راز گرانی پیاز

Jahan e-Sanat - - NEWS - گزارش 2

گروهبازرگانی-داستانافزایشقیمت کاالهای اساسی مانند برنج، گوشت، مرغ و ...موضوعجدیدینیستوسالهاستکه مردم با آن دست و پنجه نرم میکنند اما شاید کمتر کس//ی فکرش را میکرد که روزی قیمت پیاز از موز هم گرانتر شود و در برخی مناطق شهر به کیلویی بیشتر از چهار هزار تومان برس//د. البته افزایش قیمت پیاز در روزهای ابتدایی ماه رمضان امسال که ناگهان به خاطر کمبود تولید به کیلویی0003 تومانرسید،بهنظرطبیعی میرسیدچراکهبرخیمیدانستندباتوجه به زیان فراوان پیازکاران در سالهای اخیر باالخره این اتفاق رخ میدهد و آنان دست از تولید میکشند؛ اتفاقی که در سالیان گذشته برای سیبزمینی، گوجهفرنگی، هویج و بس//یاری دیگر از محصوالت رخ داده است.

در این خصوص کارشناسان معتقدند شاهکلیدگمشدهتولیداتکشاورزیبحث الگوی کشت است که چندان مورد توجه دولتقرارنمیگیردوهرسالهخسارتهای فراوانیراهمبهجمعیتتولیدکننده،همبه جمعیتمصرفکنندهوحتیبهخوددولت وارد میکند چرا که در بس//یاری از موارد دولت مجبور میش//ود محصوالت مانده روی دست کشاورزان را به صورت توافقی و یا تضمینی از آنان خریداری کند.

ب//ه هر حال همی//ن بیتوجهیها در تولید محصوالت کش//اورزی باعث شده که قیمت پیاز از کیلویی 400 تومان در سال گذشته، جهش پیدا کرده و با افزایش قیمت9 برابریبهکیلویی0053 دربازار برسد.دراینخصوصبهتازگیعلیقربانی نایبرییس اتحادیه بارفروشان اعالم کرد: دولت خرید تضمینی پیاز را چند س//ال انجام نداده که تعطیل ش//دن این رویه از سال گذشته تاکنون سبب کاهش سطح زیر کشت وکاهش تولید پیاز شده است. همچنین توسعه نیافتن صنایع تبدیلی از دیگر مشکالت مازاد محصوالت و فرآوری آنها به شمار میرود که میتواند در تنظیم ب//ازار و جلوگیری از این نوع مش//کالت اثرگذارباشد.

بیتوجه/ی به الگوی کش/ت مناسب

درهمینزمینهرییساتحادیهباغداران استان تهران درباره افزایش قیمت پیاز در ب//ازار گفت: مواقعی ک//ه بازار محصوالت کشاورزی راکد میش//ود، محصول روی دس//ت کش//اورزان و در مزارع میماند و جمعآوری نمیش//ود. ما این تذکرات را میدهی//م و میگوییم که در حال حاضر وقتپیگیریمسالهوحلآناستنهزمانی کهقیمتهاسربهفلککشید.

مجتبی شادلو با بیان اینکه حدود سه سال پی در پی محصول پیاز روی دست کشاورزانماند،افزود:درطولاینسهسال، دربسیاریازمواقعپیازجمعآورینمیشد وبازارمناسبیبرایآنوجودنداشت.رییس اتحادیه باغداران با اشاره به تکلیف دولت در زمینه تدوین الگوی کشت مناسب برای محصوالتکشاورزی،اظهارکرد:جمعآوری نشدن این محصوالت در مزارع خود دولت را نیز دچار مشکل میکند.

ش//ادلو با بیان اینکه در زمینه الگوی کش//ت تمام برآوردهای الزم انجام شده اس//ت، ادامه داد: سالهای سال در کشور همایشها و سمینارهای گوناگون در این زمینه برگزار و برنامهریزیهای الزم برای آن انجام میشود، حتی از دستاندرکاران، تولیدکنندگانو...دراینزمینهنظرخواهی شدهاستامابهدلیلمسایلمالی،مشکل تامینبودجه،شرایطتحریمونبودامکانات، متاسفانهاینطرحهاعملیاتینشد. قیمتازمردادپایینمیآید رییس اتحادیه باغداران استان تهران با اشاره به بهرهوری باالی پیاز، اضافه کرد: به همین دلیل این محصول جزو اولویتهای کشاورزانبرایکشتاستاماامسالمساله بازار،رغبتآنانرابهتولیداینمحصولکم کرده است.

