دولت نرخ را روزانه یک تومان افزایش دهد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

سالهاس//ت که چند نرخی ب//ودن ارز به عن//وان یکی از دغدغههای اصلی فعاالن اقتصادی مطرح میشود و مشکالت زی//ادی را در ب//ازار رقم زده اس//ت. در این میان با وجود اینکه دولت سیاست تکنرخی ش//دن ارز را در دستور کار قرار داده اما هنوز نتوانسته به یک تصمیم درست و به موقع در اجرای این سیاس//ت دست پیدا کند. در همین خصوص عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دولت باید هر چه زودتر ارز را تکنرخی کند، گفت: رقابتی شدن صادرات، ورود سرمایهگذار خارجی، کاهش قاچاق، کاهش فساد اقتصادی از نتایج تکنرخی شدن ارز است.

محسنبهرامیارضاقدسدرواکنشبهسوالیدرمورداینکه دولتچهسیاستیرابایدبرایتکنرخیکردنارزدنبالکندتابه وعدههایمتعددخودطیچندسالاخیردراینرابطهعملکند، گفت:دولتبهدنبالاجرایسیاستتکنرخیشدنارزاستاما اختالف نظر در مورد زمان اجرای آن، نرخ واقعی ارز و نرخی که باید به عنوان تک نرخ ارز اعالم کند و همچنین پیشنیازهای تداوم آن نرخ وجود دارد.

ویباتاکیدبراینکهدولتمعتقدبهسیاستتکنرخیشدن ارز است، افزود: اما دولت نگران است که چه نرخی را اعالم کند که در یک بازه میانمدت آن را نرخ را حفظ کند.

مش//اور معاون اجرایی رییسجمهور با بیان این مطلب که کارشناسان در مورد محاسبه نرخ ارز تکنرخی نظرات متفاوتی دارند، اظهار داشت: عدهای معتقدند که این نرخ باید براساس برابری قدرت خرید اعالم شود و بعضی دیگر میگویند که باید ضریب منطقهای نفوذ ارزهای مختلف در نظر گرفته شود.

بهرامیارضاقدسبیانداشت:طیفگستردهایازکارشناسان هم معتقد به دفاع از ارزش پول ملی هستند. امتیازاتطالیی مشاورمعاوناجراییرییسجمهورباتاکیدبراینکهسیاست تکنرخی کردن ارز سیاستی درست است، تصریح کرد: ارز چند نرخی فسادهای مختلفی را بر اقتصاد تحمیل میکند و موجب رانتخواری، ویژهخواری و سوءاستفاده و برخورداری برخی در بخشخصوصی و دولتی از امتیازات طالیی میشود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: با وجود ارز چند نرخی، مابهالتفاوت نرخ ارز بازار با نرخ ارز مبادلهای موجب بهرهمندی برخی امتیازات و رانت برای عدهای میشود که این مساله،مخالفرقابتیشدناقتصاداست.

وی با بیان اینکه رقابتی شدن اقتصاد در صورتی ممکن است که همه از شرایط مساوی برخوردار باشند، افزود: دولت پس از اعالم نرخ ارز تکنرخی باید قادر به پاسخگویی به همه نیازهای ارزی باشد.

بهرامی ارضاقدس با بیان اینکه ارز نقش لنگری در اقتصاد ایران دارد، گفت: این نرخ در اقتصاد باید به گونهای باشد که هم ازتولیدبهصورتمنطقی،مدتداروهدفمندحمایتکندوهم منجر به رقابتپذیری کاالهای صادراتی ما در بازارهای جهانی شود.مش//اور معاون اجرایی رییسجمهور با اشاره به تورم 10 درصدی گفت: قیمت تمام شده تولید کاالهای داخلی هر سال به اندازه تورم افزایش مییابد و اگر نرخ ارز به اندازه تورم افزایش نیابد، نمیتوان در بازارهای جهانی رقابت کرد.

عضو هیات نمایندگان ات//اق بازرگانی تهران افزود: به نظر میرسددرشرایطاقتصادیفعلیدولتبایدیکنرخارزمصلحتی دربازهقیمتسههزارو008 تاچهارهزارتومانرابهعنوانارز تکنرخی اعالم و سیاست خود را هم اعمال کند.

وی با تاکید بر اینکه عالوه بر اعالم نرخ ارز تکنرخی، دولت باید پایداری نرخ ارز را هم اعالم کند، اظهار داشت: براساس قانون، تعیین نرخ ارز شناور است بنابراین دولت مکلف است که هر ساله نرخ ارز را به اندازه تورم داخلی و خارجی تعدیل کند.

بهرامی ارضاقدس با اش//اره به اینکه فاصله تورم داخلی و جهانی کم شده، گفت: حدود هفت درصد تفاضل تورم داخلی و خارجی میتواند مبنای تعدیل نرخ ارز در سالهای آتی قرار بگیرد و این موضوع میتواند وضعیت اقتصاد و سرمایهگذاری خارجیراپیشبینیپذیرکند. بالتکلیفیسرمایهگذارخارجی مشاور معاون اجرایی رییسجمهور با بیان اینکه سرمایهگذار خارجی نمیداند که ارزی را که برای سرمایهگذاری به ایران وارد میکند با چه نرخی میتواند خارج کند، گفت: اما اگر یک نرخ برای ارز اعالم شود که هر سال متناسب با تورم افزایش یابد این مشکلهمحلمیشود.

ویباتاکیدبراینکهوارداتقاچاقمقرونبهصرفهاست،گفت: گفتهمیشودساالنه5/21 میلیارددالرکاالیقاچاقبهکشور وارد میشود در حالیکه اگر نرخ ارز افزایش یابد باعث کاهش قاچاق و افزایش تولید داخلی میشود.

بهرامیارض با بیان اینکه یکی از نگرانیهایی که از افزایش نرخ ارز وجود دارد، افزایش تورم است، افزود: افزایش نرخ ارز در کوتاهمدت ممکن است منجر به شوک قیمتی شود اما تداوم آن باعث رشد اقتصادی و رشد صادرات غیرنفتی و رقابتپذیر بودن کاالهای ما در بازارهای جهانی میشود.

عضوهیاتنمایندگاناتاقبازرگانیتهرانبیانداشت:بنابراین بایدنرخیبادوامبرایارزاعالمکردکهبهمصلحتهمهبخشهای اقتصادی باشد و این نرخ پاسخگوی تمام تقاضاها باشد.

مشاورمعاوناجراییرییسجمهورافزود:دولتمیتواندنرخ ارز را در ابتدای هر سال در قانون بودجه به اندازه شش تا هفت درصد به گونهای که جلوی آثار خروج سرمایه و بورس بازی را بگیرد افزایش دهد.وی با بیان اینکه به طور متوسط روزانه باید نرخ ارز یک تومان افزایش یابد، گفت: با این کار نرخ ارز در پایان هرسال063 تومانافزایشمییابد.

بهرامیارضاقدسبهفارساظهارکرد:متاسفانهعلیرغماینکه دالر سهم کمتری در تعامالت تجارت فرامرزی ما دارد و بخش عمدهای از تجارت در حوزه واردات و صادرات با یورو انجام میشود اما از نظر روانی دالر نقش برجستهتری در اذهان دارد.

مشاورمعاوناجراییرییسجمهوربیانداشت:بایدحساسیت بر دالر کاهش یابد و اگر ارتباط سبد ارزی با تجارت خارجی با هم دیده شود، میتواند ضربهگیر افزایش نرخ دالر باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.