اوپك خواستار »ترميم ضابطهمند« توليد نفت ايران شد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

دبيركلاوپكگفت:اينسازمانخواهان»ترميمضابطهمند«توليدنفتايران، ليبي و نيجريه است و بر اساس توافق كاهش توليد داراي هدفگذاري توليد انعطافپذيري است تا خود را بيشتر با توليد نفت اين سه كشور تطبيق دهد.

محمد باركيندو گفت: سازمان كشورهاي صادر كننده نفت )اوپك( در ماه نوامبرزمانيكهدرتوافقكاهشتوليدمحدودهتوليد5/23 تا33 ميليونبشكه در روز را تعيين كرد، انتظار احياي توليد نفت اين سه كشور را داشت. در همين حال، امانوئل كاچيكوو، وزير نفت نيجريه گفت، كشورش از محدود شدن توليد نفت اين كشور حمايت خواهد كرد.

باركيندو افزود: »ما تمايل داريم شاهد ترميم ضابطهمند باشيم كه اختالل چنداني در روند برقراري توازن مجدد در بازار ايجاد نكند. اين يك روند بسيار ظريف است كه به دليل تغيير در عوامل بنيادين، بيش از حد انتظار طوالني شده است.« وي افزود: »اوپك با تعيين يك سقف توليد مشخص، مقرراتي را براي افزايش مورد انتظار توليد نفت كش//ورهاي ايران، ليبي و نيجريه تعيين كرده است.«

ليبي و نيجريه از توافق كاهش توليد مستثني شدهاند، در حالي كه ايران اجازه يافته توليد خود را به ميزان 90 هزار بشكه در روز افزايش دهد.

اوپك در ماه ژوئن6/23 ميليون بشكه در روز نفت توليد كرده است. بر اساس اعالم آژانس بينالمللي انرژي، ميزان تبعيت اين سازمان از توافق كاهش توليد به پايينترينحدازميزانآغازآندرماهژانويهرسيدهاست.اوپكو11 توليدكننده ديگر در ماه مي توافق كاهش توليد را براي 9 ماه ديگر تمديد كردند.

باركيندو در ادامه اين مصاحبه گفت: اوپك درك ميكند كه ليبي، نيجريه و ايران با »چالشهاي شديدي« مواجه بودهاند و از افزايش توليد آنها استقبال ميكند. خوشحاليم كه شاهد رشد سريع توليد نفت اين كشورها هستيم.

اين در حالي است كه رويترز به نقل از معاون وزير نفت كشورمان خبر داد كه ايران انتظار دارد توليد نفت خود را تا پايان سال به چهار ميليون بشكه در روز افزايش دهد.

اميرحسين زمانينيا، معاون تجارت و روابط بينالملل وزير نفت كشورمان در استانبول به خبرنگاران گفت: توليد نفت ايران تا پايان امسال به حدود چهار ميليون بشكه در روز افزايش خواهد يافت. اين كشور عضو اوپك سعي دارد پس از سالها تحريم بينالمللي توليد خود را تقويت كند.

او گف//ت: ما اميدواريم تا پايان 2017 به توليد چهار مليون بش//كه در روز برسيم.

در ماههاي اخير ايران حدود 3/8 ميليون بشكه در روز نفت توليد ميكند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.