راهكار مقابله با گردوغبار، توقف طرحهاي انتقال آب است

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايس/نا- معاون محيطزيست انس//اني سازمان حفاظت محيطزيستضمناشارهبهتصويبقطعنامهپيشنهاديايران براي مقابله با گرد و خاك در سازمان ملل گفت: راهكار مقابله با گردوغبار، توقف طرحهاي انتقال آب است.

سعيدمتصديبابياناينكهرخدادخشكساليوكاستيهاي مديريتي در كشورهاي عراق، عربستان، سوريه و كشورهاي جنوبي خليجفارس، راهي ش//دن هرچه بيشتر ريزگردها به س//مت كش//ورمان را در پي دارد، اظهار كرد: با بهرهگيري از تصاوير ماهوارهاي، اطالعات نقشههاي هواشناسي در منطقه و همچنين مدلسازي مسيرهاي گردوغبار و حركت ذرات معلق، امكان شناسايي كانونهاي مهم گردوغبار فراهم شده است كه اكثر اين كانونها در شمال و غرب عراق و همچنين شرق سوريه قرار دارند. هرچند در بعضي موارد توفانهايي از سمت جنوب عراق و عربستان گزارش شده است.

وي با اش//اره به اينكه گردوغبار به ذراتي بسيار كوچك و سبك با قطر كمتر از پنج ميكرون اطالق ميشود كه در اثر فرسايش بادي و بيابانزايي توسط باد تا مسافت بسيار طوالني جابهجا شده و انتقال مييابد، تصريح كرد: باد بهعنوان عامل ايجادكنندهگردوغباراستكهدرشمالخاورميانهشكلگرفته و باگذر از كوههاي تركيه و شمال عراق مانند قيفي به بيابانهاي عراق و سوريه سرازير ميشود و تا خليجفارس و رسيدن به سطح آبهاي آزاد پيشرفته و گردوغبار را منتقل ميكند.

معاون محيطزيست انساني سازمان حفاظت محيطزيست ادام//ه داد: از چهار دهه پيش تاكنون، پديده گرد و خاك در مناطق وس//يعي از جهان از جمله نواحي جنوب غرب آسيا، آسياي مركزي، جنوب غرب آمريكاي شمالي و شمال آفريقا كه به كمربند گردوغبار جهاني معروف هستند، ديده ميشود. وي در ادامه گفت: يكي از كانونهاي توليد و انتشار گردوغبار در داخ//ل كش//ور پديده بادي محلي، فصل//ي 120 روزه در استانهاي جنوب شرق ايران از جمله سيستان و بلوچستان و دامنه كوههاي استانهاي خراسانجنوبي، خراسان رضوي و دو كوير بزرگ ايران در حاشيه استانهاي كرمان و يزد و اراضي بيابانيدرجنوبوجنوبغرباست.فعاليتهايعمرانينيزدر سطحشهرمانندساختوساز،تسطيح،گودبرداريوخاكريزي از جمله كانونهاي محلي توليد و انتشار گردوغبار در سطح شهرهاس//ت.معاون محيطزيست انس//اني سازمان حفاظت محيطزيست درباره كانونهاي خارجي پديده گردوغبار اظهار كرد:ازسال5831 تاكنونمنشأهايفرامرزيجديدينواحي غرب وجنوبغربي كشور را با شدت تحت تاثير قرار دادهاند كه منبع آنها كشور عراق و شرق سوريه است. هرچند مناطق ديگر از جمله بخشهايي از اردن، كويت و ش//مال عربستان نيز در ايجاد گردوخاك در ايران نقش دارند.

متصدي در خاتمه سخنان خود در برنامه تلويزيوني روي خط خبر با اشاره به اينكه شرايط و ويژگيهاي عمومي جوي و تغييراتاقليمي،كمبارشيوخشكسالي،مهارآبهايسطحي، انحرافمسيررودخانهها،برداشتبيرويهازمنابعآبووضعيت زمين و تغيي//ر كاربري اراضي از جمله عوامل موثر بر ايجاد پديده گردوغبار هستند، تصريح كرد: عوامل ديگري نيز مانند دانهبندي و نوع خاك، فقدان پوشش گياهي منطقه، ميزان رطوبت خاك، وزش بادهاي نسبتا شديد در بيابانهاي داراي خاك نرم و خشك، حركت صعودي هوا و انتقال قائم ذرات گرد و خاك معلق و انتقال ذرات معلق توسط جريانات سطوح فوقاني جو به نقاط دورتر سبب ايجاد گردوغبار ميشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.