21 محوطه در فهرست ميراث جهاني يونسكو ثبت شدند

Jahan e-Sanat - - NEWS -

جديدترين آمار فروش گيشه سينماها حكايت از فروش بيش ازسهميلياردتوماني»اكسيدان«دارد؛فيلميكهاينروزهانامش به دليل برخي حاشيههاي اكران در صدر خبرهاست.

حبيباسماعيليازفروشسهميلياردو006 ميليونتوماني فيلم »اكسيدان« خبر داد و به ايسنا توضيح داد: اين فيلم در كل كشوربيشاز021 سالنداردوسههفتهاستكهاكرانشراآغاز كردهاست.فيلمسينمايي»اكسيدان«بهتهيهكنندگيمنوچهر محم//دي و كارگرداني حامد محم//دي اين روزها در حالي به نمايش خود ادامه ميدهد كه طي هفته گذشته نامش به واسطه اعتراض برخي نمايندگان مجلس براي اكران آن در صدر خبرها بود و سرانجام تهيهكننده از جلسهاي با حضور اعضاي كميسيون فرهنگي خبر داد و اعالم كرد سوءتفاهمها برطرف شده است. اين درحالي است كه طي يكي دو روز گذشته دوباره خبرهاي غيررسمي حكايت از اين دارد كه محمدمهدي حيدريان رييس سازمان سينمايي براي اكران دو فيلم »اكسيدان« و »مادر قلب اتمي« به مجلس فراخوانده شده است.

علي سرتيپي، مديرعامل فيلميران نيز از فروش دو ميليارد و 420 ميليون توماني فيلم »رگ خواب« به كارگرداني حميد نعمتاهللباداشتن25 سالننمايشدركلكشورخبرميدهد. فيلم »رگ خواب« با بازي ليال حاتمي و كوروش تهامي از اواخر ماه مبارك رمضان اكرانش را آغاز كرده است.

به گفته مديرعامل فيلميران، »نهنگ عنبر« به كارگرداني سامان مقدم نيز 18 ميليارد و 340 ميليون تومان در 80 سالن سينمايي در كل كشور فروش داشته است.

اين پخشكننده از فروش يك ميليارد و 970 هزار توماني »برادرم خسرو« احسان بيگلري هم خبر داد.

س//رتيپي همچنين از آغاز اكران فيلم »ساعت پنج عصر« مهران مديري از 30 تيرماه خبر داد كه پيشفروش بليتهاي آن از امروز آغاز ميش//ود. فرجي، مدير پخش حوزه هنري نيز آخرين فروش فيلم »زير سقف دودي« پوران درخشنده را بيش ازدوميلياردتوماناعالمكرد؛فيلميكهچهارشنبه22 ميليون و پنجشنبه 32 ميليون تومان فروخت.

به گفته او »كارگر ساده نيازمنديم« به كارگرداني منوچهر هادي نيز چهارشنبه هفت ميليون و 5شنبه 71ميليون تومان فروش داشته است كه مجموع فروش اين فيلم كه ظرف دو هفته گذشته اكرانش را آغاز كرده است،051 ميليون تومان است.

هفتمين شب كارگردانان سينماي ايران با حضور وزير ارشاد و معاون سينمايي او در پرديس گالري ملت برگزار و طي آن از برخي كارگردانان سينماي كشور تقدير شد.

هفتمين ش//ب كارگردانان س//ينماي ايران با حضور س//ينماگران، س//يدرضا صالحيامي//ري )وزير ارش//اد(، محمدمهدي حيدريان )معاون سينمايي وزارت ارشاد(، كارگردانان و اعضاي خانه سينما برگزار شد. در اين مراسم داريوش فرهنگ طي سخناني گفت: در سالهاي گذشته به نظر ميرسد اصناف پارهپاره شدهاند اما در دولت جديد اجازه ندادند كه روند گذش//ته ادام//ه پيدا كند و كانون كارگردانان را حفظ كردند.

محمد بزرگنيا سخنران بعدي مراسم بود كه گفت: اين هفتمين شب كانون كارگردانان است كه برگزار ميشود و ما سال گذشته براي درگذشت كيارستمي كه ناباورانه از ميان ما رفت، جشن را برگزار نكرديم.

اين كارگردان افزود: ما سينماگران در تمام اين سالها هميشه درباره مش//كالت گفتوگو داشتيم و هميشه با مردم و مسووالن درباره مميزي، راههاي گسترش سينما و اعتبار پروانه نمايش و موضوعات ديگر صحبت كردهايم. امش//ب با توجه با حضور وزي//ر ميخواهيم درباره بيمه بيكاري و موض//وع ازكارافتادگي صحبت كنيم. واقعيت اين اس//ت كه تغيير ش//رايط توليد در سالهاي گذشته وضعيت معيشت را در سينما سخت كرده است و حتي در برخي صنوف از بحران گذش//ته است. بايد براي رفع اين مش//كالت برنامهريزي داشته باشيم. از سينمايي كه در آن با افرادش با بيرحمي رفتار شود نميتوان توقع آثار بسيار خوبي داشت.

