48 درصد جمعيت شهري كشور تحت پوشش شبكه فاضالب قرار دارند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

:وزير نيرو روز پنجشنبه با حضور در خراسان شمالي، كلنگ احداثفازاولنيروگاهخورشيدي03 مگاواتيرادرشهرستان جاجرم به زمين زد. حميد چيتچيان پس از كلنگزني اين نيروگاه به ظرفيت 30 مگاوات در شهرك صنعتي شهرستان جاجرم، اين پ//روژه را آغازگر جهش بزرگي در زمينه توليد انرژي دانست.

وي اهمي//ت حفاظت از محيطزيس//ت، در دس//ترس بودن ام//كان احداث اين نوع نيروگاهه//ا براي اكثر نقاط كش//ور و عدم نياز به خطوط انتقال و توزيع و اشتغالزايي را از جمله اهداف پيگيري ايجاد پروژههاي تجديدپذير در كشور عنوان كرد.

وزير نيرو احداث نيروگاههاي خورشيدي در اراك، اصفهان و همدان به ظرفيتهاي زير 10 مگاوات را از جمله پروژههاي موفق خورشيدي تاكنون برشمرد و افزود: با توجه به ظرفيت 30 مگاواتي ني//روگاه جاجرم، اين نيروگاه بزرگترين پروژه خورشيدي تا اين لحظه در كشور است.

وي مقررات روشن و انگيزهبخش ايران براي سرمايهگذاري در زمينه نيروگاههاي تجديدپذير را يكي از داليل اس//تقبال كشورهاي خارجي از اين پروژهها عنوان كرد و گفت: تاكنون سه ميلياردو006 ميليوندالردرخواستسرمايهگذاريخارجي در اين حوزه ثبت ش//ده كه بيشترين حجم سرمايهگذاري خارجي را به خود اختصاص ميدهد.

از سوي ديگر وزير نيرو در خراسان شمالي گفت: در زمان حاضر 48 درصد جمعيت شهري كشور تحت پوشش شبكه فاضالب قرار دارند. وي همچنين اظهار كرد: اجراي شبكههاي فاضالب با اس//تفاده از مكانيسمهاي تعريفشده و مشاركت بخشخصوصي در حال پيگيري اس//ت. حميد چيتچيان برخورداري جمعيت تحت پوشش طرحهاي فاضالب در كل كش//ور را 48 درصد عنوان كرد و افزود: در حال حاضر اين عدد در خراس//ان شمالي 31 درصد است كه با اجراي پروژه شبكههاي فاضالب به روش فاينانس جاري در اين استان و اجراي 125 كيلومتر شبكه جمعآوري فاضالب كه اجراي آن ازامروزآغازشد،بهزودي56 هزارمشتركجديدتحتپوشش قرار خواهند گرفت تا اين شاخص در اين استان به متوسط كش//وري نزديكتر شود. وي سه روش جهت توسعه شبكه فاضالب شهرهاي كشور بيان كرد و افزود: اعمال تبصره 3 و ماده 7 در قبوض، مشاركت بخش خصوصي و سرمايهگذاري به روش BOT و جمعآوري، تصفيه و فروش پساب فاضالب از مهمترين اين روشها براي اجراي پروژههاي فاضالب است. وزير نيرو با تاكيد بر مشاركت بخش خصوصي و سرمايهگذاري اين بخش بهصورتBOT عنوان كرد: با اين روش، طرحهايي كه02 يا03 سالاجرايينشدهبودند،بهبهرهبرداريخواهند رسيد. چيتچيان افزود: با توجه به محدوديتهاي منابع آب در كشور، استفاده صنايع از پساب فاضالب بايد موردتوجه قرار گيرد.ويتصريحكرد:بههمينمنظورصنعتباسرمايهگذاري در اين زمينه و احداث شبكه فاضالب، ميتواند از پساب حاصل از فرآيند تسويه، بهرهبرداري كند. وزير نيرو خاطرنشان كرد: صنعتپتروشيميبجنوردنيزميتواندبااينشيوهآبموردنياز خود براي اجراي طرحهاي توسعهاي را تامين كند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.