ﺑﺮگ ﺑﺮﻧﺪه ﮔﺎﺯ ﺍﻳﺮﺍﻥ

Jahan e-Sanat - - NEWS - ﻧﻤﺎﻳﻪ

گروه انرژی- ميادين گازي ايران عمدتا در جنوب كش//ور ق//رار دارن//د و انتقال گاز توليدي در آن مناطق براي مصرف استانهاي ش//مالي، هزينه تمامشده گاز توليدي كشور را ب//ه مرات//ب افزاي//ش ميده//د. در همين حال واردات گاز از تركمنستان براي مصرف اس//تانهاي ش//مالي و شمالش//رقي كشور جايگزين مناس//بي براي انتقال گاز از جنوب به شمال كشور است.

اما ب//ا توجه به بدعه//دي تركمنها دولت برنامهريزيهايي را براي توسعه زيرساختهاي انتق//ال گاز جنوب//ي به ش//هرهاي ش//مالي و شمالشرقي كش//ور و كاهش وابستگي به گاز تركمنس//تان در دستور كار خود قرار داد تا در صورت قطع صادرات گاز تركمنستان براي تامين گاز شمال كشور با مشكل مواجه نشود.

از طرفي در اين شرايط توليد گاز از ميدانهاي گازي ش//مال شرقي كشور نيز بيش از گذشته مورد توجه قرار گرفت، بهطوري كه اكنون حدود شش درصد از گاز كشور توسط ميادين گازي شمال شرقي كشور توليد ميشود. بخشي از گاز مورد نياز استانهاي خراسان رضوي، خراسان جنوبي، خراس//ان شمالي، مازندران، گلستان و بخشهايي از سمنان از دو ميدان »خانگيران« و »گنبدلي« تامين ميشود.

در همين حال با گذش//ت حدود هفت ماه از توقف واردات گاز از تركمنس//تان و همزمان با تكمي//ل و بهرهبرداري از دس//تكم پنج فاز جديد پارسجنوبي، شركت نفت و گاز شرق به نمايندگي از شركت ملي نفت ايران يك برنامه جدي//د عملياتي را براي كاهش وابس//تگي به واردات گاز تركمنستان دستكم براي ميانمدت در دستور كار قرار داده است.

كل ذخاي//ر قابل برداش//ت گاز طبيعي در ميادين ش//مال ش//رق ايران ش//امل مزدوران، گنبدلي و شوريجه Dو B حدود 647 ميليارد مترمكعب برآورد ميش//ود ك//ه در طول چند دهه گذشته با توسعه اين ميادين حدود 300 ميليارد مترمكعب گاز در اين مخازن و ميادين براي برداشت باقي مانده است.

نتايج مطالعات نشان ميدهد استمرار توليد فعليازاينميادينگازيدستكمبراي01سال آينده منجر به يك افت فشار قابل توجه توليد در ميادين گازي شمالشرق كشور خواهد شد.

بر اين اساس مديريت اكتشاف شركت ملي نفت ايران حفاري يك حلقه چاه اكتش//افي و توصيفي در ميدان تازه نفس »كش//فرود« را در دستور كار قرار داده كه پيشبيني ميشود با تكميل اولين چاه و تحليل اطالعات مخزني، امكان توسعه يكي از بزرگترين ميادين گازي در شمال شرق ايران فراهم شود.

اهميت تكميل مراحل اكتش//اف و توسعه ميدان گازي »كش//فرود« از آن جهت اس//ت كه با توس//عه اين ميدان عمال نيازي به انتقال پرهزينه گازهاي ترش پارسجنوبي از جنوب به شمال شرق ايران نيست و ضمن افزايش پايداري شبكه توليد و انتقال گاز، ميزان وابستگي به گاز تركمنستان )با توجه به اهميت زيست محيطي واردات گاز از اين كشور همسايه( هم به حداقل كاهشمييابد. نتايجحفارياولين چاه توس//ط اين دكل ميتواند سرنوشت ادامه واردات گاز از تركمنستان حتي در صورت توافق را ب//ا اما و اگرهاي متعددي روبهرو كند و البته ق//درت چانهزني ايران هم در مذاكرات گازي با تركمنها افزايش مييابد.

در همين راستا مديرعامل شركت بهرهبرداري نفت و گاز ش//رق ابراز اميدواري كرد با به ثمر نشس//تن فعاليتهاي مطالعاتي و اكتشافي در ميدانه//اي توس و كش//فرود، تامين گاز در شمال شرق كشور طي سالهاي آينده بهطور پايدار ادامه يابد.

وي با بيان اينكه فرآيند توسعه ميدان توس ظرف يك سال آينده آغاز ميشود، افزود: پس از نتايج موفق حاصل از حفاري يك حلقه چاه اكتشافي در اين ميدان، مطالعه توس در دستور كار قرار گرفت و برآوردهاي اوليه حاكي اس//ت در صورت توس//عه اين ميدان، برداشت روزانه س//ه تا پنج ميليون مترمكعب گاز امكانپذير ميش//ود و اين ميزان توليد ميتواند جايگزين خوب//ي براي كاهش توليد مخزن مزدوران طي سالهاي آينده باشد.

وي ب//ه ظرفيتهاي ميدان كش//فرود كه در اليههاي زيرين مخزن خانگيران واقع شده نيز اش//اره كرد و افزود: از س//ال گذشته، دكل مديريت اكتشاف در اين ميدان مستقر شده و اميدواريم طي ماههاي آينده، خبرهاي خوشي از اين ميدان بشنويم و شاهد تداوم تامين پايدار گاز شمال شرقي كشور با تكيه بر ظرفيتهاي موجود باشيم.

