44درصد زاهدانيها حاشيهنشين هستند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

ايسنا- فرماندار زاهدان گفت: شرايط و موقعيت منطقهاي گذشته در زاهدان س//بب به وجود آمدن 44 درصد حاشيهنش//يني شده كه اين مش//كل، نگرانيها را در ح//وزه ورود و توزيع مواد مخدر افزايش داده است.

مجتبي خانجاني در جلسه شوراي مبارزه با مواد مخدر استان بيان كرد: وجود 12 محله حاشيهنشين و بافت فرسود، زندگي تعداد قابل توجهي از ش//هروندان در حاشيه ش//هر، افزايش فاقدان شناسنامه يا مشكوك و تابعه، همجواري با مرزهاي آلوده از موارد افزايش گرايش به مواد مخدر در شهرستان است.

فرماندار زاهدان بيان كرد: استقرار كالنتري و پاسگاه در محلههاي حاشيه شهر، افزايش مدرسه در حاشيه شهر از سه مورد 21 مدرسه در حال ساخت، افزايش 541تخت در مراكز ترك اعتياد، افزايش تعداد مراكز نگهداري كودكان معتاد و زنان، برگزاري همايش و سمينارها در باب شناس//ايي آسيبهاي مواد مخدر و محرك به والدين و معلمان، افزايش برنامههاي هنري و ورزشي در حاشيه شهر از جمله اقداماتي اس//ت كه در راس//تاي كاهش مصرف مواد مخدر در شهرستان انجام شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.