مراسم با تقدير از برخي كارگردانان سينماي ايران ادامه يافت. در اولين بخش جشن از نرگس آبيار تقدير شد و ديپلم افتخار و تنديس خوشامدگويي به كانون كارگردانان سينماي ايران به وي اهدا شد.

سپس آبيار طي سخناني گفت: برايم افتخار بزرگي است ك//ه از كانوني جايزه بگيرم كه همه اس//اتيدم در آن عضو هستند. آرزو ميكنم وقتي سينماگري جايزه ميگيرد مانند ورزشكاران مورد استقبال قرار گيرد. اميدوارم همه نهادها از هنرمندان حمايت كنند و مجوز نمايش اعتبار واقعي خودش را داش//ته باشد. همچنين اميدوارم تراژدي كه براي عباس كيارستمي رخ داد براي فرد ديگري رخ ندهد.

در بخش دوم برنامه؛ با حضور مسعود كيميايي از سيروس الوند تقدير شد.

در اين بخش مسعود كيميايي گفت: در زمان ما جايزه گرفتن از جش//نواره عيب بود و تالش ميكرديم فيلمهاي ما به جشنوارههاي خارجي نرود به همين دليل ما از قافله جايزهبگيران عقب افتاديم.

وي با اش//اره به دوس//تي خود با س//يروس الوند گفت: من در مدرس//ه پدر سيروس الوند درس ميخواندم. بعدها سيروس منتقد فيلمها و سپس وارد سينما شد و فيلمهاي فوقالعادهاي ساخت.

س//يروس الوند نيز گفت: اگر مسعود كيميايي قيصر را نميساخت،منوخيليهايديگرنميتوانستيمفيلمبسازيم. چهار شب در زندگي من مهم بود، شبي كه به دنيا آمدم، شبي كه ازدواج كردم، شبي كه جايزه گرفتم و امشب كه از دست كيميايي جايزه ميگيرم.

سومين تقدير با حضور رخشان بنياعتماد از ابوالحسن داوديانجامشد.دراينبخشرخشانبنياعتمادگفت:منو داودي همنسل و همكار بوديم. او جزو كمتر فيلمسازاني است كه پيوندي موفق بين انديشه، مخاطب و منتقد دارد.

او ادامه داد: داودي س//الها در كارهاي صنفي س//ينما همكاري كرده و موفق بوده است.

با يك ميل سياسي همه چيز تغيير ميكند، با يك تلفن هم فيلم از پرده پايين كشيده ميشود

در همين زمان؛ كيك تولد داودي به روي سن آورده شد و داودي شمع روي كيك را فوت كرد. او سپس گفت: امروز شگفتزده شدم. امروز آمدم كه صرفا در جمع دوستان باشم و نميدانستم كه لطفشان مضاعف است. اين جلسه مرا به 30 سال پيش برد. زماني كه كانون تازه شكل گرفته بود و امروز احساس ميكنم همين ديروز بود. امروز به اين جلسه براي گراميداشت همين رفاقتها آمدهام.

او اش//ارهاي هم به وضعيت نمايش فيلمها كرد و ادامه

سامان مقدم هم در اين بخش خطاب به وزير ارشاد گفت: فيلم صد سالها را 11 سال پيش ساختم اما متاسفانه بعد از نمايش اول آن به من گفتند وطنفروش، سلطنتطلب و جاس//وس موساد. همين امر باعث شد فيلم اكران نشود درحالي كه پروانه نمايش داشت اما اميدوارم اين فيلم بتواند اكران شود.

سپس صالحياميري سخناني گفت: سينماگران نقش پررنگي در فرهنگ دارند و ما و مردم مديون آنها هس//تيم. من از همه ش//ما تش//كر و تقدير دارم. س//ينماي ايران در آستانه آن است و اين جهش بايد رخ دهد زيرا ظرفيت آن جهش وجود دارد. دهه چهارم انقالب ميتواند دهه جهش در سينماي ايران باشد. ما و سينماگران در يك صف و يك سمت هستيم و من از زمان پذيرش مسووليت هر هفته يك مصاحبه و يك مقاله نوشتهام. سينماگرانخواستارامنيتهستندكهحقشاناست وزير ارش//اد ادامه داد: شما سينماگران خواستار امنيت هستيد كه حق شماست. هدف و حمايت و راهبرد ما هم حمايت همهجانبه از خانواده سينماس//ت براي رسيدن به قلههاي بزرگ.

او ادامه داد: بايد اقتصاد سينما به صورت مشخص رشد كند و ما در مذاكرات با بانكها و موسسات اقتصادي استراتژي حمايت از سينما را هدف قرار دادهايم. امنيت و كرامت شما امنيت و كرامت ماست و معتقديم براي توسعه جامعه و حل مشكالت اجتماعي نيازمند رشد سينما و باالبردن كرامت شماهستيم.