مامبيگي همچنين از انجام مطالعات آستان قدس روي مي//دان توس خبر داد و گفت: اين مطالعات انجام شده و نتايج آن به شركت نفت مناطق مركزي ايران ارائه شده است. تداومتوليددرگنبدلي مديرعامل ش//ركت بهرهبرداري نفت و گاز شرق با تشريح جزييات توليد از نادرترين مخازن گازي دنيا گفت: كمبود ناشي از قطع صادرات گاز تركمنستان به ايران از طريق افزايش توليد و برداشت از ميادين و مخازن ذخيرهسازي گاز جبران شد.

مامبيگي سهم اين شركت در توليد گاز كشور را 7 درص//د اعالم ك//رد و گفت: اين ميزان گاز در سختترين شرايط عملياتي توليد ميشود زي//را گاز اين منطقه H2S بس//يار بااليي دارد و در دنيا كمتر مخزني اس//ت كه با اين شرايط توليدي باشد.

مديرعامل ش//ركت بهرهبرداري نفت و گاز ش//رق متوس//ط توليد س//االنه از ميدانهاي م//زدوران، ش//وريجه B و D و مخزن گنبدلي را مجموعا يك تا يك و نيم ميليارد مترمكعب اعالم ميكند.

مامبيگي در ادامه به تش//ريح فعاليتها در مخزن شوريجه D در منطقه عملياتي خانگيران پرداخ//ت و گفت: حدود 94 درصد ذخاير قابل استحصال اين مخزن تا سال 93 برداشت و مقرر شد شوريجه D به عنوان مخزني راهبردي براي ذخيرهسازي گاز مورد استفاده قرار گيرد.

وي اف//زود: س//ال گذش//ته 1/4 ميلي//ارد مترمكع//ب گاز به اين مخزن تزريق ش//د كه اثر مثب//ت آن در زمس//تان و همزمان با قطع صادرات گاز تركمنستان به كشورمان مشهود بود بهطوري كه در آن شرايط فرآيند تامين گاز شمال شرقي كشور متوقف نشد.

به گفته مامبيگي، اگر بتوان در هشت ماه سال روزانه 10 ميليون مترمكعب گاز به شوريجه D تزريق كرد، امكان برداش//ت گاز تا 20 ميليون مترمكعب در روز در چهار ماه پاياني سال از سال 1399 فراهم ميشود و تحقق اين هدفگذاري ميتواند در تامين پايدار گاز شمالشرقي كشور موثر باشد.

وي خاطرنشان كرد: هماكنون روزانه حدود 9 ميلي//ون مترمكعب گاز به اين مخزن تزريق ميشود.

طرح ذخيرهسازي گاز طبيعي شوريجه در 25 كيلومتري جنوب شرقي شهرستان سرخس در استان خراسان رضوي و در مجاورت پااليشگاه شهيدهاشمينژاد واقع شده است.

مامبيگي مخزن ش//وريجه D را نيز مخزني استراتژيك در شركت نفت و گاز شرق معرفي كرد و با اش//اره به ظرفيت برداشت روزانه 1/6 ميلي//ون مترمكع//ب گاز از اي//ن مخزن گفت: معموال برداش//ت از ش//وريجه B در زمس//تان صورت ميگيرد.

منطقه خانگيران مش//تمل بر س//ه مخزن مجزاي مزدوران، ش//وريجه B و D اس//ت كه هر س//ه مخزن مدت مديدي است بهرهبرداري ميشوند و گاز ترش توليدي در مخزن مزدوران، پش//توانه اصلي توليد و تامين گاز مصرفي در شمال شرق كشور است. اين گاز پرفشار با 3/5 درصد گاز س//ولفوره و 6/5 درصد گازكربنيك، مزدوران را به يك//ي از نادرترين مخازن گازي جهان بدل كرده اس//ت و ب//ه گفته مامبيگي، مواجه نش//دن با آسيب يا تلفات انساني در اين مخزن طي بيش از 30 سال كه از بهرهبرداري آن ميگذرد، نتيجه رعايت دقيق اصول ايمني بوده است.

مديرعامل ش//ركت بهرهبرداري نفت و گاز ش//رق از تداوم روند توليد در ميدان مش//ترك گنبدلي نيز خبر داد و گفت: در حالت معمول انتظ//ار بود تولي//د گاز در اين مي//دان حدود ش//ش س//ال پيش متوقف ش//ود اما با تالش متخصصان ش//ركت و تعامل خوب پااليشگاه گاز شهيدهاشمينژاد، روند توليد در اين ميدان ادام//ه دارد. وي ظرفيت تولي//د كنوني گاز در ميدان گنبدل//ي را 0/7 ميليون مترمكعب در روز عنوان كرد.

مي//دان گازي گنبدل//ي در فاصل//ه 25 كيلومتري جنوب شرقي شهرستان سرخس و در نزديكي مرز تركمنستان واقع شده است.

مامبيگي، متوس//ط ضريب بازيافت گاز در مخ//ازن تحت نظارت نفت و گاز ش//رق را 75 ت//ا 80 درصد عنوان كرد و گف//ت: از مجموع بيش از 647 ميليارد مترمكعب ذخاير گاز قابل استحصال اين ش//ركت، تاكنون 347 ميليارد مترمكعب گاز برداشت شده است. وي مجموع گاز توليد ش//ده در اين شركت طي سال 95 را 15/8 ميليارد مترمكعب 6) درصد گاز توليدي در كش//ور و بيش از 20 درصد گاز توليدي در نفت مناطق مركزي( عنوان كرد و افزود: به اين ترتيبپارسالبهطورمتوسطبيشاز34ميليون مترمكعب گاز در هر روز در اين ش//ركت توليد شده است و بر اساس برنامهريزيها، امسال نيز توليد گاز به همين ميزان خواهد بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.