نياز عراق به عرضه پايدار گاز ايران

Jahan e-Sanat - - NEWS -

وزير برق عراق گفت كشورش طي هفت سال آينده به عرضه پايدار گاز طبيعي ايران نياز دارد تا بتواند ايستگاههاي توليد برق خود را به راه بيندازد. به گزارش تسنيم قاسم الفهداوي گفت اين به آن دليل است كه گاز توليدي در ميادين عراق در استان بصره براي تداوم توليد برق كافي نيست. وزير برق عراق افزود: گاز توليدي از ميادين بصره نميتواند قبل از طي فرآيند پااليش و ايزوليشن بهصورت مستقيم به مصرف ژنراتورهاي برق برسد. »بهويژه طي دو سال گذشته، وزارت برق عراق مقدار زيادي از آن گاز را )براي توليد برق( اضافه كرده است و اميدواريم آن را باز هم اضافه كنيم... ايستگاههاي جديد بهزودي به مدار اضافه ميشوند، از اين رو كش//ور به واردات گاز بيشتري نياز دارد.«اين مقام عراقي خاطرنشان كرد كه اين نياز به واردات گاز ممكن است بعد از راهاندازي ميادين توليد گازي نظير سيبا، منصوريه و انبار غربي كاهش يابد. ايران بعد از سالها تاخير در ژوئن امسال صادرات گاز به عراق را آغاز كرد. وضعيت بيثبات عراق مانع از آن شده بود كه قرارداد امضاشده در سال 2013 اجرايي شود. ميزان صادرات گاز ايران به عراق با حدود هفت ميليون مترمكعب در روز آغاز شده و قرار است در نهايت به 35 ميليون مترمكعب در روز افزايش يابد. اين قرارداد دربردارنده دو قرارداد صادراتي مجزا براي عرضه گاز به ايس//تگاههاي توليد برق در بغداد و بصره است. در ماه آوريل، وزير نفت عراق گفت، ميزان توليد گاز اين كشور تا سال 2018 ميالدي سه برابر خواهد شد و به 1700 ميليون فوتمكعب خواهد رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.