مجوز خروج خودروهای گرانقیمت از 3 منطقه آزاد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

مهر-گمرکایرانمجوزخروجخودروهایباحجمموتور0052 سیسی به پایین را از سه منطقه آزاد قشم، کیش و چابهار صادر کرد.

در بخشنامه معاون امور گمرکی گمرک ایران به سه گمرک قشم، کیش و چابهار آمده اس//ت: پیرو بخشنامه مورخ 92/12/18 موضوع ورود موقت خودروهای س//واری شمارهگذاری ش//ده در مناطق آزاد تجاری- صنعتی به سرزمین اصلی بدین وسیله مفادنامه مورد اشاره جهت اجرا عینا تنفیذ میگردد. دستور فرمایید ضمن رعایت نامه موصوف نسبت به مورد، صرفا جه//ت خودروهای با حجم موتور0052 سیس//ی و پایینت//ر اقدام الزم مبذول گردد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.