10

Jahan e-Sanat - - NEWS -

وزارت راه- به گفته معاون وزیر راهوشهرس//ازی، طرح جامع ایمنی ساختمانهای کشور با بررسی ابعاد مختلف حادثه پالسکو، واکاوی شده اس//ت. احمد شکرچیزاده در جمع خبرنگاران، در خصوص طرح جامع ملی ساختمانهای موجود، اظهار کرد: طرح جامع ایمنی ساختمانهای کشور واکاوی شده که این اقدام در راستای بررسی حادثه پالسکو محقق شده است.

وی تصری//ح کرد: این حادثه نش//ان داد که ش//هر توانمندی کافی برای حوادث مش//ابه را ندارد و ناکارآمدی و هایی وجود دارد که این ناکارآمدیها در چند دهه روی هم انباش//ته ش//دهاند. معاون وزیر راهوشهرس//ازی با بیان اینکه حادثه پالسکو نشاندهنده ساختار مدنی نامناسب در ایران است، افزود: پالسکو فرونریخته بلکه به پا خاسته است تا ساختار مدنی ایران را به پرسش بگیرد. شکرچیزاده یادآور شد: پس از حادثه پالسکو به دستور رییسجمهور یک کمیته تخصصی تشکیل شد تا ابعاد مختلف این حادثه را بررسی کنند تا با بازشناسی این موضوع، علت حادثه مشخص و راهکارها نیز ارائه شود.

وی بر استقرار فرهنگ ایمنی در ایران تاکید کرد و گفت: الزم است با اصالح قوانین، شاهد استقرار فرهنگ ایمنی در جامعه باشیم. رییس مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی با بیان اینکه باید برنامه ضربتی برای شناساییساختمانهایبلندانجامشودتاطرحجامعایمنیساختمانهای موجود کشور با اولویت ساختمانهای بلند و عمومی در دستور کار قرار گیرد، ادامه داد: باید در این زمینه به دس//تورالعمل مناس//بی برسیم تا گروههایی بتوانند مسوولیت بازرسی، نگهداری و بهسازی را انجام دهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.