گرانیشیرینیدرتهران

Jahan e-Sanat - - NEWS -

تسنیم- نرخ مصوب و جدید پنج قلم شیرینی که شامل قیمتگذاری میشود، به صورت خالصفروشی و بدون احتساب وزن جعبه به واحدهای صنفی تهران اعالم ش//د که رشد بیش از 40 درصدی نسبت به نرخهای قبلداشتهاست.

نرخ جدید انواع شیرینی درجه یک برای اعمال در تهران بر اساسنامه اتاق اصناف تهران توسط اتحادیه صنف دارندگان قنادی شیرینیفروشی و کافه قنادی تهران از دو روز گذشته به واحدهای صنفی قنادی اعالم شد. در این اعالمیه آمده است: نرخ هر کیلوگرم »شیرینی تر و خامهای« 21 ه//زار و 005تومان، »گل محمدی« 17 هزار و 500 تومان، »زبان و پاپیون« و »برنجی« 18 هزار تومان و »کیک یزدی« 13 هزار تومان است که باید بهصورت خالص و بدون احتساب وزن جعبه فروخته شود. بر این اساس وزن جعبههای نیمکیلوگرمی 70 گرم، 750 گرمی 100 گ//رم، یک کیلوگرمی 125 گرم، یک و نی//م کیلوگرمی 170 گرم، دو کیلوگرمی 210 گرم و 3 کیلوگرمی 260 گرم اس//ت.در این خصوص حس//ین درودیان، معاون نظارت و بازرسی اتاق اصناف تهران گفت: بر اساس مصوبه »خالصفروشی« وزن جعبه قبل از پر شدن شیرینی کشیده و شیرینی به صورت خالص به مشتریان فروخته میشود. بنابراین هر واحد این خالصفروشی را اجرا نکند، تخلف محسوب، برگه تخلف برای وی صادر و به تعزیرات سازمان حکومتی معرفی میشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.