وی در ادام//ه از کاه//ش قیمت این محصول طی ماه آینده خبر داد و گفت: عمده کشت ما از اردیبهشتماه انجام و در مرداد برداشت میشود بنابراین ظرف ماه آینده، انتظار کاهش قیمت این محصول را داریم. وی تصریح کرد: با این حال، برای جلوگیری از تکرار چنین ماجراهایی باید الگوی کشت در کشور اجرایی شود.

این در حالی اس//ت ک//ه پیش از این حسین اصغری مدیر کل دفتر محصوالت علوفهای و جالیزی وزارت کش//اورزی نیز در این باره اعالم کرد که ش//رایط خاص اقلیمی، کاهش تولید ناش//ی از وضعیت آب و هوایی و بازار نامناسب پیاز در سال گذشته باعث گرانی مقطعی این محصول ش//دهاس//تاماتا02 روزآیندهوبهبازار رس//یدن تولیدات جدید، شاهد کاهش قیمتپیازخواهیمبود. بحثکمآبیجدیاست برای//ن اس//اس، دولتم//ردان باید با برنامهریزیهای دقیق هر چه س//ریعتر، الگویکشتمناسبیراباتوجهبهوضعیت اقلی//م و موجودی آب ه//ر منطقه برای آنجا تدوین کنند تا کمتر ش//اهد ایجاد چنین مشکالتی باشیم. با اجرای الگوی کشت در بخش کشاورزی کشور، دولت نی//ز مجبور به خرید و ی//ا معدوم کردن محصوالت کشاورزی نخواهد بود که خود اینمساله)معدومکردنبرخیمحصوالت مازاد کش//اورزی( طی سالهای گذشته دردس//رهای زیادی را برای دولتمردان به وجود آورد. عالوه بر این، کشاورزان به دلیل کشت یک محصول در سالهای متمادی و همچنین بنابر مسایل اقتصادی چندان تمایلی به اجرای الگوی کشت ندارند که دولت باید در سالهای اولیه اجرای طرح با حمایت از تولیدکنندگان آنان را به انجام تولید و اجرای الگوی کشت ترغیب کند.

درهمینزمینه،رییسجهادکشاورزی اس//تان قزوین به مهر گفت: اجرای طرح الگوی کشت حرکت خوبی است که باید اجراش//وداماازآنجاکهبیشاز05 سال است برخی کش//اورزان ما محصوالتی را کش//ت کردهاند که آب فراوان میخواهد امروز اگر بخواهیم به سرعت آنها را از یک کش//ت به محصولی دیگر تشویق کنیم زمان میخواهد. علیاکبر متقیفرد ادامه داد: این کار باید با فرهنگسازی صورت گیرد و کشاورزان و بهرهبرداران بپذیرند که بحثکمآبیجدیاستوبایدهمهکمک کنیمتامنابعآبیمدیریتشود.

در ای//ن میان عالوه بر بازار پرنوس//ان برخی محصوالت کشاورزی، بحث بحران منابع پایه به ویژه آب نیز ایجاب میکند که وزارت جهاد کشاورزی به بحث الگوی کشت توجه جدیتری داشته باشد و آن را اجرایی کند چراکه با ادامه روند فعلی، عالوه بر نابسامانی در بازار داخل، شاهد از بینرفتنبیشتربازارهایصادراتیوآسیب رساندنبهمنابعپایهخواهیمبودکهدراین صورتنهتنهاهدفتامینامنیتغذاییو سیاستهایاقتصادمقاومتیمحققنخواهد شدبلکهکشاورزیبه بخشیغیراقتصادی وکمبازدهتبدیلمیشود،بنابرایندولتباید هرچهسریعترواردعملشودوآنقدراجرای الگوی کشت را به تاخیر نیندازد که جبران خسارتممکننباشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.