باغ آلبالو

Jahan e-Sanat - - NEWS -

امروز سالروز درگذشت آنتوان چخوف داستان نويس و نمايشنامهنويس بلندآوازه قرن 19 روس//يه )و جهان( اس//ت كه 15 ژوئيه 1904 در 64 سالگي فوت كرد. او يك پزشك بود و براي تهيدستان يك كلينيك رايگان داير كرده بود كه خود در آنجا طبابت ميكرد. مهارت چخوف عمدتا در نگارش داستانهاي كوتاه است.

او گفته است كه سادهنويسي را از »تولستوي« ياد گرفته و ميكوشد در نوشتههايش چيزي بياموزد و بشر را راهنمايي كند.

فلسفه او در زندگي »شادزيستن« است و احساس شادي كردن را نعمتي بزرگ خوانده است زيرا عمر انسان محدود و پيري كه از آن گريزي نيست، دوراني سخت است كه نبايد گذاشت نامطبوع باشد. بهزعم چخوف، اگر بشر از جواني، درست راهنمايي شود زندگاني مطلوب و بدون دغدغه خواهد داشت. مديران جامعه نقشي بزرگ در تامين سعادت و شاد زيستن اتباع دارند لذا حكمران كل )رييس كشور( در انتخاب آنان بايد جنبههاي مختلف را درنظر گيرد. )در آن زمان روسيه انتخابات نداشت كه چخوف به مشاركت و راي مردم در انتخاب مقامات كشور اشاره كند(. ايوانف، مرغ دريا، عمو وانا، سه خواهر و باغ گيالس از جمله داستانها و نمايشنامههاي چخوف هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.