی در همین رابطه ادامه داد: یکی از ش//اخصههای کمی برای تشخیص توسعهیافتگی جوامع، اندازهگیری مصرف فوالد آنان است. برای تولید یک میلیون تن فوالد، اکتشاف در معدن، استخراج و فرآوری انجام میشود و در ادامه این زنجیره، مواد استخراج شده تبدیل به فوالد شده و در همه صنایع ازجمله خودروسازی، ساختمانسازی، لوازم خانگی، صنایع مواد غذایی ...و مورد استفاده قرار میگیرد.

مدیرعامل گروه فوالد مبارکه با اشاره به مزیتهای تولید فوالد در کشور گفت: ماده اولیه و انرژی، برق و گاز در کشور ما فراهم است و خوشبختانه نیروی جوان و متخصص نیز در این زمینه وجود دارد.

سبحانی با اشاره به اینکه در سند چشمانداز 1404 تولید 55 میلیون تن فوالد در کشور پیشبینی شده افزود: اگر فوالد مبارکه در دو سال گذشته که سختترین شرایط فوالد در دنیا بود و به صورت تقریبی تولیدکنندگان بزرگ با چالش جدی مواجه شدند، توانست از این پیچ عبور کند به آن خاطر بود که کل فرآیند تولید فوالد را در مجموعه خود داشت و پراکندگی در مراحل وجود نداشت. بنابراین برای دستیابی به تولید 55 میلیون تن فوالد باید به این نکته توجه ش//ود که واحدهای پراکنده کاربردی نیستند و دیر یا زود از گردونه تولید خارج میشوند، بنابراین ظرفیتهای بزرگ الزم است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.