قاليباف بهترين شهردار!

Jahan e-Sanat - - NEWS -

هومن جعفری- حاال كه سر انتخاب يك عدد شهردار چنان به بنبست فكري رسيدهايم كه كار دارد به انشقاق گروههاي اصالحطلب از يكديگر ميرسد، بهترين راهكار اين است كه همين ممدآقا قاليباف را به عنوان شهردار نگه داريم. حداقل همه س//ر گير دادن به ايشان با هم اتح//اد دارند! قاليباف را نگه داريم، هم تكليف پروندههاي مالي شهرداري مشخص شود، هم اينكه بين گروهها دعوا نشود! االن هر كسي بشود شهردار، به يكي برميخورد. تازگيها هم كه آقاي عارف اعالم كرده به ايشان برخورده! حاال حساب كنيد هر كاري خواستند سر ليست شوراي شهر و مجلس كردند و اسم هر آدم ناشناسي را به عنوان نماينده گذاشتند مقابل ما و ما هم راي داديم. سوال كرديم اينها كيستند، آقاي عارف جواب نداد. پرس//يديم اين حضرات را چه كسي انتخاب كرده، جواب كه نداد هيچ، حاال از آقاي روحاني طلبكار هم هست. برادر من! خودت رييس مجلس نش//دي كه اگر ميشدي االن الريجاني هم بخشي از جمنا بود! هر كه را خواستي، فرستادي مجلس و شوراي شهر! بس نيست؟

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.