ديدار استقالل و پرسپوليس؛ 31 تير در آلمان

Jahan e-Sanat - - NEWS - توپ و تور

مهر- ديدار تيمهاي استقالل و پرسپوليس كه قرار بود 25 تيرماه در بيله فلد برگزار شود با چند روز تاخير برگزار خواهد شد.

براساس هماهنگي اسپانسر دو باشگاه استقالل و پرسپوليس و جلساتي كه برگزار شد دربي پايتختنشينان 31 تيرماه به ميزباني بيله فلد آلمان برگزار خواهد شد. پس از كش و قوسهاي فراوان براي برگزاري ديدار تيمهاي استقالل و پرسپوليس در آلمان مسووالن برگزاري اين ديدار تاييديه نهايي از فدراسيون فوتبال آلمان را دريافت كردند. در اين تاييديه فدراسيون فوتبال آلمان برگزاري اين ديدار در شهر بيله فلد از نظر امنيتي و نظم برگزاري را تضمين كرده است.

به اين ترتيب بر اس//اس آخرين توافقي كه بين طرفين صورت گرفته، ديدار اس//تقالل و پرسپوليس كه قرار بود 25 تير ماه برگزار شود با چند روز تاخير 31 تير ماه در شهر بيلهفلد برگزار خواهد شد. فدراسيون فوتبال آلمان در نامهاي كه به مسووالن برگزاري اين ديدار ارسال كرده، ميزباني از اين بازي را پذيرفته و تاكيد كرده نظم و امنيت اين ديدار را بر عهده خواهد گرفت. دربي پايتختنشينان در حالي قرار است13 تيرماه به ميزباني آلمان برگزار شود كه قرار بود ديدار سوپر جام باشگاههاي كشور بين تيمهاي پرسپوليس، قهرمان ليگ برتر و نفت قهرمان جام حذفي روز سيام تيرماه در تهران برگزار شود اما به علت بالتكليفي تيم نفت به احتمال زياد اين ديدار برگزار نخواهد شد. استقالل و پرسپوليس كه اردوي خود را در ارمنستان و اوكراين برگزار كردهاند قرار است به تهران بازگردند و پس از چند روز تمرين در پايتخت راهي آلمان شوند تا برگزاركننده ديدار هشتاد و پنجم خود باشند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.