دستور وزير آموزشوپرورش براي پيگيري حادثه مشابه »آتنا«

Jahan e-Sanat - - NEWS -

وزير آموزشوپرورش با ابراز تاس//ف از حادثه »قتل آتنا« گفت: اين خبر تاسفانگيز است و در رابطه با برخورد با اين قضيهجديهستيم،مورديمشابهايناتفاق،چندماهگذشته هم رخ داده بود كه به مس//وول آموزشوپرورش آن منطقه دستورپيگيريدادهايم.

فخرالدين دانشآشتياني در جمع خبرنگاران تاكيد كرد: برخورد قاطع با عامل اين حادثه براي جلوگيري از رخ دادن چنين اتفاقاتي بسيار مهم است.وي در عين حال با اشاره به نقش نظام آموزشي در پيشگيري از اين حادثه گفت: در اين موارد مساله پيشگيري نكته مهمي است. ما دو نوع رابطه مكانيكي و ارگانيكي داريم كه براي پيش//گيري از چنين حوادثي بايد سعي كنيم اين رابطه خشك مكانيكي از نظام تعليموتربيتخارجشودومحيطانعطافپذيرباشدوتعامل صميميوخوبيداخلمحيطمدرسهونظامآموزشيداشته باشيم. وقتي رابطه ما با دانشآموزان ارگانيكي باشد، ميتوان در رابطه با ناهنجاريهاي موجود در جامعه به دانشآموزان آموزش داد و مش//اوره خوبي براي آنان بود، در اين رابطه دانشآموز جرات ميكند مشكالت و مسايل را مطرح كرده و از ما مشاوره بگيرد اما هنگامي كه روابط مكانيكي باشد، تمام رفتارها پنهان خواهد ش//د. دانشآشتياني ادامه داد: هنگامي كه رفتارها پنهان ميشود آموزش شكل نميگيرد و چنين اتفاقات ناهنجاري اتفاق ميافتد، رابطه ارگانيكي نبايد بين مدرسه و دانشآموز وجود داشته باشد بلكه خانواده هم بسيار مهم است. اگر تعامل مدرسه و خانواده به شكل دقيق وجود داشته باشد، هشدارها و توصيههاي دو طرف موجب ميشود از اين رفتار ناهنجار جلوگيري شود. وي در خصوص س//ند 2030 تصريح كرد: چه قبل از اينكه سند 2030 در جامعه مطرح شود و چه بعد از آن در مجموع نظام آموزشوپرورش هيچ موردي بر مبناي چارچوب اقدام0302 وجودنداشتهومالكعملماسندتحولبنيادينبودهاست. وزير آموزشوپرورش گفت: مالك ما سند تحول بنيادين است و چارچوب اقدامي كه با موضوعات فرهنگي، اعتقادي ...و ما مغايرت داشته باشد جايگاهي در نظام آموزشوپرورش ندارد.وي تاكيد كرد: س//ند از دستور كار خارج شده است اما همچنان افرادي سند 2030 را مطرح ميكنند و مسلم است اين افراد به دنبال اهداف ديگري هستند و قصد دارند به دولت و نظام آموزشوپرورش لطمه وارد كنند. به اين افراد توصيه ميكنيم كه اين كار بداخالقي است و اين اقدام به جايگاه نظام تعليم و تربيت و مسووالني كه با اعتقادات به نظام فعاليت ميكنند و در راستاي موضوعات هويت ملي و ديني فعاليت گستردهاي دارند، ظلم است.وي خاطرنشان كرد: يك نمونه در آموزشوپرورش پيدا نخواهيد كرد كه مالك عمل ما چارچوب اقدام 2030 بوده باشد. افرادي كه همچنان اين سند را در جامعه مطرح ميكنند به دنبال وارد كردن لطمه به دولت و آموزشوپرورش هستند.

ب/ههيچعنواننباي/دپوليبهص/ورتاجباراز دانشآموزانگرفتهشود

وزيرآموزشوپرورشهمچنيندرخصوصدريافتوجهبه هنگام ثبتنام مدارس از اوليا عنوان كرد: تمام مديران مدارس وظيفه دارند به پاس مشاركت پرش//ور مردم در انتخابات، خدمات خوبي به اوليا و دانشآموزان بدهند، به هيچ عنوان نبايدپوليبهصورتاجبارازدانشآموزانگرفتهشود.مديران ميتوانندباهمكارياولياومشاركتدادنآنهادرفرآيندتعليم وتربيتازكمكآنانبهصورتشفافوباواريزوجهبهحساب آموزشوپرورشاستفادهكنند.

دانشآشتيانيگفت:واقعيتايناستكهاعتباراتهزينهاي مدارس پاسخگوي انجام فعاليتهاي كيفي نيست، تالش كردهايمكهسرانهدانشآموزانراافزايشدهيمودرسالجاري اين سرانه نسبت به سال گذشته افزايش داشته است.

3اولويتآموزشوپرورشدرحوزهمحروميتزدايي ازدانشآموزانعشاير

وزي//ر آموزشوپ//رورش در حاش//يه افتتاحي//ه اردوي دانشآموزان دختر عش//اير كش//ور نيز گفت: فراهم كردن فضاي آموزشي مناسب، توانمندسازي معلمان، استفاده از آموزش مجازي از جمله اولويتهاي ما براي رفع محروميت از دانشآموزان عشاير است.

ويتاكيدكرد:برايرفعمحروميتدانشآموزانعشايرسه مسالهرامدنظرداشتنداولازهمهفراهمكردنفضايآموزشي مناسبدرمناطقعشايريدراولويتبرنامههايماقرارگرفته استدراينزمينهازنهادهايمختلفكمكگرفتهايمبهطور مثالبانهادهايبركت،علويو...جلساتيبرگزارشدهتابتوانيم فضايآموزشيمناسبرافراهمكنيم.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.