واردات عدس بر اساس نیاز بازار بوده است

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایرنا-طبقآمارگمرکدرفروردینامسالبیشازپنجهزارو477 تن عدس به صورت خشک و غالف کندهشده از کشورهای امارات متحده عربی، ترکیه، کانادا و اسپانیا وارد ایران شده است. از این رو براساس واردات این حجم عدس، نزدیک به6 میلیون 498و هزار 533و دالر ارز از کشور خارج شده که ارزش ریالی این میزان واردات، بالغ بر 21 میلیارد و 70 میلیون و 756 هزار 101و تومان در آمار گمرک به ثبت رسیده است. در همین خصوص رییسکمیسیونکشاورزی،آبوصنایعغذاییاتاقبازرگانی،صنایع،معادن و کشاورزی اتاق تهران گفت: حجم واردات عدس به کشور در ماههای گذشته بر اساس نیاز و لزوم تنظیم بازار بوده است.

کاوه زرگران با بیان اینکه در ماههای گذشته موجودی حبوبات بازار بسیار کم شد و نیاز بود تا با انجام واردات به تنظیم عرضه و تقاضا در بازار اقدام شود، افزود: در ماههای گذشته در ستاد تنظیم بازار مشکالت عرضه حبوبات اعالم و به سازمان تعاون روستایی توصیه شد تا در تامین حبوبات مورد نیاز کشور تالش کند. از این رو برای تحقق این مهم تا رسیدن محصوالت کشورهای همسایه به بازار صبر و پس از آن به انجام واردات مبادرت شد.او همچنین به آخرین وضعیت صادرات تجار ایرانی به بازار قطر اشاره کرد و یادآور شد: به صورتپراکندهشرکتهایمختلفدرتالشهستنددربازاراینکشورسهمی داشتهباشندوبرخیازآنهانسبتبهایجاددفتردرقطراقدامکردهاند.اماهنوز سیاستگذاریمنسجموکاملیدراینزمینهصورتنگرفتهاست.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.