15

Jahan e-Sanat - - NEWS - 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

پاريسنژرمن با پيشنهاد حقوق هفتهاي 230 هزار پوند، دني آلوس، را مجاب كرد كه به جمع بازيكنان اين تيم بپيوندد. منچسترسيتي با آلوس به توافق نهايي رسيده بود و انتظار ميرفت كه مدافع برزيلي، تيم را در اردوي آمريكا همراهي كند. روز سهشنبه مسووالن منچسترسيتي منتظر آلوس بودند كه تستهاي پزشكي باشگاه را پشتسر بگذارد ولي ناگهان او سر از پاريس درآورد و در تستهاي پزشكي پياسجي شركت كرد. در حقيقت پاريسيها پيشنهادي دو برابر آنچه سيتي قصد پرداخت آن را به آلوس داشت داده بودند و همين موضوع باعث شد آلوس، قيد همكاري دوباره با گوارديوال را بزند و به پاريس برود. حال سيتي بايد بار ديگر، تالش خود براي خريد كايل واكر براي دفاع راست را آغاز كند. همچنين آنها بنجامنين مندي، مدافع موناكو و رايان برتراند، مدافع ساوتهمپتون را نيز زيرنظر دارند. آلوس تابستان گذشته پس از جدايي از بارسلونا در يك قدمي پيوستن به پياسجي قرار داشت اما در نهايت راهي يوونتوس شد. ستاره برزيلي كه در دوران فوتبال 33 جام به دست آورده، تنها پس از يك فصل بازي براي يووه تصميم به فسخ قراردادش با اين تيم گرفت و به نوعي مقابل مديران و هواداران يووه قرار گرفت. اظهارنظر او مبني بر اينكه ديباال براي پيشرفت بايد از يووه جدا شود، يكي ديگر از داليل خشم يوونتوسيها عليه او محسوب ميشود. پس از فسخ قرارداد او با يوونتوس، بسياري از سيتي به عنوان مقصد بعدي آلوس نام ميبردند و حتي گفته ميشد او با گوارديوال و تيكي بگريستين، مربي و مدير ورزشي سيتيزنها به توافق نهايي نيز رسيده است كه به معناي همكاري دوباره او با پپ پس از پنج سال بود.

در نهايت اما اين اتفاق رخ نداد و دني آلوس روز گذشته با پاريسنژرمن قراردادي دو ساله امضا كرد. پول بيشتر، يك پروژه ورزشي وسوسهبرانگيز و شهري زيبا همچون پاريس، از مهمترين داليل پشت كردن آلوس به گوارديوال و بگريستين بود.

حس گوارديوال پس از پيوستن آلوس به پياسجي، حس توام با خيانت، خشم و نااميدي بود. سرمربي اسپانيايي سيتي هرگز انتظار نداشت تا آلوس به وي پشت كرده و راهي پاريس شود. او كه زابالتا را پس زده بود؛ حاال با از دست دادن آلوس بايد به سراغ كايل واكر، دفاع راست تاتنهام برود. لندنيها براي جدايي اين بازيكن 50 ميليون يورو ميخواهند در حالي كه جذب آلوس هزينهاي براي سيتي دربرنداشت. دني آلوس: من و يوونتوس همديگر را درك نميكرديم دني آلوس، ستاره برزيلي و سابق يوونتوس در مورد مشكالت يك فصل حضور در تورين صحبت كرد. دني آلوس با قراردادي دو ساله به پياسجي پيوست و حاال مشكالت و مسايلي كه طي يك فصل حضور در جمع بيانكونري را داشته بازگو ميكند.

دني آلوس گفت: در ابتداي حضورم در يوونتوس مشكالت فراواني داشتم زيرا آنها در داخل و خارج زمين قادر به درك من نبودند. كمي زمان گذشت كه بين آنچه آنها ميخواستند و افكار من ارتباط به وجود آمد و زماني كه اين اتفاق رخ داد نتايج خوبي حاصل شد. دستاورد من براي آنها ايجاد شور و نشاط در رختكن بود اما بعضي مسايل من را نااميد ميكرد. به عنوان مثال ما نميتوانستيم در رختكن به موسيقي گوش دهيم و اين در حالي بود كه من نميتوانم بدون موسيقي زندگي كنم.

