وزراياطالعات،امورخارجه،دفاع،كشوروبهداشتميمانند

Jahan e-Sanat - - صفحه اول -

اكنونخبرهايتاييدشدهغيررسميحاكيازآن است كه تكليف وزرايي كه قرار است روحاني را در دولتبعديهمراهيكنند،مشخصشدهاست.

يك مقام آگاه در اين زمينه به »جهانصنعت« گفت: در ديدارهاي مكرري كه حسن روحاني هفته گذشتهبامقاماتبلندپايهداشتهوبرخيازاينديدارها درمشهدانجامشدهتقريباحتميشدهكهوزرايامور خارجه،كشور،اطالعات،بهداشتودفاعودبيرشوراي عاليامنيتمليدركابينهدومحسنروحانيحضور خواهند داشت. وي اضافه كرد: همچنين قرار است حجتاالسالمابوترابيفردبهسمترييسبنيادشهيد و امور ايثارگران منصوب شود.

اين منبع آگاه گفت: هرچند درباره ساير وزراي كابينه نامزدهاي قطعي مشخص نشده اما چنين به نظر ميآيد كه س//اير وزرا و از جمله بيژن نامدار زنگنه، وزير نفت به همكاري با دولت روحاني پايان خواهند داد.

وياضافهكرد:بهروحانيتوصيهشدهازچهرههاي اصالحطلبدركابينهآيندهخوداستفادهنكندوازاين بابت گمان ميرود كابينه دوم حسن روحاني، برخي اصولگرايان را در خود جاي دهد.

گفتنياستدرروزهاياخيربرخياصالحطلبان از جمله محمدرضا عارف از اينكه حس//ن روحاني در تعيين تركيب كابينه دوم خود به اصالحطلبان بياعتنايي كرده، گاليه كرده بودند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.