آلودگي آب استان تهران نگرانكننده است

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا-مديركلحفاظتمحيطزيستاستانتهرانضمن تاكيد بر لزوم تعامل شوراي شهر و شهردار با اداره محيطزيست استان تهران گفت: اميدواريم بتوانيم با همكاري اعضاي جديد شوراي شهر، قدمي در جهت حل مشكالت زيستمحيطي شهر برداريم.

ناصر مهردادي با تاكيد بر اينكه آلودگي هواي اس//تان تهران و آلودگي آب از جمله مشكالت حائز اهميت است و بايد در اولويت ش//وراي ش//هر قرار گي//رد، تصريح كرد: آلودگي آب مسالهاي است كه برخالف آلودگي هوا توسط ش//هروندان رويت نميشود ولي ما متوجه آن ميشويم و جاي نگراني دارد.

وي در ادامه با اشاره به طرح پايش ضربتي صنايع استان تهران گفت: اميدواريم شوراي شهر از اين طرح حمايت و كمك كند كه طرح پايش ضربتي صنايع آالينده در استان تهران ادامه داش//ته باشد. اين طرح براي اولين بار در كل اس//تان تهران درحال اجراست كه براساس آن واحدهاي صنعتي در سه بخش پسماند، آلودگي هوا و پساب پايش ميش//وند. الزم به ذكر است از ابتداي طرح پايش ضربتي تاكنون چهار هزار واحد صنعتي پايش شده است هرچند با توجه به امكانات محدود استان تهران اين كار برايمان سخت بوده است، انتظار داريم كه اعضاي شوراي شهر اهميت اين طرح را درك و به وعدههاي داده شده عمل كنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.