من ديوانه نبودم كه بخواهم همه قوانين را عوض كنم اما هر كسي به طريقي قادر به افزايش انرژي خود است و با توجه به اين كه من به فضاي شاد عالقه دارم، به دنبال راهي براي تغيير شرايط به سود همه جمع گشتيم. اوايل نگاهها نسبت به من خيلي مساعد نبود اما كمكم اوضاع تغيير كرد و ما نيمفصل دوم خوبي را سپري كرديم.

دني آلوس، خريد جديد پاريسنژرمن به ماركو وراتي توصيه كرد كه قيد حضور در بارسا را بزند و در جمع پاريسيها بماند. جوزپ ماريا بارتومئو، رييس باشگاه بارسلونا هفته پيش تاييد كرد كه آنها به دنبال جذب وراتي هستند، هرچند كه پاريسنژرمن هنوز حاضر به مذاكره نشده است. ايجنت وراتي نيز در صحبتهايي گفت كه موكلش در پارك دو پرنس زنداني شده كه در نهايت وراتي مجبور شد به خاطر اين صحبتها عذرخواهي كند. حال آلوس كه به عنوان بازيكن آزاد به پاريسنژرمن پيوسته به وراتي توصيه كرد كه در اين تيم بماند و قيد بارسا را بزند. او گفت: من به اينجا آمدم كه با وراتي هم بازي ش//وم، اگر او برود چه كار كنم؟ اين پيام من به اوس//ت: اميدوارم كه به ما كمك كند به روياهايمان برسيم. هر چقدر كه بازيكنان بهتري داشته باشيم، شانس بيشتري براي رسيدن به روياهايمان داريم. آلوس پيشنهاد گوارديوال براي پيوستن به منچسترسيتي را رد كرد تا به جمع شاگردان اوناي امري در پاريس اضافه شود. ضايعهمغزيشديدهافبك02 سالهآژاكس هافبك 20 ساله آژاكس دچار ضايعه مغزي جدي شده و ديگر نميتواند به فوتبال ادامه دهد. باشگاه آژاكس هلند با انتشار بيانيهاي اعالم كرده نتايج آخرين آزمايشات نشان داده عبدلحك نوري كه در جريان بازي هفته گذشته اين تيم مقابل وردربرمن بهطور ناگهاني بيهوش شد دچار ضربه مغزي جدي با اثرات دائمي شده است. آژاكس پس از انتقال نوري با هليكوپتر به بيمارستان اعالم كرد كه آزمايشات نشان داده وضعيت قلب او عادي است اما آزمايشهاي عصبي كه بعدا انجام شد نشان دادند كه نوري دچار ضربه مغزي شديدي شده است.نوري02 سالهكهدرنخستينبازيخودشبرايتيماولآژاكسگلزني كرد در فصل گذشته توانست 15 بازي براي اين تيم انجام دهد. يكيازمتهماناصليپروندهفسادفيفادرگذشت چاكبليزرازمقامهايبلندپايهسابقفيفاكهدرسال5102 بهدليلفساد براي تمام عمر از فعاليتهاي فوتبالي محروم شده بود، در سن27 سالگي بعد از سالها مبارزه با سرطان روده درگذشت.

او در 2013 اعت//راف ك//رده بود كه همراه با ديگر اعضاي كميته اجرايي فيفا در مقابل انتخاب آفريقاي جنوبي براي ميزباني جامجهاني 2010 رشوه گرفتند. او همچنين به پولشويي و فرار از پرداخت ماليات اعتراف كرده بود اما قول داده بود كه به مقامات قضايي در تحقيق روي فساد در فيفا كمك كند. اطالعاتي كه بليزر در اختيار مقامات قضايي آمريكا قرار داد منجر به متهم شدن 14 نفر از مقامهاي فيفا و همينطور اعضاي سابق آن و نهايتا منجر به بركناري سپ بالتر شد كه 17 سال رياست فيفا را بر عهده داشت. بليزر كه آمريكاييبوداز0991 2011ات دومينمقامبلندپايهكونكاكاف،كنفدراسيون فوتبالآمريكايشماليومركزيبودوهمچنيناز7991 2013ات دركميته اجرايي فيفا عضويت داشت. طبق گزارشي كه كميته اخالقي كونكاكاف در 2013 منتشر كرد، بليزر بيش از 20 ميليون دالر از فيفا دريافت كرده و از قدرتش در جهت كسب ثروت شخصي سوءاستفاده كرده بود. توتيمديراجراييتيمرم با توافقات صورت گرفته بين س//ران آاسرم و فرانچسكو توتي، اسطوره جالوروسي به عنوان مدير اجرايي جديد اين تيم انتخاب خواهد شد.

