خسارت سيالب به منازل مسكوني ايرانشهر

Jahan e-Sanat - - NEWS -

فرماندار ايرانش//هر پس از باران سيلآساي پنجشنبه در سيستانوبلوچستانگفت:بارندگيشديددرايرانشهربهحدود يكهزار واحد مسكوني اين شهرستان خسارت زد.

داودي در ش//وراي مديريت بحران اين شهرستان با بيان اينكه شدت اين بارندگي در 50 سال گذشته بيسابقه بوده است، گفت: 40 درصد از منازل بخش مركزي ايرانشهر بين 40 تا 90 درصد خسارت ديدهاند.

داودي بيان كرد: 100 متر از شبكه اصلي آب شرب شهر بمپور هم براثر سيالب تخريب و آب اين شهر هم قطع شده اس//ت كه نيروهاي آب و فاضالب مش//غول رفع اين مشكل هستند.وي با اشاره به اينكه سيالب باعث سقوط 50 تيربرق شدهاست،گفت:برق52 روستاقطعشدهواكيپهايمرتبط در حال تعمير خطوط هستند.فرماندار ايرانشهر همچنين از قطع آب 50 روستاي شرق و غرب بمپور به علت قطع برق خبر داد.داودي بيان كرد: به ساكنان منازل خشت و گلي كه احتمال تخريب آن وجود دارد، چادر داده شده و مدارس هم براي اسكان افرادي كه منازلشان دچار آبگرفتگي شده در نظر گرفته شده است.

كارشناس هواشناسي سيستانوبلوچستان نيز از تقويت سامانه بارشي براي جنوب سيستانوبلوچستان خبر داد.

مالش//اهي عنوان كرد: بيش//ترين بارشها به شهرستان ايرانشهر اختصاص داشته كه موجب بهوجود آمدن سيالب و روانآب مقطعي در اين منطقه شده است. وي هشدار داد شهروندانازتجمعدرحاشيهرودخانههاوسيلبندهاخودداري كنند. همچنين بادهاي شديد لحظهاي و رگبارهاي سنگين باران همراه با رعد و برق سبب جاري شدن سيالب ناگهاني، آبگرفتگي معابر و طغيان رودخانههاي فصلي در جنوب استان خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.