روحانيدرانتخابكابينهبایدریسككند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

دبي//ركل حزب كارگزاران تاكيد كرد: بدون ش//ك رييسجمهور بايد به عقبه اجتماعي صاحبان آرايي كه به او اعتماد كردند، توجه كند و اخيرا هم گفته است كه دولت نماينده مردم محسوب ميشود و طبيعتا نماينده بخشيكهرايدادهاندهمبهحسابميآيدبنابرايناگرچه آقايروحاني،رييسجمهورهمهمردمايراناستامابايد اين را در نظر بگيرد كساني كه راي خود را به نام او داخل صندوقانداختند،توقعبيشتريدارند.

اصالحطلبان بدون هيچ چشمداشتي در انتخابات 29 ارديبهش//تماه تمامقد از حسن روحاني حمايت كردن//د و بهقدري در پيروزي او مصمم بودند كه حتي از پخش تراكت در خيابان و بحث با مردم كوچه و بازار هيچابايينداشتند.غالمحسينكرباسچي،دبيركلحزب كارگزاران در گفتوگو با رويداد42 درخصوص انتظار از حسنروحانيدررابطهباتركيبكابينهباتوجهبهعقبه اجتماعي و پايگاه رايي كه در انتخابات براي او ايجاد شده بود،گفت:بدونشكرييسجمهوربايدبهعقبهاجتماعي صاحبان آرايي كه به او اعتماد كردند، توجه كند و اخيرا همگفتهاستكهدولتنمايندهمردممحسوبميشودو طبيعتانمايندهبخشيكهرايدادهاندهمبهحسابميآيد بنابراين روحاني، رييسجمهور همه مردم ايران است اما بايد اين را در نظر بگيرد كساني كه راي خود را به نام او داخلصندوقانداختند،توقعبيشتريدارند.

وي در ادام//ه اضافه كرد: دولت بايد دقت داش//ته باشد كساني كه به روحاني راي دادند، چه اصالحطلب و چه معتدل، مطالبات اكثريت آنها چه مواردي را دربر ميگيرد. اين مطالبات بر اشخاص خاصي تمركز دارد يا اينكه بيشتر بر اين نكته تاكيد ميكند كه مشكالت كشور حل شود؟

دبي//ركل حزب كارگ//زاران در اين خصوص يادآور ش//د: مطالبات مردم متمركز بر حل مسايل كشور در زمينهموضوعاتاقتصادي،خارجيوداخلياست.بحث اشخاص اگر هم مطرح باشد، در مرحله دوم يا سوم قرار ميگيرد.رييسجمهوربايدازبينمطالباتاجتماعيكه ازايشانانتظارميرود،عملكردنبهخواستههاياكثريت و آنچه در صحبتهاي انتخاباتي مطرح كرد، تركيبي را انتخابكندتابتواندخواستههارابرآوردهكند.اگردرنتيجه هماهنگيبامجلس،نهادهايمختلفونظامتركيبيرا انتخاب كند كه فعال و توانمند باشد و بتواند با سرعت بخشي از اين مطالبات را عملي سازد، به نظر ميرسد به عقبهاجتماعيرايخودمتكيبودهاست.

كرباسچي در ادامه تاكيد كرد: جابهجايي در كابينه نياز است و حتما بايد افرادي ورود پيدا كنند كه عالوه بر همراهي، توان كار بااليي هم داشته باشند تا بتوانند مشكالت و مسايل حوزه ماموريتي خود را حل كنند و به خواستههاي مردم توجه نشان دهند اما اينكه چه كسانيدركابينهانتخابكنندياباچهكساني،ضرورت دارد مشورت انجام شود. اگر بخواهيم به عقبه راي مردم دراينبارهبرگرديم،بايدبهخواستههاومطالباتبيشترآنان توجه شود.او در ادامه اظهار داشت: روحاني بايد ريسك كند و از افرادي در رده مديريت باال بهره ببرد. روزي كه آغازانقالببود،اكثريتاعضايكابينهكسانيبودندكهزير 40 سال سن داشتند. وزير اقتصاد، رييس بانك مركزي و تمام كساني كه در كابينه حضور داشتند، هنوز 40 سالشان نشده بود ولي در بدترين و سختترين شرايط دولت را اداره كردند. تجربيات نظام و دولت امروز خيلي پربارترازآنروزهاست.اينكهمديرجوانيدربخشيفعال شود، بيايد آن مجموعه را به حركت درآورد خيلي كار نشدنينيستونبايدازآنوحشتداشت.

دبيركلحزبكارگزاراندررابطهبااينكهچنددرصد از اعضاي كابينه بايد كنار روند نيز خاطرنشان كرد: فكر ميكنم در بخشهاي اقتصادي صنعت، وزارت اقتصاد، بانك مركزي و بهخصوص برنامهوبودجه بايد تغييراتي ايجاد شود. دولتي كه امروز ميخواهد كار كند بايد فكر و ذهن و توان فكر كردن به مسايل با مشكالت و مسايل را داشته باشد و با توجه به مدلها و حرفهاي جديد مسوول اين وزارتخانهها و سازمان مربوطه، كل مجموعه بايدتوانمندتروجوانترشود.

وي اضافه كرد: وقتي درصدد هستند براي جوانان مس//ووليانتخابكنندنبايدازيكآدم07،06 ساله استفاده ش//ود. جوانسازي كابينه از مطالبات اساسي ب//وده كه روحاني هم به آن توجه كرد و وعده داد. دبير كل حزب كارگزاران گفت: عالوه بر اشاراتي كه صورت گرفت در وزارت علوم و ارشاد نيز در صورتيكه نيروي جوان مشغول كار شود، بهتر خواهد بود. مطالبات بايد بيشترروياينموضوعاتتمركزپيداكندونبايدخيلي برمسالهاشخاصمتمركزشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.