واردات آبمعدنی خارجی با مجوز قانونی

Jahan e-Sanat - - NEWS -

فارس-آنطورکهبهنظرمیرسد،درحالحاضرممنوعیتیبرایواردات آبمعدنی به کشور وجود ندارد و حضور برندهای خارجی به بازار ایران هر روز افزایش مییابد. در همین رابطه دبیر انجمن آبهای معدنی و آشامیدنی با اشارهبهادامهعرضهآبمعدنیوارداتیدرکشور،گفت:درفهرستممنوعیت 114 قلممحصولخارجیمشابهتولیدداخل،منعیبرایوارداتآبمعدنی یا مواد غذایی لحاظ نشده است.

پیمان فروهر با تاکید بر اینکه یکی از الزامات پیوستن به سازمان تجارت جهانی،آزادبودنوارداتاستوبایدبرایرقابتپذیریتمرینکنیم،بهحضور چهارشرکتبزرگخارجیدرعرصهبستهبندیآبآشامیدنیدرایراناشاره کرد و گفت: اخیرا آبمعدنی با سه برند فرانسوی در کشور توزیع شده که بیشتردر02 تا03 سوپرمارکتشمالتهرانعرضهشدهاست.البتهحجم این آبهای وارداتی در حد کم و قابل صرفنظر کردن است.

ویادامهداد:قیمتنیملیترآبمعدنیوارداتیحدود03 هزارتوماناست که مشتریان خاص این نوع آبها در واقع برخی سفارتخانهها و تعدادی افراد خاص جهت استفاده در ضیافتها هستند و مصرفکننده دائمی ندارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.