چشمانداز مثبت روابط اقتصادی

Jahan e-Sanat - - NEWS - تجارتخانه

در راستای توسعه روابط تجاری ایران و اروپا، هیات تجاری ایران که به سرپرستی غالمحسین شافعی به اروپا سفر کرده است، از بلژیک راهی لوکزامبورگ شد تا با فعاالن اقتصادی و برخی مقامات این کشور به مذاکره بپردازد چراکه گسترش س//طح روابط اقتصادی با اروپا ج//زو اصلیترین برنامههای فعاالن اقتصادی در دوران پس//ابرجام به حس//اب میآید. از همین رو سفرهای تجاری میان تجار و فعاالن اقتصادی ایران و لوکزامبورگ طی مدت زمان س//پری شده از اجرای برجام در دستور کار قرار داشته و تفاهمنامههایی برای همکاریها به امضا رسیده است.

لوکزامبورگ، کش//وری کوچک اما پرظرفیت و باثبات در اقتصاد است که با درآمد باالی اقتصادی در طول تاریخ برجسته خود رشد قابل توجه، تورم پایین و نرخ بیکاری ناچیزی داشته است و با توجه به ظرفیتهایی که دارد، میتواند شریک تجاری مناسبی برای ایران باشد. حمایتدولتمردان بر همین اساس غالمحسین شافعی، رییس اتاق بازرگانی ایران در همایش تجاری مش//ترک ایران و لوکزامبورگ که با حضور هیات 35 نفره ایرانی برگزار ش//د، گفت: روابط دو کش//ور ایران و لوکزامبورگ به ویژه در زمینههای اقتصادی از چشمانداز مثبت و رو به رشدی برخوردار است. دیدارهای اخی//ر وزیر امور خارجه لوکزامبورگ با رییسجمهور و وزیر امور خارج//ه ایران،عالقهمندی و تاکی//د طرفین در جهت توسعه روابط اقتصادی، رفع موانع بانکی و مالیاتی و همچنین حضور هیاتهای تجاری کشور لوکزامبورگ در معیت معاون نخستوزیر و وزیر اقتصاد لوکزامبورگ و جناب تلن در ایران و متقاب//ال هیاتهای بازرگانی ایران در کش//ور لوکزامبورگ همگی نش//انگر حمایت دولتمردان از بخشهای خصوصی دو کشور است.

وی در ادام//ه اظه//ار کرد: تقوی//ت همکاریها و افزایش تعامالت تجاری از مهمترین اهداف این س//فر اس//ت چراکه متاسفانه نگاهی به واقعیتهای آماری نشان میدهد میزان واردات کش//ور لوکزامبورگ در سال 2016 میالدی براساس آمارهای بینالمللی (ITC) حدود 19 میلیارد دالر بوده که سهم ایران از آن تنها حدود 400 هزار دالر است و در مقابل از واردات 46 میلیارد دالری ایران در همین سال، فقط حدود چهار میلیون دالر مربوط به لوکزامبورگ است.

شافعی ادامه داد: از طرف دیگر مقایسه آماری بین حجم مبادالت تجاری دو کش//ور طی س//الهای 2008 تا 2016 میالدی بیانگر کاهش//ی چشمگیر است به طوری که میزان ص//ادرات ایران به لوکزامبورگ از حدود 5/1 میلیون دالر به 400 هزار دالر و رقم واردات از این کشور از حدود 33 میلیون دالر به چهار میلیون دالر تنزل پیدا کرده که ضروری است با ریشهیابی دقیق و اصولی، راهحلهای عملی و کارساز جهت رفع این مشکل از سوی دو کشور یافت شود. پروژههاینیمهتمام رییس اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: با نگاهی به اقالم عمده وارداتی لوکزامبورگ از س//ایر کش//ورها مانند مواد معدنی، مواد ش//یمیایی، فلزات و مواد غذایی و صنعتی و پتانسیل موجود در ایران در این زمینهها و از طرف دیگر نی//از ایران در زمینههای فن//اوری اطالعات، ارتباطات راه دور، خودرو، برخی خدمات فنی- مهندس//ی، آهن، فوالد، الستیک، شیشه، آلومینیوم و حملونقل مواد شیمیایی که جزو صادرات کش//ور لوکزامبورگ است و اختصاص حتی درص//د کمی از واردات این اقالم به طرف مقابل، میتواند به عنوان یک گام کوچک در آینده روابط تجاری دو کشور، تحول عظیمی ایجاد کند. نکته حائز اهمیت در این خصوص امکان سرمایهگذاری مشترک و تعریف رابطه تجاری ماندگار و پایدار در حوزههای مذکور است و از این طریق میتوان دورنمای روش//نی در افزایش حجم مبادالت تجاری بین دو کشور متصور شد.

ش//افعی افزود: س//رمایهگذاری در بخ//ش صنعت نیز از اولویتهای بخشخصوصی ایران است که قطعا از جذابیت زیادی برای تجار لوکزامبورگی برخوردار خواهد بود. دو کشور در س//ایر زمینهها مانند همکاریه//ای هوایی، ایجاد مراکز تفریحی و همکاری در بخش گردش//گری که هر دو کشور دارای پتانس//یل قابل توجهی در آن هس//تند نیز میتوانند ثمربخشباشند.

