گردشگران چه كشورهايي براي درمان به ايران سفرميكنند؟

Jahan e-Sanat - - NEWS -

دبير ش//وراي راهبري گردش//گري س//المت اع//الم كرد: گردش//گراني از عراق، جمهوري آذربايجان، ارمنستان و حوزه خليج فارس بيش//ترين مراجعان درماني به ايران در يك سال گذش//ته بودهاند. محمدعلي فياضي با اشاره به فعاليت قانوني 35 موسسه گردشگري سالمت در ايران، به ايسنا گفت: سال گذشته501 هزارتبعهخارجيازطريقاينموسسههادرسامانه وزارت بهداشت، ثبت اطالعات شدهاند. اين گردشگران كه براي استفاده از خدمات درماني و پزشكي به ايران سفر كردهاند، بيشتر از كشورهاي عراق، جمهوري آذربايجان، ارمنستان و حوزه خليج فارس بودهاند. او ادامه داد: از ميان اين موسسهها،41 واحد مجوز بند ب )اجراي تور گردشگري( ندارند و 21 موسسه داراي اين مجوز رسمي سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري هستند كه با توجه به تاييد وزارت بهداشت، تمام اين موسسهها هماكنون، فعاليت قانوني و تاييدشدهاي در زمينه گردشگري سالمت دارند كه اطالعات آنها نيز در وزارت بهداشت موجود است. ترجيح ما هم بر اين است كه پذيرش بيماران خارجي در بيمارستانهاي ايران حتما از طريق موسسههاي مجاز انجام شود.

دبير ش//وراي راهبري گردش//گري س//المت، ب//ه پذيرش گردش//گران خارجي در برخي بيمارستانهاي ايران به شيوه سنتي و داللي اش//اره كرد و افزود: الزم است وزارت بهداشت، اقدامات جديتري در اين زمينه انجام دهد و مصوبهاي الزامآور براي بيمارستانها داشته باشد تا از طريق آن 35 موسسه، اتباع خارجي پذيرش شوند، چراكه با اين كار، راه همكاري و ارتباط با گروههاي غيررسمي و داللها بسته ميشود. همچنين ميطلبد وزارت بهداشت ضوابط تنبيهي در اينباره داشته باشد، مثال در صورت تخطي از قوانين، اعتبارسنجي و اعتباربخشي بيمارستان را ابطال كند تا مانع گسترش اين رويه نادرست شود.

فياضي گفت: متاسفانه در حال حاضر نه تنها اقدامي براي جلوگي//ري از تخلفات در حوزه گردش//گري س//المت صورت نميگيرد بلكه همچنان برخي از بيمارس//تانها به همكاري و ادامه ارتباط با داللها تمايل بيشتري نشان ميدهند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.