در ادامه اين مراس//م در بخش نكوداش//ت؛ از كيومرث پوراحمد با حضور كيانوش عياري تقدير شد. عياري در اين بخش گفت: پوراحمد شخصيت ذاتي پاكي دارد و آثار جذابي ساخته است. پوراحمد هرگز در فيلمهايش شعار نداده است و خوشحالم كه امشب در خدمت پوراحمد هستم.

س//پس پوراحمد خطاب به حاضران و مديران ارش//اد گف//ت: بايد كاري كنيم كه تهيهكنندگان پولهاي زيادي را به س//تارههاي دوزاري سينما بدهند. من 10 سال است كه فيلم نس//اختهام؛ چهار س//ال آن در دولت احمدينژاد بوده است و شش سال در دولت روحاني. اما وطيفه خودم ميدانم كه از دولت روحاني در برابر افرادي همچون حسن عباسي دفاع كنم.

اجالس س//االنه كميته ميراث يونس//كو در كراكوف لهستان با ثبت 21 محوطه فرهنگيوطبيعيدرفهرست ميراث جهاني ب//ه كار خود پاي//ان داد. چهلويكمي//ن نشس//ت كميته ميراث جهاني يونس//كو كه از تاريخ دوم ژوئيه 11) تير( در ش//هر كراكوف لهستان آغاز شده بود درحالي پس از 10 روز به كار خود پايان داد كه در طول برگزاري جلس//ات در مجموع 21 محوطه فرهنگي و طبيعي جهاني ش//دند تا در مجموع شمار آثار ثبتشده در فهرست ميراث جهاني يونسكو به رقم 1073 محوطه برسد.

ش//هر تاريخي يزد نيز به عنوان اولين شهر تاريخي ايران در جريان اين نشست جهاني شد تا شمار ميراث جهاني يونسكو در ايران به 22 اثر برس//د. كميته ميراث جهاني يونسكو همچنين مرزهاي پنج محوطه را كه پيشتر در فهرست جهاني ثبت شده بودند از لحاظ جغرافيايي اصالح كرد، يك محوطه را در فهرست ميراث در معرض خطر يونس//كو قرار داد و س//ه اثر را نيز از اين فهرست خارج كرد. محوطههايطبيعيثبتشده: * پ//ارك مل//ي( ‪«Los Alerces»‬ آرژانتي//ن(* منطق//ه خطال//رس آبي ي//ا ‪«Qinghai Hoh Xil»‬ )چين(* )مناظر ‪«Landscapes of Dauria»‬ )مغولستان، روسيهمحوطههاي فرهنگي-تاريخيثبتشده:

* مركز تاريخي مبنزاكنگو )آنگوال(* محوطه باستانشناسي ‪«Valongo Wharf»‬ )برزي//ل(* محوطه باستانشناس//ي ‪«Sambor Prei Kuk»‬ و منظر فرهنگي ايشاناپورا )كامبوج(

* س//كونتگاه بينالملل//ي و تاريخي كوالنگس//و )چين(* س//ازههاي دفاعي ونيز بين قرن 15 تا 17 ميالدي )كرواس//ي، ايتاليا، مونتهنگرو(* كوجاتا- چش//مانداز كشاورزي زيرزميني در گرينلند )دانمارك(* اس//مره: شهر مدرن آفريقا )اريتره(* مجموعه بناه//اي «Taputapuatea» )فرانس//ه(* غارها با قديميترين هنرهاي عصر يخبندان )آلمان)* ش//هر تاريخي احمدآباد )هند(* ش//هر تاريخي يزد )اي//ران(* جزاير مقدس اوكونوشيما و محوطههاي مرتبط در منطقه موناكاتا )ژاپن(* شهر قديمي الخليل )فلسطين(* معدن سرب-نقره-روي تارنوفسكي گوري و سيستم مديريت آب زيرزميني آن )لهستان(* كليساي جامع جزيره-ش//هر «Sviyazhsk» )روس//يه(* چش//مانداز فرهنگي خومان//ي )آفريقايجنوبي(* آفروديس//ياس )تركيه( * ليك ديستريكت )انگلستان(

همچنين پارك مل//ي «SImien» در اريت//ره، پارك ملي »كومئو« در س//احل عاج و صومعه »گالتي« در گرجس//تان با تصميم كميته ميراث جهاني يونسكو از فهرست ميراث در خطر خارج شد و مركز تاريخي شهر وين )اتريش( وارد فهرست ميراث در خطر شد.

شهر قديمي الخليل در فلسطين همزمان با ثبت در فهرست ميراث جهاني يونسكو به عنوان يكي از آثار در معرض خطر نيز شناخته شد تا شمار آثار در معرض خطر يونسكو در مجموع به 54 محوطه برسد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.