حذف بزرگان در ويمبلدون

Jahan e-Sanat - - NEWS -

تنيسويمبلدون7102 بهمرحلهنيمهنهاييرسيد اما از جمع بزرگان و عنواندارها فقط راجر فدرر است كه در اين مرحله حضور دارد.

در يكچهارم نهايي اين مسابقات نوواك جوكوويچ به علت مصدوميت در ست دوم از ادامه بازي با توماس برديچ انصراف داد تا تنيسور چك به نيمهنهايي برسد. ان//دي ماري هم در يك بازي عجيب با نتيجه 3 بر دو مغلوب س//م كوئري آمريكايي شد و از مسابقات كنار رفت. مارين چيليچ كروات هم در يك مسابقه نزديك با نتيجه 3 بر دو ژيل مولر را شكست داد و به نيمهنهايي رسيد. راجر فدرر هم در يك بازي يك طرفه 3 بر صفر بر ميلوش رائونيك كانادايي پيروز شد. امروز در دو بازي همزمان فدرر با برديچ بازي ميكند و كوئري و چيليچ هم در مقابل هم قرار ميگيرند. اندي ماري، مرد شماره يك تنيس جهان و مدافع عنوان قهرماني مس//ابقات ويمبل//دون از اي//ن رقابتها حذف ش//د. او در مرحله يكچهارم نهايي اين مسابقات با نتيجه سه - دو مغلوب سم كوئري آمريكايي ش//د. اندي ماري سي ساله اين مسابقه را خوب شروع كرد و در ست اول با نتيجه 6-3 پيروزشد.اينپيروزيفقطدر92 دقيقهبهدستآمدتا بسياري از تماشاگران در زمين اصلي ويمبلدون، يك برد راحترابراياينتنيسبازبريتانياييپيشبينيكنند.در ستهاي بعدي مسابقه اما جريان بازي عوض شد.

سم كوئري 29 ساله، ست دوم را با حساب 6-4 از آن خود كرد. مسابقه اين دو در ست سوم نزديكتر و فش//ردهتر هم ش//د و ماري با زحمت فراوان، اين س//ت را با نتيج//ه ‪7-4) 7-6‬ در تايب//رك( برد اما با پايان س//ت س//وم، ظاهرا انرژي اندي ماري هم به پايان رس//يد و او در س//تهاي چهارم و پنجم، انگار فقط ش//بحي از گذشتهاش بود. ماري، مدافع عنوان قهرماني، در دو ست آخر به راحتي و با نتايج 6-1 و 6-1 شكس//ت خورد تا پس از ديداري كه دو ساعت و چهل دقيقه طول كشيد، تسليم شود و از رسيدن به مرحله نيمهنهايي باز بماند. سم كوئري در مرحله بعدي با مارين چيليچ از كرواس//ي بازي خواهد كرد. بعضي كارشناسان تنيس ميگويند مصدوميت اندي ماري پيش از شروع مسابقات ويمبلدون، او را كامال تحليل برده بود و او به وضوح توان دويدن و تحرك كافي در مس//ابقات ب//ه ويژه اين بازي را از دس//ت داده بود. س//م كوئري كه بخت شماره 24 قهرماني ويمبلدون امسال محسوب ميشود، اولين تنيسباز مرد آمريكايي است كه در هشت سال گذشته توانسته به نيمهنهايي يك گرنداسلم تنيس راه يابد. آخرين بار اندي راديك از آمريكا در مسابقات ويمبلدون موفق شده بود به اين مرحله صعود كند. سم كوئري براي شكست دادن اندي ماري، در كل مسابقه سرويسهاي سنگيني نواخت و در كل بازي 27 »ايس« را به نام خود ثبت كرد.

اين تنيسباز آمريكايي در هشت مسابقه قبلياش برابر ماري فقط يك بار پيروز شده بود. با اين وجود سم كوئري در مسابقه امروز انتقام سختي از حريف نام//دارش گرفت و ثاب//ت كرد بيدليل ب//ه او لقب كاليفرنيايي غولكش ندادهاند. او س//ال گذش//ته در مس//ابقات ويمبلدون، نواك جوكوويچ را شكس//ت داده بود. از طرفي در مس//ابقات زنان، ونوس ويليامز و گاربينيه موگوروس//ا فيناليس//تهاي اين دوره از مس//ابقات ويمبلدون زنان ش//دند. عصر پنجش//نبه گذش//ته در مس//ابقات نيمهنهايي ويمبل//دون زنان گاربينيه موگوروسا به مصاف ريباريكووا از صربستان رفت و با نتيجه دو بر صفر او را شكس//ت داد. هر دو ست اين بازي با نتايج شش بر يك به نفع موگوروسا به پايان رسيد. در ديگر بازي نيمهنهايي زنان نيز ونوس ويليامز و جوهانا كونتا مقابل هم به زمين رفتند و در نهايت ويليامز با نتيجه دو بر صفر به پيروزي رسيد. نتايج دو ست اين بازي شش بر چهار و شش بر دو بود. به اين ترتيب امروز در فينال مسابقات زنان موگوروسا و ويليامز روبهروي هم قرار خواهند گرفت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.