اجراي طرح نظام مراقبتهاي اجتماعي از دانشآموزان با ائتالف 9 نهاد در كشور

Jahan e-Sanat - - NEWS -

رييس س//ازمان بهزيستي كشور گفت: پيشگيري از بروز و شيوع آس//يبهاي اجتماعي و معلوليتها در س//ازمان بهزيستي و توسعه غربالگ//ري براي كاهش ناش//نوايي و كاهش تنبلي چش//م از جمله راهبردهاي سازمان بهزيستي كشور است.

انوشيروان محسنيبندپي در سخنراني پيش از نماز جمعه تهران اظه//ار كرد: واقعيت اين اس//ت كه با توجه ب//ه پيچيدگي، تغيير در س//بك زندگي، گس//ترش فضاي مجازي و رشد س//ريع تكنولوژي، ش//رايطي فراهم ش//ده است تا نگاه علمي براي مقابله و پيشگيري از آس//يبهاي اجتماعي در فراروي برنامهريزيهاي سازمان بهزيستي كشور قرار داشته باشد.

وي با اش//اره به اينكه بحث اعتياد يكي از جديترين آسيبهاي كش//ور اس//ت، تصريح كرد: در اين راس//تا اس//تقرار پن//ج هزار تيم اجتماعمح//ور در پنج هزار محلهاي كه از نظر اعتياد داراي ريس//ك باال بودند از جمله اقدامات سازمان بهزيستي براي كنترل اعتياد بوده اس//ت، به طوري كه امسال سازمان بهزيستي جزو دستگاههاي برتر در ارائه خدمات درماني و پيشگيري و توانمندسازي معتادان قلمداد شده است.

رييس س//ازمان بهزيستي كش//ور با بيان اينكه در بحث طالق دو ط//رح اجتماعمحور را پيش برديم بيان كرد: طرح نظام مراقبتهاي اجتماعي از دانشآموزان با ائتالف 9 نهاد در كشور در دست انجام است تا بتوانيم توانمندسازي، افزايش مهارتهاي زندگي و اجتماعپذيري را در دانشآموزان شروع كنيم.

رييس س//ازمان بهزيستي بااش//اره به برنامههاي غربالگري گفت: در ماده «75» قانون برنامه شش//م براي پيشگيري از تولد 25 تا 30 هزار كودك معلول در كش//ور، غربالگري ژنتيك//ي ازدواج با تكميل پرسش//نامه اجبار و الزام ش//د. با اين كار شرايطي را فراهم كرديم تا كاهش معلولزايي در كشور را شاهد باشيم.

محسنيبندپي در ادامه گفت: اقدامات ديگري بهعنوان مشاركت اجتماع//ي دانشآموزان به منزله حساسس//ازي و آگاهس//ازي آنان در دس//تور كار سازمان بهزيستي كشور اس//ت. اين طرحها ميتواند توانمندسازي دانشآموزان را براي زندگي آينده در پي داشته باشد.

وي توس//عه كمي و كيفي اورژانس اجتماع//ي را يكي از اقدامات سازمان بهزيستي براي مشاورههاي علمي در حل بحرانهاي فردي و اجتماعي و پيشگيري از طالق دانست و ادامه داد: در هفته آينده كه هفته بهزيس//تي است، 150 اورژانس اجتماعي با بهكارگيري 1500 روانش//ناس، مددكار و كارش//ناس علوم اجتماعي شرايطي را فراهم ميكنند كه نس//بت به كنترل و مهار آس//يبهاي اجتماعي اقدامات همهجانبهاي داشته باشيم.

رييس س//ازمان بهزيس//تي كش//ور با بيان اينك//ه راهبرد ديگر سازمان بهزيس//تي توانمندس//ازي آحاد جامعه است، تصريح كرد: در س//ه س//ال اخير 48 هزار معلول در بعد اش//تغال، توانمندسازي ش//دهاند و شرايط اشتغال آنان فراهم شده است. همچنين در بحث برخورداري از مس//كن با همكاري بنياد مستضعفان انقالب اسالمي همه خانوادههاي دو معلول به باال صاحب مسكن ميشوند. همچنين افزايش 3/4 برابري مس//تمري مددجويان در راستاي توانمندسازي آنان بوده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.