قیمت نهایی مسکن مهر فاز 9 پردیس اعالم شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

»جهان صنعت«- پس از پنج سال قیمت نهایی 53 پروژه مسکن مهر فاز 9 قدیم پردیس برای افتتاح اعالم شد، براساس اطالعیه شرکت عمران این شهر متقاضیان باید برای واحدهای خود آوردهای بین 245 هزار تا 45 میلیون تومان پرداخت کنند.

بر اس//اس جدول منتشرشده از سوی شرکت عمران پردیس آورده متقاضیانواحدهایمسکنمهر9 قدیمبااحتسابتسهیالت04 میلیون تومانیاز542 هزارتومانشروعوبه54 میلیونتومانختممیشود.طبق معمول بیشترین آورده متقاضیان مربوط به پروژههایی است که هسا متولی ساختآنهاست.حدود05 هزارواحدمسکنمهرسراسرکشورتوسطاین شرکت در حال ساخت است که بیشترین تاخیر و افزایش قیمت را طی سالهای اخیر داشتهاند. کمترین آورده متقاضیان مسکن مهر نیز مربوط به واحدهای 59 متری 49) متر مفید( تکخواب است که متقاضی برای آن باید 245 هزار تومان بهعنوان آورده بپردازد. بیشترین آورده متقاضیان نیز همانگونه که اشاره شد مربوط به پروژههای مشکلدار هساست. در فاز 9 بالغ بر 14 پروژه توسط هسا در حال ساخت است که قیمت نهایی آنها از 55 تا 85 میلیون تومان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.