بغض ايران در ماتم مريم

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

محمدصادقجنانصفت

ديروز اشكهاي پنهان شماري از فرهيختگان ايران در ماتم از دست دادن يكي از درخشانترين چهرههاي علميايرانراديدم.ديروزهر كس كه او را ميشناخت، با بغض و نفس شكسته در گلو از مرگ حزنآور مريم ميرزاخاني صحبت كرد. هزاران پيام اندوهبار ديروز در شبكههاي اجتماعي، خبر دردناك مرگ يكي از ايرانيانپرافتخاررابهسراسرعالممخابرهكردند.خبر مرگغمانگيزمريمميرزاخاني،خبرمهمرسانههاي معتبر جهاني به ويژه به زبان فارسي بود.

سيماي دلنشين مريم مهربان با آن ته لبخند عجيب كه انگار ميخواست اندوه و رنج جانكاه خود را پنهان سازد بدون ترديد در حافظه و ياد تاريخ اين مرز و بوم كهن ميماند. امروز ايرانياني كه دوباره او شنيده يا خواندهاند، بر جفا و ستم بيماري ويرانگر سرطان نفرين ميفرستند و ميگويند كاش مرگ به اين زودي سراغ مريم مهربان ايران نميآمد. مريم ميرزاخاني،دانشمندجوانايرانيونابغهرياضيجهان بنابهگفتهمحمدعلينجفيهرگزيادايرانوايرانيان را از ذه//ن و دل خويش نبرده بود و هماره با همه تواني كه سرطان اندكاندك از او ميگرفت، به ايران ميآمد تا دانش خود را به فرزندان اين مرز و بوم ياد دهد. كاش رسانههاي ايران به ويژه رسانههايي كه با پول شهروندان ايراني اداره ميشود، سپاس بزرگ ايرانيان را از دانشمند جوان خويش آشكار سازند. كاش هر آن فرد و حزب و گروهي كه توانايي دارد و بر سرنوشت جوانان اين سرزمين اثرگذار است بداند كه ايران پر از مريمهايي است كه با درجههاي كم و زياد از هوش و نبوغ منتظرند گره كارشان گشوده ش//ود و از رنج و اندوه و بيحرمتيها و كممهريها رها شوند. ايران امروز مريمهاي پرشماري دارد كه با داشتن مدرك كارشناسي، كارشناسي ارشد و دكترا در سرزمين خود از اينكه نميتوانند استعدادهاي خويش را شكوفا كنند، رنج ميبرند. هزاران مريم ايراني اكنون در سرزمينهاي ديگر زندگي ميكنند و دان//ش خود را در اختيار مردم ديگري جز مردم ايرانزمين قرار ميدهند و ذهن و دلشان با ايران است. ميتوان و بايد راههاي فروبسته در ايران براي ش//كوفايي استعدادهاي اين مرز و بوم را باز كرد تا صدها گل مريم ايراني در جايجاي ميهن شكوفا شوند. كاش آن افراد و گروههايي كه بر سر قدرت سياسيهرميزانخشونترارواميدارند،ميدانستند و ميفهميدند ك//ه قدرت ايران همين مريمهايي هستند كه شمار قابل اعتنايي از آنها دور از ميهن، عمر و جوانيشان سپري ميشود. راه را براي اينكه عطر و بوي هزاران مريم ايراني در گوشهگوشه اين كشور كهنسال پراكنده شوند بيش از اين سخت و ناهموارنكنيم.

مريمدرخشانايرانيزودرفتواندوهورنجبزرگي برايرانيانتحميلميشود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.