فرانچسكو توتي اسطوره باشگاه آاسرم ايتاليا كه در پايان فصل گذشته از دنياي فوتبال خداحافظي كرد، پس از جلس//ه پنجشنبهش//ب گذشته با جيمز پالوتا رييس آمريكايي جالوروسي با وي براي به عهده گرفتن سمت مدير اجرايي اين باشگاه به توافق رسيد. پيش از اين توتي درخواست پالوتا را مبني بر پذيرش اين سمت رد كرده بود اما پس از جلسه دو شب گذشته گفت: قطعا اين مس//ووليت را خواهم پذيرفت اما هنوز قرارداد رسمي امضا نش//ده اس//ت. توتي از باشگاه توكيو وردي ژاپن هم پيشنهاد داشت اما مثل هميشه رم را انتخاب كرد. وينرونيدرتانزانياباگلبازگشت وين روني در نخستين بازي خود براي اورتون در خاك تانزانيا موفق به گلزني شد. اورتون كه براي برگزاري ديدار تداركاتي به كشور آفريقايي تانزانيا سفر كرده است در ديدار برابر تيم گور ماهيا به پيروزي 2 بر يك دست يافت. به گزارش ديلي ميل، وين روني در نخستين بازي خود پس از بازگشت به اورتون يك گل زيبا به ثبت رساند. در حالي كه 34 دقيقه از بازي گذش//ته بود روني با ش//وت ديدني خود دروازه حريف را گشود. ديگر گل تيم اورتون را نيز كيران دوول در اين مس//ابقه به ثمر رس//اند. در جريان بازي چندين هوادار تانزانيايي به داخل زمين رفتند تا خود را به وين روني برسانند. بهترين بازيكن يورو زير 21 سال به رئال پيوست باشگاه رئالمادريد از قطعي شدن پيوستن هافبك اسپانيايي رئال بتيس به كهكشانيهاخبرداد.باانتشاربيانيهايدرسايتباشگاهرئالمادريد،گمانهزنيها دربارهآيندهدنيسبايوسبهپايانرسيد.باشگاهرئالمادريددراينبيانيهاعالمكرد كهباباشگاهرئالبتيسبرايعقدقرارداديششسالهبادنيسبايوسبهتوافقرسيده استواوبهجمعشاگردانزينالدينزيداناضافهشدهاست.طبقاعالمسفيدپوشان مادريد،مراسممعارفهسبايوسپنجشنبههفتهآيندهدرورزشگاهسانتياگوبرنابئو برگزار ميشود و او از روز جمعه به تمرينات كهكشانيها در اردوي تابستانيشان درآمريكاملحقميشود.سبايوسپنجمينبازيكنياستكهدرتابستانامسالبه رئالمادريدملحقميشود.پيشازاوتئوهرناندسازاتلتيكومادريدبهكهكشانيها اضافه شد و سه بازيكن قرضي، خسوس وايخو )از اينتراخت فرانكفورت(، ماركو يورنته )از آالوس( و بورخا مايورال )ازولفسبورگ( به رئال برگشتند.

