بررسي قرارداد توتال در »هيات عالي نظارت بر منابع نفتي«

Jahan e-Sanat - - NEWS -

در حالي كه حدود چهار ماه از برگزاري آخرين نشس//ت هيات عالي نظارت بر منابع نفتي )اسفند59( گذشته بود، هفتمين نشست اين هيات تيرماه برگزار شد.

بررس//ي قرارداد توتال محور هفتمين نشست هيات عالي نظارت بر منابع نفتي بود و در اين نشست، مسووالن ارشد كشور بر توسعه ميادين مشترك تاكيد كردند.

بر اساس اين گزارش، نظارت بر اجراي سياستهاي كلي نظام در حوزه نفت و گاز، نظارت بر اجراي سياستهاي راهبردي و برنامههاي مصوب وزارت نفت در فرآيند صيانت از منابع نفت و گاز و نظارت بر قراردادهاي مهم نفت و گاز بخشي از وظايف هيات عالي نظارت بر منابع نفتي است.

در اين نشست، معاونان وزير نفت گزارشي از قرارداد بلندمدت به امضا رسيده با كنسرسيومي به رهبري توتال فرانسه ارئه دادند و پس از آنكه مسووالن حاضر هر كدام نقطه نظرات خود را پيرامون اين قرارداد بيان كردند، وزير نفت مطالب را با بيان نيازهاي سرمايهگذاري صنعت نفت كشور و آنكه امضاي اين قبيل قراردادها ادامه خواهد داشت، جمعبندي كرد.

خبرهاي انتشار يافته از موارد مطرح شده در اين نشست حاكي از اين استكهتاكيدبرتوسعهميادينمشتركدرقالبامضايقراردادهايجديد نفتي مورد توافق حضار قرار گرفته است. در اين نشست »محمدجعفر منتظري« دادستان كل كشور، »وليا.. سيف« رييس كل بانك مركزي، »عليطيبنيا«وزيراموراقتصاديودارايي،»محمدباقرنوبخت«سخنگوي دولت، »فريدون حسنوند« رييس كميسيون انرژي مجلس، »غالمرضا تاجگردون« رييس كميس//يون برنامهوبودج//ه مجلس، »بيژن زنگنه« وزي//ر نفت، »ركنالدين جوادي« معاون نظارت بر منابع هيدروكربوري وزي//ر نفت، »علي كاردر« مديرعامل ش//ركت ملي نفت ايران، »محمد مش//كينفام« مديرعامل ش//ركت نفت و گاز پارس و جمعي از مديران وزارت نفت و با محوريت بررسي قرارداد توسعه بخش فراساحل فاز 11 پارسجنوبي با ش//ركتهاي توتال فرانسه،CPNC چين و پتروپارس ايران حضور داشتند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.