دولت وارد حوزه ساخت مسکن نمیشود

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایرنا- وزیر راهوشهرسازی گفت: دولت در گذشته یک بار وارد حوزه ساخت مسکن شد اما دیگر وارد این مقوله نمیشود و برای رفع مشکالت شهری، طرح بازآفرینی را در دستور کار خود قرار داده است. عباس آخوندی در جلسه ستاد بازآفرینی پایدار شهری در ارومیه افزود: مشکالت شهری با ساختوساز برطرف نمیشود. وی اضافه کرد: شهرها مسایل زیربنایی بسیاری از جمله مسایل اجتماعی و فرهنگی دارند و باید به دنبال چگونگی ارائه خدمات شهری بهتر به شهروندان باشیم.

آخوندیاظهارکرد:مخاطباناصلیبخشمسکنکشورحاشیهنشینان، ساکنان بافت فرسوده شهری و خانه اولیها هستند که برای تامین مسکن آنان، باید سیاستهای جدیدی اتخاذ شود.

وی با بیان اینکه هدف دولت در س//تاد بازآفرینی ش//هری در سطح ملی و استانی کمک به حل مشکالت این سه گروه است، ادامه داد: در صورت حل مشکل این اقشار، جامعه به ارتقای جدیدی در سطح زندگی شهری دست مییابد. وزیر راهوشهرسازی گفت: باید در کنار طرح جامع و تفصیلی ش//هرهای مختلف کشور، طرح بازآفرینی را برای حل مساله محالت در دستور کار قرار دهیم زیرا در غیر این صورت مشکالت شهری حل نمیشود.آخوندی افزود: داشتن برنامه و راهحل ویژه برای تک تک محالت الزم بوده و در نظام برنامهریزی کشور نیز باید این را مورد توجه قرار داد و برای آن ردیف بودجهای تعریف کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.