وی ادامه داد: در بخش فاینانس عالوه بر امکان تامین اعتبار الزم جهت پروژههای نیمهتمام داخل ایران و خرید سهام صنایع بزرگ ایران، دو کش//ور میتوانند در زمینه سرمایهگذاری در کشورهای ثالث نیز همکاری سازندهای داشته باشند. نقطهعطفازسرگیریروابطبانکی رییس اتاق ایران همچنین در این سفر با رییس دپارتمان روابط بینالملل بانک مرکزی لوکزامبورگ دیدار و گفتوگو کرد. شافعی درباره روابط خوب سیاسی ایران و لوکزامبورگ تصریح کرد: در پس//ابرجام فرصته//ای خوبی برای تقویت همکاریهای اقتصادی دوجانبه فراهم شده که امید است هر دو کشور از فرصتها استفاده کنند.

شافعی همچنین با اش//اره به سفر اتین اشنایدر، معاون نخستوزیر و وزیر اقتصاد لوکزامبورگ همراه با هیات تجاری در اکتبرسال6102 تصریحکرد:دراینسفرمقاماتلوکزامبورگ با رییس کل بانک مرکزی جمهوری اس//المی ایران دیدار و ضمن انجام مذاکراتی برای گس//ترش روابط بانکی، از ایجاد دفاتر نمایندگی در دو کشور استقبال کردند.

او ادامه داد: سفر هیات تجاری اتاق ایران به لوکزامبورگ با حضور بخش بانکداری ای//ران و برگزاری همایش تجاری مشترک در اتاق بازرگانی لوکزامبورگ در ژوئن سال 2016 نیز اتفاق دیگری بود که توانست بخشخصوصی دو کشور را بیش از پیش به یکدیگر نزدیک کند.

رییس اتاق ایران در این نشست اظهار کرد: در حال حاضر بزرگترین مشکل ایران در مناسبات تجاری بینالمللی، نبود روابط بانکی اس//ت و کمک بانکهای لوکزامبورگ میتواند نقطه عطفی در ازسرگیری روابط بانکی ایران با سایر کشورهای دنیا باشد.

وی همچنین تصریح ک//رد: در بخش آموزش بانکداری فرصتهای فراوانی برای فعاالن این صنعت در هر دو کشور وج//ود دارد و طرفهای ایران//ی تمایل دارند از ظرفیتهای تبادل همکاری آموزش//ی بین دو کشور و استفاده از تجارب لوکزامبورگ در این زمینه بهرهمند شوند. فرصتنرخسودباالیسرمایهگذاریدرایران ش//افعی همچنی//ن در جریان دیدار با س//امیل توماس، دبیرکل صندوقهای سرمایهگذاری ALFI لوکزامبورگ به روابط خوب سیاسی دو کشور اشاره کرد و گفت: در جریان سفر آقای اسلبورن، وزیر امور خارجه لوکزامبورگ به ایران در فوریه ،2017 سند حمایت متقابل از سرمایهگذاری امضا شد که میتواند در روابط دو کشور راهگشا باشد. رییس اتاق ایران با اشاره به ظرفیتهای ایران برای همکاری اظهار داشت: در حال حاضر بیشترین بازدهی و کمترین ریسک سرمایهگذاری در منطقه، مربوط به ایران با نرخ تورم هشت درصدی و سود اوراق نزدیک به 18 درصدی است که چنین نرخ بازدهی را در هیچ نقطه از جهان نمیتوان یافت.

وی اف//زود: لوکزامبورگ به دلیل توس//عهیافتگی با نرخ رشد پایین و کندی آهنگ آن مواجه است که میتواند با به کارگیری عوامل تولید در ایران همکاریهای اقتصادی در زمینه سرمایهگذاری و انتقال تکنولوژی داشته باشد و در یک بازی برد- برد در سود آن به طور مستقیم شریک باشد.

ش//افعی ادام//ه داد: این امکان وج//ود دارد که طرحهای سرمایهگذاری در کشورهای ثالث از سوی ایران و لوکزامبورگ دنبال شود.

رییس اتاق ایران با اشاره به گزارش مکنزی گفت: ایران در سال 2035 میتواند یک اقتصاد یک تریلیون دالری باشد. موقعیت مناسب منطقهای ایران، قرار داشتن در مسیر جاده ابریشمجمعیتجوانتحصیلکردهوتعدادزیادفارغالتحصیالن مهندسی ایران موجب شده شرایط ویژهای برای سرمایهگذاری در امور مختلف اقتصادی و در دست گرفتن بازاری با جمعیت حدود 600 میلیون نفر وجود داشته باشد.

وی به نرخ سود یک درصدی بانکها و بازارهای سرمایه لوکزامبورگدرمقابلسود51 تا02 درصدیبازارایراناشاره کرد و شرایط سرمایهگذاری در بورس تهران، بازار مسکوکات و سرمایهگذاری در تولید را از جذابیتهای ایران دانست. شافعی گفت: با توجه به نیاز لوکزامبورگ در زمینه فلزات معدنی و نبود معادن فلزات در لوکزامبورگ، این کشور میتواند در بخش استخراج این منابع در ایران سرمایهگذاری کند.

وی ب//ا اش//اره ب//ه مزیتهای قان//ون فیپ//ا و حمایت از سرمایهگذاری خارجی در ایران تصریح کرد: واگذاری اقتصاد ایران به بخشخصوصی بر اساس اصل «44» و فرصت مناسب جهت سرمایهگذاری در بخش تولید و خدمات ایران با بازدهی تضمینشده، فرصت مناسبی در اختیار سرمایهگذاران خارجی برای همکاریهای مشترک قرار داده است.

س//امیل توماس، دبیرکل صندوقهای سرمایهگذاری ALFI لوکزامب//ورگ نیز در ای//ن دیدار از ظرفیت باالی این کشور در زمینههای مالی و سرمایهگذاری سخن گفت و اعالم آمادگی کرد تا همکاریها در محورهای مطرحشده افزایش یابد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.