هشداردرموردبستنیهایفلهاینامعتبردربازار

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر-اگرچهبستنیهایلیتریتولیدشدهدرکارخانههاموردتاییداتحادیه بستنیودارایاستاندارداستامارییساتحادیهبستنیوآبمیوهدربارهمصرف بستنیهای فلهای تولیدشده در واحدهای بدون پروانه هشدار داد.

اسکندر آزموده با اشاره به الزام عرضه میوه باکیفیت در آبمیوهفروشیها افزود: اکثر واحدهای عرضهکننده آبمیوه با میوههای بیکیفیت بدون پروانه هستند و بازرسان اتحادیه با این واحدها برخورد قانونی خواهند کرد. وی گرایش واحدهای صنفی غیرمرتبط به فروش بستنی در فصول گرم سال را ازمعضالتاینصنفدانستوگفت:تاکنونحدود003 واحدغیرمجازبه دلیلعرضهبستنیغیرقابلتاییدپلمبشدهاست.

رییس اتحادیه بستنی و آبمیوه با تاکید بر اینکه مردم باید هشدار مصرف نکردن بستنی فلهای در واحدهای بدون پروانه کسب را جدی بگیرند، گفت: درحالحاضربیشاز07 طعمبستنیدرکشورتولیدمیشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.