علي كريمي تهديد به رفتن كرد

Jahan e-Sanat - - NEWS -

عصرپنجشنبهگذشتهسعيدفتاحي،رييسسازمانليگدرمصاحبهاي به مسووالن نفت تهران هشدار داد كه اگر تكليف مالكيت باشگاه را مشخص نكنند حق حضور در هيچ جامي را نخواهند داشت. مالكيت نفت تهران فصل گذشته به شركت بهنام پيشرو كيش واگذار شد اما مراحل انتقال آن هنوز نهايي نشده تا تكليف اين باشگاه در آستانه شروع ليگ نامشخص باش//د. در واكنش به اين مصاحبه باشگاه نفت بيانيهاي صادر كرده و به پاسخگويي در برابر سازمان ليگ پرداخته است.

در بيانيه نفت آمده: سوپرجام بين نفت و پرسپوليس هم طبق اعالم سازمانليگباتوجهبهموافقتدوباشگاهدرورزشگاهآزادي03 تيربرگزار خواهد شد. اگر قرار باشد پرسپوليس در تاريخ برگزاري سوپرجام در آلمان باشد سازمان ليگ چه تصميمي خواهد گرفت. همچنين در اين شرايط فتاحي، رييس كميته مسابقات اعالم كرده نفتيها بايد تكليف مالكيت باشگاه را مشخص كنند وگرنه در هيچ جامي شركت داده نميشوند. در اين باره بايد گفت تكليف مالكيت باشگاه مشخص است و جاي نگراني نيست و درباره بدهيها هم بسياري از باشگاهها بدهي دارند و تصور ميكنيم شايد احكام صادره براي نفت در كميته انضباطي كمتر از برخي باشگاهها باشد كه بدهيهاي بسيار دارند.

از طرفي علي كريمي از فدراسيون فوتبال كه مهلت پرداخت بدهي براي نفت تهران تعيين كرده و همچنين از مسووالن باشگاه نفت انتقاد كرد. او همچنين مسووالن نفت را تهديد كرد كه اگر مشكل قرارداد بازيكنان را حل نكنند بايد به دنبال سرمربي جديد باشند.

عل//ي كريمي در گفتوگوي انتقادي خود با فارس گفت: بازيكنان و كادر فني سابق تيم نفت و همه آنهايي كه از اين باشگاه طلب دارند، حق قانونيشان است كه پيگير مطالبات خود باشند و براساس قراردادي كه بين آنها و باشگاه بود، تا ريال آخر آن را دريافت كنند و باشگاه هم بايد تمام و كمال پول همه را بدهد، چون همه براي اين تيم زحمت كشيدند، اما اي كاش آقايان تاج، ساكت و فتاحي زماني را كه براي باشگاه نفت درنظر گرفتهاند تا بدهيهايش را پرداخت كند، براي همه تيمها لحاظ كنند. كاش اين قانون را براي همه تيمها لحاظ كنند تا اين ذهنيت به وجود نيايد كه بين باشگاهها تبعيضي قائل شدهاند. تا به حال از اين برخوردها نديدهام و جالب است كه اين روزها روي يك تيم خاص متمركز شدهاند. سوالم اين است كه آيا فقط تيم نفت بدهي دارد؟ كاش فدراسيون فوتبال براي همه تيمهااينقانونرادرنظرميگرفت،چوناكنوننميدانمچهجريانيپشت قضيه است كه فقط مسايل مربوط به باشگاه نفت پيگيري ميشود.

آقاياناينقدرمصاحبهميكنندتاآدممجبوربهپاسخگوييشود.بهجاي اين همه مصاحبه، مشكالت را حل كنيد تا من هم مجبور به پاسخگويي نشوم. از آقاي فتاحي سوال دارم، كه چطور يك تيم ليگ يكي تمريناتش را طوري برگزار ميكند كه انگار قرار است در ليگ برتر حاضر شود. اين شنيدهها وجود دارد، چرا كسي به اين ابهامات پاسخ نميدهد، چرا رفتاري ميشود كه آدم را دچار ابهام كند.

از روزي كه به صحبتها و وعدههاي مسووالن اين باشگاه اعتماد كردم، صبح و بعدازظهر به همراه كادر فني، تمرينات را آغاز كردهايم و سعيمان بر اين بوده كه عقبماندگي زماني را تا حد امكان كاهش دهيم و دراين مدت بازيكنان هم نهايت همكاري را داشتهاند كه بايد از آنها تشكر كنم. من و بازيكنان از روز اول بدون قرارداد كار را آغاز كرديم و هر روز نگران بابت همين مصدوميت بچهها بودم مثل همان اتفاقي كه براي مهرآزما افتاد، شايد از همان ابتدا نبايد اعتماد ميكردم، اينطور حداقل شرمنده كادر فني و بازيكنان نميشدم.

متأس//فانه همدلي و يكدس//ت بودن را در تيم بيروني باشگاه نفت نميبينم و به همين دليل چند روز قبل هم گفتم كه اميدوارم مجبور به اتخاذ تصميم جديدي نشوم، اما از آن روز تا به حال نه تنها اتفاق جديدي نيفتاده، بلكه به نظر ميرسد براي مسووالن باشگاه سرنوشت تيم هيچ اهميت//ي ندارد، چرا كه اگر غير از اين بود، بايد تاكنون وضعيت قرارداد بازيكنان نهايي ميشد.

علي كريمي در پايان اضافه كرد: قبال هم گفتهام به هر قيمتي حاضر به كار كردن نيستم و اگر تا روز يكشنبه تكليف تيم و بازيكنان مشخص نشود، قطعا از دوشنبه در تمرينات حاضر نميشوم و باشگاه ميتواند به دنبال گزينه جديدي براي سرمربيگري در تيمش باشد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.