به نوشته نشريه آس، رئالمادريد براي خريد سبايوس كه مشتري ديگري مانند بارسلونا داشت، به بتيس 17 ميليون يورو پيشنهاد كرده است كه 10 ميليون آن به صورت نقد پرداخت خواهد شد و مابقي آن طي شش ماه. اين در حالي است كه غرامت فسخ قرارداد سبايوس با سفيد و سبزپوشان آندلس 15 ميليون يورو بود. سبايوس در مسابقات يورو زير 21 سال عنوان بهترين بازيكن را به خود اختصاص داد. افقي: -1 اصل و نسب- گزینش آرا -2 شعر ساخته شده- گیاه نهانزا- از اوراق بهادار -3 گذرگاه زیر كوهي- نام اختصاري سازمان پیمان مركزي- از این پس -4 چروك پوست- كنار و پهلو- خرماي هندي- سقف دهان -5 معادل فارسي پاسیو- یكچهارم- از ماههاي فصل زمستان -6 صنعت و هنر- همنشین برهمن- سوره صد قرآنكریم -7 وسیله نقلیه مسافربر درون شهري- نمد زین- دوتایي فرنگي -8 جدید انگلیسي- كودكي و بيگناهي- دریاچهاي در تركیه -9 گستردن و انبساط خاطر- نشانه تیراندازي- ساختار اصلي و نگهدارنده ساختمان -10 بانوي نابغه و نابیناي آمریكایي كه زندگينامه خود را هم نوشته است ‪1880 -1968)‬ م(- ابزار هیزمشكن- كالم شبان -11 ابر نزدیك به زمین- دستور الزماالجرا- پرندهاي كه بیشتر در بوتهزارها زندگي ميكند -12 سقف خمیده- اشتراك مار و پشه- از انواع آچار- رفیق به گویش خراساني -13 پيدرپي- گروه سواران- از سازهاي موسیقي قدیمي -14 نخستین- آبزي رنگارنگ- عبرتآموز جوامع -15 از حشرات مفید- استراحتگاه جانوران وحشي

ج عمودي: -1 پیروز شدن و به دست آوردن- در یك سطح و اندازه -2 در حال گفتن سخنان بيمعني، بیهوده و پشت سر همجانشین رییس- دریاچهاي در استان سیستانوبلوچستان -3 بنیانگذار سوییسي صلیبسرخ- درنده دریایي- واحد مكعبي -4 نمون//ه و الگ//و- چوب//ي براي مهار ش//تر- جنس مدال قهرمان- كامیون ارتشي -5 نفس عمیق- گناهان و تاوانها- باران شاعرانه -6 دی//زي مع//روف و از انواع هاون- نوع//ي انگور- حرف همراهي عرب -7 فرع//ي و غیراصلي- ریش//هدار و ن//ژاد خالص- خادم كلیسا -8 اس//باب كار- پی//ش درآمد بارش رگبارهاي ش//دیدترسنده و بیمناك -9 از اصول دین اس//الم- مسكین و محتاج- رشتهكوهي در آمریكا -10 منحصربهفرد- مورد توجه ملت- ناراستي و خیانت -11 تعلیمدهنده ورزشي- درخشان و نوراني- خمیدگي پارچه -12 ش//هر اولین المپیك- قوم حضرت هود)ع(- درخت خوشاندام- سبزهزار -13 كوس//هماهي جنوب- از غزوات صدر اسالم- بازیكن دفاع آزاد -14 جوانب هندس//ي- نوعي چراغ بل//وري پایهدار- بوي خوش -15 وس//یلهاي ورزش//ي ب//راي كاه//ش وزن و تناس//ب اندام- مثمرثمر جوابجدولشماره729 ج ر ب ا ذ ق ا ن ا ل پ ا ك ا ا م ا ج ر ي ش ه/ ك م ي ا ب ن ا س ر ه/ و ا ل ا پ ر ن د د پ ل ك ر ع ا ن م ك س و ا ا ي ن ز د ي ك ا ب ن ا ل و س ك ب و د م ب ت ك ر م د ك ا ش ي ا ب ر و س ي ن ه/ ل ت ن د ل ي م و ت ر ش ك ا ر پ د ر ي ت ا ج ر ك ل ا ف ه/ ر ا م ي ل ي م ن ا ن ك م س ل ا م ه/ م ي ن ك ن ا ا ب ر م چ ي ر ش د ك س ر ه/ ي ك ل ه/ ل ا ك ه/ ا ي ك و و ح ش ي ه/ ه/ ي ز م ب ا ب ا ر د ي ا ب ي ت ي ر ب ا ر ا ن

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.