واردات آووکادو همچنان ممنوع است

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ایرنا - در حالی که به تازگی اعالم ش//ده بود واردات میوه گرمس//یری »آووکادو« در کنار میوههای آناناس، نارگیل، انبه و موز آزاد و به لیست چهار موردیمیوههایوارداتیمجازاضافهشدهاست،وزارتکشاورزیدراطالعیهای اعالم کرد: واردات انواع میوه غیر از موز، انبه، آناناس و نارگیل همچنان ممنوع است.این وزارتخانه در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر آزادسازی واردات آووکادونوشت:باپیگیریهایبهعملآمدهمشخصشدلغوشدننامهاخیر دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی این وزارتخانه مبنی بر عدم نیاز به اخذ مجوز واردات آووکادو که با هدف تسهیل در کار مراجعان صورت گرفته از سوی معاون بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به رییس کل سازمان توسعه تجارت اعالم شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.